aanmelden nieuwsbrief

Of zend mail aan nieuwsbrief@hetedelhert.nl

Name:
Email:

Verenigingsagenda

za okt 04, 2014 @13:00 - 18:00
wilddagen in Vierhouten.
zo okt 05, 2014 @13:00 - 18:00
wilddagen in Vierhouten.
za nov 01, 2014
Ledendag
za nov 01, 2014
Sluitingsdatum kopij Het Edelhert

INLOGGEN BEHEERHome
Wildfair Apeldoorn
Geschreven door Marjan Oudshoorn, foto's Wilma de Vree   
woensdag 01 oktober 2014 14:30

Zondag 28 September 2014 vond op Landgoed De Kopermolen te Wenum Wiesel voor de zesde keer de Wildfair Apeldoorn plaats. De Soroptimistclub Apeldoorn organiseerde traditiegetrouw op de laatste zondag in september haar WILDFAIR. Dit jaar was de opbrengst van de WILDFAIR in zijn geheel bestemd voor het project:: ‘Een tuinbouwtrekker voor StadsAkkers’.  De Opbrengst voor dit project bedroeg € 25.000,-.
Onze vereniging was ook dit jaar weer present met de informatie en winkelstand. Voor dit jaar was Dijkman & van Doorn notariaat – estate planning uit Apeldoorn (www.dijkmanvandoorn.nl) bereid gevonden om de deelname van alle “groene organisaties” te sponsoren, waardoor wij als vereniging zonder kosten onze doelstelling en activiteiten onder de aandacht van het publiek konden brengen. Aan de kraam mochten Gerard Slijkhuis en Marjan Oudshoorn verschillende leden begroeten. Komend weekend zal onze informatie en winkelstand nog één keer uitrukken. Zaterdag 4 en zondag 5 oktober is de stand te vinden op de Wilddagen te Vierhouten.

 
Geschreven door Jan Paulides   

.

 

Het Edelhert editie herfst 2014

 

Rond 8 oktober in de bus met de volgende onderwerpen:

  • Beslissing valt over de OVP
  • Doelstanden
  • Het belang van oudere herten
  • Metamorfose
  • De nieuwe wet en ons grofwild
  • De wisent

 

 

 
Edelhert niet in de Havikerwaard
Geschreven door Jan Paulides   
maandag 22 september 2014 15:04

De Steeg - Wat eens het ideaal was, staat nu bij het grofvuil: Edelherten vanaf de Veluwe naar de uiterwaarden van de IJssel. Tot 2024 geen edelherten in de Havikerwaard, dat is wat de provincie Gelderland met agrariërs in het gebied en met de gemeente Rheden is overeengekomen.

Daarmee komt een eind aan een langlopende discussie. Wildrasters in de omgeving blijven staan. En m.b.v. afschot zal de  havikkerwaard hertenvrij dienen te blijven.

 
Het reuzenhert terug in Nederland
Geschreven door Jan Paulides   
donderdag 18 september 2014 15:10

Amsterdam - Na lange afwezigheid komt het reuzenhert terug in Nederland. Vanaf 27 november zal het hert tesamen met de mammoet, de sabeltandtijger en de holenbeer te zien zijn in Amsterdam Expo op de "Giants of the Ice Age", een tentoonstelling over de tijd van de Neanderthalers en dieren die leefden tijdens de ijstijd zo'n 30.000 jaar geleden.  Originele slagtanden en botten zullen te zien zijn. Er worden onderwerpen belicht als de flora en fauna, de jachttaferelen en gereedschappen van de Neanderthalers en Europese grot- en rotstekeningen.

De expositie is ontwikkeld door enkele Europese instituten en was eerst te zien in een mammoetmuseum in Oostenrijk. Na Amsterdam reist de tentoonstelling door naar andere steden.

 
Faunaplan grofwild 2014-2019 goedgekeurd en ontheffing verleend
Geschreven door Provincie Gelderland   
maandag 15 september 2014 20:54

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) weegt  in haar beheerplan voor de komende jaren zorgvuldig  de belangen van het duurzaam beschermen van het grof wild met die van verkeersveilig en schadebestrijding bij agrariërs, terreineigenaren en inwoners.

Verkeersborden met waarschuwing voor overstekend wild; bron provincie Gelderland

De ingediende zienswijzen op de ontwerp-besluiten vormen geen aanleiding voor de provincie om die te veranderen. De provincie keurt het faunabeheerplan voor de jaren 2014-2-19 definitief goed en verleent de gevraagde ontheffing aan de FBE.

Toets op hoofdlijnen

De Flora- en faunawet vormt het kader voor de taakverdeling tussen provincie en FBE. Het beheren van fauna is géén overheidstaak, maar de taak van grondeigenaren. In de FBE werken terreinbeheerders, landgoedeigenaren, landbouwers, jagers en gemeentenj daar samen aan. In hun faunabeheerplan grof wild (edel- en damhert, wild zwijn, ree) beschrijven zij hoe zij de faunna beheren en schade bestrijden. De provincie toetst op hoofdlijnen of de FBE daarbij de verschillende belangen zorgvuldig afweegt. Daarnaast toetst de provincie het FBE-plan op het provinciale beleid uit de kadernota Faunabeleid uit 2012 en het rasterbeleid uit 2013.

Goed voor inwoners, natuur en economie

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “ Het flexibel beheer van de FBE biedt ruimte aan afschotvrije zones voor grofwild maar geeft de FBE ook mogelijkheden om verkeersonveilige situaties door grofwild, openbare orde problemen of landbouwschade aan te pakken. Dat is goed voor de inwoners, de natuur en economie in Gelderland”. Het faunabeheerplan grofwild is te vinden op de website van de FBE Gelderland.

WERKPLANNEN GROFWILD 2014-2015 GELDERLAND GEREED

De werkplannen voor edelhert, damhert, wild zwijn en ree zijn door het bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) vastgesteld. In de werkplannen staat wat er het aankomend seizoen nodig is om de grofwildstanden op het afgesproken niveau te houden. Gestreefd wordt naar een gezonde populatie van circa 1.800 edelherten, 500 damherten, 1.200 wilde zwijnen en ruim 10.000 reeën in Gelderland. Volgend voorjaar wordt opnieuw geteld of deze standen zijn bereikt.

Voor het behoud van gezonde populaties en om verkeersongelukken, schade aan landbouw en bosbouw te voorkomen vindt beheer van grofwild plaats op de Veluwe en voor reeën ook daarbuiten.

In het onlangs vastgestelde Faunabeheerplan Grofwild heeft de FBE het faunabeleid van de provincie vertaald naar een planmatige aanpak voor de komende vijf jaar. De FBE doet dat samen met de bij haar aangesloten jachthouders, wildbeheereenheden, organisaties en adviseurs. De nu vastgestelde werkplannen zijn een jaarlijkse uitwerking, gebaseerd op tellingen in het voorjaar.

Wilde zwijnen

Na een voedselarme en langdurige winter in 2012/2013 was de afgelopen winter uitgesproken zacht. Belangrijker nog was dat er nu meer dan voldoende voedsel beschikbaar was voor de wilde zwijnen, in de vorm van eikels en beukennootjes. Door de succesvolle aanwas moeten er dit jaar 3.300 wilde zwijnen worden geschoten Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar. De streefstand die volgend voorjaar op de Veluwe moet zijn bereikt is 1.240 varkens.

Edelherten

De actuele voorjaarsstand bedraagt circa 2.300 edelherten, de gewenste stand is circa 1.800 edelherten. De komende periode is een afschot nodig van ruim 1.400 edelherten. Het verschil met de gewenste stand is het afgelopen seizoen behoorlijk verkleind. Dit heeft ook al tot een meetbare afname van schade en overlast geleid. Een verdere vermindering is aankomend seizoen noodzakelijk op de Noord West Veluwe, specifiek in de noordwestzijde van de agrarische enclave, dus rond Staverden en Leuvenum. In bijzondere gevallen kan daar ook ’s nachts worden opgetreden. Overigens zijn in goed overleg op de Veluwe ook afschotvrije zones uitgebreid, op plekken waar de stand zich natuurlijker mag ontwikkelen.

Damherten

Damherten komen vooral voor op de Zuid-Veluwe, daar is als gevolg van minder afschot en een jachtvrij gebied, sprake van een groei van de populatie. De mannelijke damherten maken gebruik van de aanwezige verbindingen en bevolken in toenemende mate ook de Midden-Veluwe. Op de Noord-Veluwe wordt de stand al jaren op het gewenste niveau van ongeveer 100 dieren gehouden. De voorjaarsstand voor de gehele Veluwe is bepaald op bijna 900 damherten, daar komt de natuurlijke aanwas van 300 dieren nog bij. De gewenste voorjaarsstand in 2015 voor de gehele Veluwe is 500 damherten.

Reeën

Reeën komen in geheel Gelderland voor en leven dus in verschillende landschappen. Het afgelopen seizoen sneuvelde helaas weer ruim 1 op de tien reeën door een aanrijding. De komende periode willen we proberen daar wat aan te doen door gerichte maatregelen waaronder afschot. De lokale wildbeheereenheden spelen daarbij een belangrijke rol. Het benodigde afschot is circa 3.600 reeën. De gewenste voorjaarsstand voor heel Gelderland is ruim 10.000 reeën.

 
Behandelbedrag voor Faunafonds vastgelegd in Flora- en faunawet
Geschreven door FBE Gelderland   
maandag 15 september 2014 20:52

Op voordracht van het Interprovinciaal Overleg heeft staatssecretaris Dijksma de wijziging van de Regeling tarieven Flora- en faunawet (Ff-wet) in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin wordt het behandelbedrag voor het Faunafonds vastgesteld. In maart 2014 hebben de provincies bekend gemaakt dat het Faunafonds vanaf 1 oktober 2014 een behandelbedrag in rekening zal gaan brengen. Het Faunafonds kan op grond van de FF-wet een vergoeding vragen van de kosten voor de behandeling van aanvragen voor tegemoetkoming in de schade, veroorzaakt door dieren van een beschermde inheemse soort. De hoogte van het behandelbedrag wordt in deze regeling vastgesteld op € 300,- per aanvraag.

De provincies vinden de maatregel nodig om de uitvoeringskosten van het Faunafonds terug te dringen. In het Bestuursakkoord natuur hebben Rijk en provincies afgesproken dat de provincies vanaf 1-1-2012 de financiële verantwoordelijkheid op zich nemen voor het Faunafonds en dat zij maatregelen treffen, teneinde de uitvoeringskosten van het Faunafonds terug te brengen naar 3 miljoen per jaar. In 2013 bedroegen de uitvoeringskosten 4,2 miljoen.

 
Hert Karel doodgereden bij Otterlo
Geschreven door Jan Paulides   
zaterdag 13 september 2014 07:50

Otterlo - Een edelhert is gisteravond om 9 uur doodelijk verongelukt bij het oversteken van de provinciale weg, N310. Een bus van vervoersmaatschappij Syntus reed vanuit de richting Arnhem/Schaarsbergen over de Arnhemseweg naar Otterlo. Kort voor de bebouwde kom stak het hert de weg over, net op het moment dat de bus passeerde.
Volgens Ede.nl kwamen de chauffeur en ongeveer tien passagiers met de schrik vrij. De bus raakte aan de voorzijde beschadigd en kon niet verder rijden.


Het dode dier is bij veel Otterloërs bekende edelhert onder de naam 'Rudolf' en 'Karel. Dit hert liep in de omgeving van
vakantiepark De Zanding, op de maisakkers en soms ook in de tuinen van Otterlo.

Henk Huijsman heeft begin augustus uitgebreide videoopnames gemaakt van het hert, zoelend nabij een maisakker. Elk jaar worden tientallen herten op de veluwse wegen doorgereden

 
Bekendmaking van het gewicht van de afworpstangen
dinsdag 09 september 2014 05:57

Vereniging het Edelhert op Beleef Landleven dagen, 5, 6 & 7 september

Op de prachtige locatie van het Openluchtmuseum in Arnhem organiseerde Reed Business Media, uitgever van het mooie blad Landleven een 3 daagse buitendag. Naast veel commerciële bedrijven waren er ook diverse non profit organisaties uitgenodigd, waaronder VhE.
Met volle bezetting zijn wij er naar toe gegaan en hebben tussen o.a. de mandenvlechters, ploegende Zeeuwse trekpaarden, buitenhaarden en geitenkaasfirma’s onze hertenboodschap kunnen overbrengen.

Lees meer...
 
Herten uit de mais gedreven
Geschreven door Jan Paulides   
donderdag 28 augustus 2014 16:26

Staverden - Vandaag zijn er twaaf edelherten uit een maisveld in Staverden verjaagd. Het betrof een gezamelijk actie van Provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Groennetwerk en de Politie.

Lees meer...
 
Facelift Stakenberg en omgeving
Geschreven door Gemeente Nunspeet   
vrijdag 05 september 2014 13:42

Op 1 september 2014 is de uitvoering van het project “Upgrading dagrecreatie voorzieningen Stakenbergweg” gestart. Met dit project wil de gemeente Nunspeet het gebied Stakenberg voor de bezoeker nog aantrekkelijker maken. Het moet een natuurbeleving worden in alle rust, ruimte en veiligheid. Dit project is gewaardeerd door de provincie Gelderland met subsidie vanuit het Regiocontract 2012-2015.

De gemeente Nunspeet heeft de bewoners, gebruikers en bedrijven uit het gebied gevraagd om mee te denken in de verbetering van het gebied. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelders Landschap, gemeente Ermelo en Regio Noord Veluwe, heeft de gemeente Nunspeet  deze input verwerkt in  de contourennota “Stakenberg, een natuurbeleving”. De voorgestelde maatregelen in deze nota worden nu uitgevoerd.

Hoe gaat de gemeente Nunspeet het gebied verbeteren?
Om de verkeersveiligheid in het natuurgebied Stakenberg te vergroten en het recreatieve gebruik te verbeteren, wordt de Stakenbergweg voorzien van snelheid remmende maatregelen en komt er een verbod voor vrachtverkeer.
De bezoeker wordt aan de grenzen van het natuurgebied Stakenberg welkom geheten met speciale borden. Langs de Stakenbergweg worden parkeerplaatsen en picknickbanken aangelegd.

De speelweide wordt uitgebreid met een natuurlijk spelenbos met klimbomen en takhout. Vanaf de speelweide start een gemarkeerde wandeling. Tijdens deze wandeling wordt op een creatieve manier het ontstaan van het landschap in beeld gebracht.

Wanneer zijn de werkzaamheden?
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is van 1 september tot 5 december 2014. De Stakenbergweg wordt tussen de kruising met de Elspeterweg en de Klarenweg afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De tweede fase  is van 1 maart tot 22 mei 2015. De Stakenbergweg wordt dan afgesloten van de kruising  Klarenweg tot en met de kruising Schapendrift. Het verkeer vanuit Nunspeet wordt via Elspeet omgeleid. Voor de fietser blijft het gebied toegankelijk.

 
Edelhert bronst
Geschreven door Jan Paulides   

De tijd van het jaar, waarin de herten bereidt zijn te paren is de bronsttijd en loopt globaal van 15 september tot begin oktober. Een hinde is bronstig gedurende een dag en de herten zijn enkele weken in staat van opwinding. Wordt ze in die dag niet bevrucht, dan ovuleert ze na ongeveer 18 dagen opnieuw. Dat kan zich tot 3 à 6 maal herhalen voordoen. Algemeen geldt dat de de bronst duurt van midden september tot begin oktober. Geografisch gezien kan het iets verschillen, ook het ene en andere jaar vertoont de top van de bronst ook wel wat variatie. De Hoge Veluwe en de Asselse Heide zijn meestal het eerst.

Globaal begin van de bronst per gebied, waarbij de top meestal 10-12 dagen later is.:

4 september Hoge Veluwe
10 september de Asselse Heide
15 september Kroondomein
18 september overige bieden

Foto: Jan Paulides
Het hert is in de bronst een echte macho


Bij de herten verandert er door het opspelen van de hormonen het een en ander aan het uiterlijk. Allereerst gaan de bronstmanen (haren om de hals) groeien en vergroot de keelzak. Hierdoor krijgt het hert een imposant uiterlijk en het hert wordt een echte macho. Om de dames te imponeren slaat hij met zijn gewei tegen struiken en kleine boompjes, en haalt zij gewei door het gras of hei. Soms blijft er nog wat in zijn gewei hangen en hij draagt dat parmantig met zich mee. Om lekker voor de dames te ruiken neemt hij extra vaak een modderbad en urineert tegen zijn eigen buik. Om het verbaal te ondersteunen is het geluid dat een hert kan maken veranderd. Het hert kan nu burlen. Het lijkt een beetje op loeien van een koe, maar dan nog lager van toon. De concurrentie kunnen niet alleen zien en ruiken, maar ook horen wie daar de baas is of denkt te zijn.

Foto: Jan Paulides
Burlend geeft het plaatsthert aan: hier ben ik de baas


Als we het met een mens zouden vergelijken, dat zou de jonge man (het hert) zijn uitgaanskleren aantrekken (bronstmanen) en lekkere after shave opdoen (zoelen en sprenkelen) en in zijn stoere auto met ronkende uitlaat (burlen) op de boulevard rondrijden om vervolgens in de discotheek (bronstplaats) een leuk meisje (hinde) te versieren.

Foto: Jan Paulides
Soms komt het tot geweiengekletter


En als twee mannen achter hetzelfde meisje aanzitten, dat kan het weleens op een knokpartijtje uitlopen. Zo ook bij de herten. Meestal blijft het bij stoer doen, maar soms komt het tot een vechtpartij. De herten staan tegenover elkaar en proberen met hun gewei de ander achteruit te duwen.

De hinden bepalen waar de bronst plaatsvindt, een belangrijk gegeven is daarbij de voedselaanbod. De herten komen naar dat gebied, soms van tientallen kilometer ver. Telkens weer naar dezelfde plek waar de hinden zich bevinden. Het hert, die de heerschappij heeft in een bepaald gebiedje heet plaatshert. Daarbij zijn er enkele bijherten, die het graag over willen nemen, zodra zij de kans krijgen. Zolang het verschil in dominantie groot is, zal het niet tot schermutselingen komen. Zodra een van de bijherten wat ouder worden zullen zij het plaatshert van de troon willen stoten en kan het tot een duel komen. Sommige bijherten zij slim en maken van de situatie gebruikt om, indien de hinde dat wenst, tot paring over te gaan, het hert beslaat de hinde. Over het algemeen worden alle hinden en bijna alle smaldieren beslagen, de kalveren zijn nog niet geslachtsrijp. De smaldieren en hinden die niet bevrucht zijn, noemen we guste hinden.

ImageDe smaldieren en hinden ovuleren in de bronstijd. De herten kunnen ruiken wanneer dat bijna zover is. Het hert trekt de bovenlip iets op en tilt de kop en fleemt. Is de hinde tot paring bereidt, dan bestijgt het hert de hinde en naar een paar stoten brengt het hert zijn zaad in de schede van de hinde. Meestal is de bevruchting geslaagd, maar het kan voorkomen, dat de hinde een week later wederom bronstig wordt. Tijdens deze nabronst reageert het hert onmiddellijk en zal weer zij taak verrichten. 34 weken later, om en nabij 1 juni zal er vervolgens een kalfje geboren worden.

Bekende bronstplaatsen:
Rheder- en Wurthrherheide (Natuurmonumenten)
Asselse Heide (Kroondomein)
Wildbaanweg (Hoge Veluwe)

 
Weer vroeg burlen in park de Hoge Veluwe
Geschreven door Nel Appelmelk   
zaterdag 09 augustus 2014 18:10

Afgelopen week hoorde ik dit hert al 5x flink burlen in Park de Hoge Veluwe. Het was 5 augustus, terwijl de hindes in de buurt waren.
Daarna ging het mannetje de kuil met water/modder in. Kwam er hier net uit. Vertoonde imponerend gedrag.
Nog een burl en ging daarna langdurig op zoek in de struiken voor versiering van zijn gewei.

 
Hert Karel uit Otterlo
Geschreven door Henk Huijsman   
zaterdag 09 augustus 2014 17:28

.

 
Het Edelhert op je iPad

Het tijdschrift Het Edelhert op je iPad. Alle edities van 2011, 2012 en 2013 nu in de App-store. Met index en zoekfunctie. Meer jaargangen zullen volgen. Voor de lage prijs van slechts € 1,79 voor 12 nummers én de komende 4 nummers! Upgrades kosten € 0,89 met de alle edities van 2011, 2012, 2013 en 2014.

 
Banner

WOP-Atlas

Meer info en bestellen: zie hier.

Alternatief beheerplan Oostvaarderplassen

Download alternatieve beheersvisie OVP

Beleidsvoorstel damherten

Download hier.

Ambassadeur van de natuur, het Edelhert in Nederland

Verkrijgbaar op DVD voor € 9,95.

Status tijdschrift:

Het herfstnummer van Het Edelhert verschijnt begin oktober

Weer vandaag

Wintertijd

07:4213:2919:15
opkomst ...... top .... ondergang

buienradar

Maanstand

MAANFASE