1 | 2

Excursie naar het landgoed Gerven, met belanghebbenden uit de omgeving Groesbeek.

Het Reichswald is 5000 ha groot gebied net over de grens bij Groesbeek. Er is een roodwildbestand van 100 stuks, maar er leven ook reeën, zwijnen en dassen. Om het roodwild meer ruimte te geven wordt de mogelijkheid overwogen  om roodwild vanuit het Reichswald ook in Nederland toe te laten. Om hiervoor draagvlak bij alle belanghebbenden te krijgen was er op 12 maart een excursie georganiseerd naar het landgoed Gerven bij Nijkerk om te laten zien dat een stand roodwild heel goed te combineren is met agrarische belangen. Namens de Vereniging het Edelhert namen Hennie Degen en Nick van Adrichem deel aan deze excursie.

Door de provincie zijn Luc Adolfse, adviesbureau “Samenm@ - Samen met advies” en Arno van der Kruis, “Bellefleur Boomgaardbeheer” ingehuurd om het proces, ter verkrijging van draagvlak in de omgeving Groesbeek, te begeleiden. Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn bijeengebracht in de zo genoemde “Community of Practice edelherten Gelderse Poort (COP edelhert GP).

De excursie ging van start vanuit Ubbergen, gemeente Berg en Dal. Vandaar met de bus naar het landgoed Gerven. Tijdens de reis gaf Gerrit Jan Spek uitleg over hoe de edelherten naar het landgoed waren gekomen en over aantallen.
Het landgoed Gerven is een particulier bezit van ongeveer 1200 ha met de helft bos en de helft agrarisch gebied met gemengde bedrijven. Er worden koeien geweid maar ook gras en mais geteeld hetgeen wordt gekuild als winter voer.
In 2004 is voor het eerst een roedeltje kaalwild gezien. Het is aannemelijk dat deze uit een gehouden situatie zijn gekomen. Dit wordt afgeleid uit het vertrouwde gedrag ten opzichte van mensen. Het betrof drie hinden en drie kalveren. Van de drie kalveren waren er twee mannelijk en een vrouwelijk. In 2005 werden geen kalveren geboren waaruit kan worden afgeleid dat er geen bronst heeft plaats gevonden. Door verkeersongevallen resteerde in 2006 twee hinden en twee 2-jarige herten. De beide hinden kregen een kalf. Naast dit roedel zijn er ook drie geweidragers waargenomen in aangrenzend gebied.

Het landgoed Gerven kan bestempeld worden als het centrum van het leefgebied de Gelderse Vallei en staat in directe verbinding met de Veluwe via het Veldhuizerveld. Men heeft destijds gesteld dat zich een stand van vijftien stuks mocht opbouwen en het beheer is daarop ingesteld. Recent heeft men bepaald dat de stand mag groeien naar twintig stuks. Dit is in goed overleg met de agrariërs in het gebied besloten. Er bleek draagvlak voor te bestaan.

Aangekomen op het landgoed Gerven is er een wandeling van een uur gemaakt om kennis te nemen van de opbouw van het landgoed. Na de lunch werd een discussie gehouden met Dirk Dekker voorzitter van de plaatselijke afdeling van LTO en tevens bestuurslid van de FBE-Gelderland, en Aalt van Kempen agrarisch ondernemer op het landgoed. Verder namen aan de discussie deel, Rob Schuitemaker als vertegenwoordiger van B12 en Gerrit Jan Spek. In deze discussie kwam aan de orde:

* De open manier waarop het toelaten van roodwild is gecommuniceerd met de agrariërs.
* Goede afspraken over de standen van het roodwild
* De goede relatie van de agrariërs met de jachtopzichter en de jachtcombinatie die op het landgoed het wildbeheer  uitvoert.
* Het feit dat er één eigenaar is, hetgeen de besluitvorming ten goede komt.
* De subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer.
* De vergoeding bij schade. Dit is een gevoelig punt omdat de agrariërs vinden dat de aanvraag voor schadevergoeding  moeilijk en kostbaar is. Daar staat tegenover dat er sinds 2004 maar twee schadegevallen zijn uitgekeerd.
* De agrariërs benadrukten nog eens dat een goede relatie met de beheerders van het grootste belang is
Tenslotte werd nog een bezoek gebracht aan een tweede agrarisch bedrijf en werd kort met de agrariër gesproken hetgeen geen nieuwe gezichtspunten bracht.

Het was een zeer nuttige dag waar belanghebbenden uit de regio Groesbeek hebben kunnen zien dat roodwild en agrarische activiteit onder strikte omstandigheden goed naast elkaar kunnen bestaan al moet men rekening houden dat de grens tussen het Reichswald en de regio Groesbeek mogelijk een geringere barrière is dan tussen de Veluwe en Gerven. Gezien de gevoelige teelten is een varkenkerend raster zeker aan de orde.