Dertig Gelderse organisaties dringen er bij de ministers Verburg (LNV) en Cramer (VROM) op aan om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Gelderland beter de beschermen. Aanleiding is het besluit van de provincie Gelderland van 2 juli jl om een aantal gebieden uit de beschermde zones te halen. Hierdoor worden plotseling bouwplannen en andere ontwikkelingsplannen mogelijk terwijl eerst een strenge toetsing vereist was. De EHS is van essentieel belang om een verdere afname van de biodiversiteit een halt te kunnen toeroepen.

De organisaties vragen de ministers ervoor te zorgen dat de locaties weer worden opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur en dat de zogeheten Spelregels EHS ook voor deze locaties blijven gelden. De Spelregels, ondetekend door onder meer het Rijk en de provincie Gelderland, houden in dat bij nieuwe plannen getoetst wordt of deze wel passen in de EHS. Aantasting van de EHS is daarbij in principe niet toegestaan. Alleen wanneer sprake is van een groot maatschappelijk belang en er geen alternatieven beschikbaar zijn is aantasting van de EHS mogelijk. Maar dat kan alleen als er ook voldoende wordt gecompenseerd.

In strijd met afspraken

Door het besluit van de provincie Gelderland worden die Spelregels nu omzeild. Volgens de dertig organisaties is dat in strijd met de afspraken. Bovendien was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat met de laatste Streekplanherziening locaties uit de EHS zouden worden gehaald. De organisaties vinden dat men als samenleving mag verwachten dat met name de overheid zich aan de afspraken houdt. Overigens hebben de ministers zelf in een eerder stadium ook hun bezwaren kenbaar gemaakt bij de provincie over de gang van zaken.

Dertig ondertekenaars

Tot de onderschrijvers van de brief behoren onder meer Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, provinciale en lokale natuurorganisaties, waaronder Vereniging Het Edelhert en bewonersgroepen. Ze vragen de Minister ook om drie ecologische verbindingszones weer op de kaart te zetten. Deze verbindingszones zijn in de Nota Ruimte opgenomen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en verdienen met het oog op verdere ontwikkeling een planologische bescherming.