Staverden - Organisaties als Het Geldersch Landschap moeten meer worden ingeschakeld bij discussies over het jachtbeleid in Den Haag. Dat stelt Tweede Kamerlid Eddy Bilder tijdens een werkbezoek van de CDA-fractie aan het landgoed Staverden.

Dertig Gelderse organisaties dringen er bij de ministers Verburg (LNV) en Cramer (VROM) op aan om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Gelderland beter de beschermen. Aanleiding is het besluit van de provincie Gelderland van 2 juli jl om een aantal gebieden uit de beschermde zones te halen. Hierdoor worden plotseling bouwplannen en andere ontwikkelingsplannen mogelijk terwijl eerst een strenge toetsing vereist was. De EHS is van essentieel belang om een verdere afname van de biodiversiteit een halt te kunnen toeroepen.

{youtube}Yfo61BgIiRo{/youtube}

{flv}Het_Aardhuis__Veluwe{/flv}

 

 

<De Flora- en faunawet

 

 

 

De invloed van de mens op de natuur is in de loop van de geschiedenis steeds groter geworden. Menselijke handelingen kunnen een bedreiging zijn voor de wilde flora en fauna. Veel planten- en diersoorten zijn al van de aarde verdwenen of worden met uitsterven bedreigd. De omvang van de bedreigingen waaraan de flora en fauna in Nederland bloot staan, is verontrustend. Van de flora is bijna 40% bedreigd. Bij de zoogdiersoorten en de dagvlinders ligt dit percentage tussen de 30 en 40%.
Om de bedreiging door mensen tegen te gaan, worden planten- en diersoorten beschermd.
Wetgeving is één van de middelen om de mens aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de wilde planten en dieren.

Bescherming
De bescherming van zowel inheemse (van nature in Nederland voorkomende) als uitheemse planten- en diersoorten wordt in één wet geregeld: de Flora- en faunawet.
Deze wet biedt, uit het oogpunt van het natuurbehoud, bescherming aan in- en uitheemse planten- en diersoorten die in het wild leven.
De bescherming van planten- en diersoorten krijgt op verschillende manieren gestalte. De reeds gebruikelijke verboden voor de inheemse soorten gelden ook in de Flora- en faunawet. Zo is het verboden om beschermde inheemse planten te plukken en beschermde inheemse dieren te doden of te vangen. Ook andere handelingen die planten- of diersoorten kunnen bedreigen, zijn verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast gelden voor zowel inheemse als uitheemse soorten handels- en bezitsverboden. Verder is het niet toegestaan dieren (en dus ook vissen) in de natuur uit te zetten. Ook voor plantensoorten geldt een dergelijk verbod.
De Flora- en faunawet bevat ook handels- en bezitsverboden voor bepaalde vangmiddelen. Voorbeelden daarvan zijn strikken, klemmen en mistnetten. In het laatste geval gaat het om zeer fijnmazige netten waar vogels mee worden gevangen.

Eén wet in plaats van meer
De Flora- en faunawet heeft een aantal wetten op het gebied van soortenbescherming vervangen. Deze wetten bestaan al decennia lang. De belangrijkste zijn de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. Uit de Natuurbeschermingswet is het hoofdstuk soortenbescherming in de Flora- en faunawet opgenomen. Deze wetten verschillen in hun uitgangspunten en opzet.
De Flora- en faunawet voldoet aan de wetgeving van de Europese Unie (EU).

Vogels

Bescherming aan alle vogels die behoren tot één van de in het wild levende soorten in Europa is overgenomen uit de Vogelwet.
Jacht

De Flora- en Faunawet beoogt een evenwichtige afweging van de belangen van landbouw, natuurbescherming en jacht te realiseren. Aangegeven wordt op welke wilde diersoorten gejaagd kan worden.
Bedreigde uitheemse diersoorten

Door economische en technische ontwikkelingen en een explosieve bevolkingsgroei is de natuur steeds verder aangetast. Wereldwijd vindt op grote schaal natuurvernietiging plaats. Eén van de oorzaken daarvan is de vraag naar uitheemse planten en dieren in de gëindustrialiseerde landen. Nederland had altijd een groot aandeel in de handel in die planten en dieren. Dit was voor de Nederlandse overheid een reden om uitheemse planteen diersoorten wettelijk te gaan beschermen. In 1975 trad voor diersoorten de Wet bedreigde uitheemse diersoorten in werking. De bescherming van uitheemse planten is nu via de Flora- en faunawet geregeld.

Ook de in- en uitvoer van bedreigde, uitheemse plantesoorten en van bepaalde bedreigde, uitheemse diersoorten valt hieronder.

Natuurbeschermingswet

Volgens de Flora- en faunawet kan de overheid gebieden met natuurwetenschappelijke waarde of rijkdom aan natuurschoon als beschermd natuurmonument aanwijzen. Op die manier blijven deze natuurgebieden behouden. hoofdstuk 5 van de Natuurbeschermingswet (soortenbescherming) is opgenomen in de Flora- en Faunawet. Dit hoofdstuk bevat bepalingen voor de bescherming van inheemse plante- en diersoorten tegen directe aanslagen. 'Directe aanslagen' zijn bijvoorbeeld plukken, vangen en doden.

Beschermde planten- en diersoorten


Inheemse soorten
De Flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van inheemse plantensoorten die daarvoor in aanmerking komen. Deze worden per soort aangewezen.

In principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland voorkomen beschermd. Er is een uitzondering gemaakt voor schadelijke dieren als de zwarte en bruine rat, de huismuis en een aantal vissoorten. Deze zijn dus niet beschermd.

De zogenaamde lagere diersoorten (zoals vlinders, libellen en kevers) worden per soort voor bescherming aangewezen.

Uitheemse soorten
De Flora- en faunawet regelt ook de bescherming van uitheemse planten- en diersoorten.

Ook deze worden per soort aangewezen. Voor de minder bedreigde uitheemse soorten geldt een in- en uitvoerverbod. Voor de ernstig bedreigde soorten geldt, naast een in- en uitvoerverbod, ook een handels- en bezitsverbod.
Voor de bescherming van uitheemse planten en dieren gelden internationale afspraken.
Internationale samenwerking is bepalend voor het succes van de maatregelen ter bescherming van de flora en fauna. De bescherming van uitheemse soorten in ons land moet daarop aansluiten.

Leefomgeving

Provincies kunnen plaatsen aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het gaat hierbij om plaatsen die van wezenlijke betekenis zijn als leefomgeving voor een beschermde inheemse soort. De provincies kunnen dan bepaalde handelingen verbieden of aan beperkingen onderhevig maken.
Welzijn van dieren in het wild

De Flora- en faunawet zal ook rekening houden met het welzijn van beschermde inheemse diersoorten die in het wild leven. Aanslagen op dieren, zoals het vangen of doden, worden immers voorkomen. Vangmiddelen die onnodig lijden van dieren veroorzaken, zijn verboden.

Vrijstellingen
Voor een aantal activiteiten kan vrijstelling worden verleend van de Flora- en faunawet.

Het gaat bijvoorbeeld om de bestrijding van schadelijke dieren en doeleinden van natuurbehoud, wetenschap of onderwijs. Ook voor het zoeken en rapen van kievitseieren het prepareren (opzetten) en het bezitten van beschermde inheemse dieren gelden vrijstellingen.
Behandeling
Het voorstel is op 4 november 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 1998 zonder stemming aangenomen. De wet is opgenomen in Staatsblad 402 van 14 juli 1998.
De wet treedt op 1 april 2002 in werking.
Meer informatie

De hiervoor gegeven informatie over de Flora- en faunawet is natuurlijk niet volledig. Er is geprobeerd in grote lijnen neer te zetten hoe en waarom het voorstel voor de de Flora- en faunawet is ontstaan.
De volledige tekst van de Flora- en faunawet (Gepubliceerd: Staatsblad 402, 14 juli 1998) is ook beschikbaar. 

Nederlands Latijns Engels Frans Duits Spaans
Edelhert Cervus elaphus Red deer Cerf (d'Europe) Rotwild Ciervo común
Damhert Dama dama Fallow deer Daim Damwild Gamo
Ree Capreolus capreolus Roe deer Chevreuil Rehwild Corzo
Eland Alces alces Elk Elan Elchwild Alce
Moeflon Ovis musimon Moufflon Mouflon de Corse Muffelwild Muflón
Alpensteenbok Capra ibex (Alpine) ibex Bouquetin (des Alpes) Steinwild Cabra alpina
Pyreneënsteenbok Capra pyrenaica Spanish ibex Bouquetin des Pyrénées Spanischer Steinbock Cabra montés
Gems Rupicapra rup. Chamois Chamois Gamswild Rebeco
Pyreneeëngems Rupicapra rup. pyrenaica Izard Isard Pyrenäengemse Gamuza pienaica
Wild Zwijn Sus scrofa Wild boar Sanglier Schwarzwild Jabalí
Haas Lepus capensis europaeus Brown hare Lièvre (d'Europe) Feldhase Liebe (común)
Nederlands Latijns Engels Frans Duits Spaans
Sneeuwhaas Lepus timidus Blue/Mountain hare Lièvre variable Schneehase Liebre variable
Konijn Oryctolagus cuniculus Wild rabbit Lapin de garenne Wildkaninchen Conejo de monte
Alpenmarmot Marmota marmota (Alpine) marmot Marmotte (des Alpes) (Alpen)murmeltier Marmota alpina
Bever Castor fiber Beaver Castor Biber Castor europeo
Bruine beer Ursus arctos Brown bear Ours brun Braunbär Oso pardo
Wolf Canis lupus Wolf Loup Wolf Lobo
Vos Vulpes vulpes Fax Renard Fuchs Zorro
Lynx Lynx lynx (European) lynx Lynx (boréal) Luchs Lince boreal
Pardellynx Lynx l. pardellus Spotted lynx Lynx pardelle Pardelluchs Lince (ibérico)
Wilde kat Felis sylvestris Wild cat Chat sauvage Wildkatze Gato Montés
Boommarter Martes martes Pine marten Martre Baummarder Marta
Steenmarter Martes foina Stone marten Fouine Steinmarder Garduña
Mink Mustela putorius Polecat Putois Iltis Turón
Fret Mustela p. furo Ferret Furet Frettchen Hurón
Hermelijn Mustela erminea Ermine Hermine Hermelin Armiño
Wezel Mustela nivalis Weasel Belette Mauswiesel Comadreja
Das Meles meles Badger Blaireau Dachs Tejón
Veelvraat Gulo gulo Wolverine Glouton Vielfraß Glotón
         
         
ROODWILD THE RED DEER LE CERF DAS ROTWILD EL CIEVO
Hert Stag Cerf (male) Rothirsch Ciervo, venado
Hinde Hind Biche Rottier Cierva
Kalf Calf Faon Kalb Cervato
Mannelijk Kalf Male calf Faon mâle Hirschkalb Cervatillo
De kop van een hert the head of deer la tête du cerf das Haupt la cuerna
Gewei head, antlers, attire tête, bois, ramureans Geweih cuerna, astas
Spitser pricket, spike dague Spieß estaca, vara
Stang beam merrain, perche Stange estaca
Rozenkrans burr, coronet meule, couronne Rose roseta
Rozenstok pedicle pivot Rosenstock base de la roseta
End tine, antler andouiller Sproß candil, punta
Kroon crown empaumure Krone corona
Gaffel forkels enfourchure Gabel horquilla
Pareling pearls, pearling (onbeam) perlures Perlung perlas
Hert van de derde kop stag of third head troisieme tête Hirsch vom dritten Kopfts (cievo de) tercera cabeza
Zesender stag of six, six-pointer cerf portant six Sechser ciervo de sis candiles, venado de seis puntas
Twaalfender twelve-pointer dix-cors portant douze, douze-cors Zwölfer ciervo de doce candiles
Ongelijke tienender uneven ten-pointerstag of nine points cerf portant dix mal semés, dix-cors faux marqué Hirsch von ungeraden zehn enden, ungerader Zehnender ciervo de diez puntas irregular
Afwijkend gewei abnormal head tête bizarre abnormes Geweih cuerna anormal
Het gewei afwerpen shed antlers, cast antlers mettre bas (sa tête), jeter sa tête (das Geweih) abwerfen desmogar
Afwerpstang cast antler mue Abwurf(stange) desmogue
het gewei opzetten put on new antlers refaire sa tête das Geweih schieben echar los cuernos
Stangentijd antler growing season temps du refait Kolbenzeit época de brotar la cuerna
Bast velvet velours Bast borra
Bastgewei stag in velvet cerf en velours Kolbengeweih venado en correal
Het gewei vegen fray (his head) frayer (sa tête), toucher au bois (das Geweih) fegen, slagen tirar las correas, desbastar
Geveegd gewei clean antlers tête frayée verfegtes Geweih cuerna limpia
Terugzetten go back ravalerrans zurücksetzen ir para abajo
Delen van het lichaam parts of the body parties du corps Kürperteile partes del cuerpo
Oren muzzle mufle Gehör hocico, morro
Grandels tushes,eye teeth crochets, fleurs de lys Haken, Grandeln caninos
Hals neck cou, encolure Träger cuello
Bronstmanen dewlap, mane fanon, crinière (Brunft)mähne melena
Schoft withers garrot Widerrist cruz
Achterste rugdeel cimier cimier Kreuz grupa
Schouder shoulder épaule Blatt paleta
Flank flank flanc Seite costado
Buik belly ventre Bauch panza, vacíos
Staart single queue Wedel cola
Voorpoot foreleg membre antérieur Vorderlauf mano
Achterpoot hind leg membre postérieur Hinterlauf pata
Achterbout thigh cuisse Keule, Schlegel muslo, jamón
Ontweiden gutting, skinning and breaking up vidage, dépouillage et dépenage Aufbrechen und Zerwirken desolladura y descuartizamiento
Vacht coat, hide peau, nappe Decke piel
Huid skin dépouiller Decke desollar
Opensnijden cut open ouvrir aufschärfen abrir
Ontweidsel gralloch vider aufbrechen destripar, aviar
Darmen entrails tripaille, viscères Aufbruch visceras, tripas
Pens paunch panse Pansen panza
Bloed blood sang Schweiß sangre
Hertenvlees venison venaison Wildbret carne de caza
Bewegen en laveien movements and feeding mouvements et nourriture Bewegungen und Äsung movimientos y alimentación
Vluchtren flee fuir, aller d'effroi flüchtig sein ir de espantada, huir espantado
Dekking cover fort, remise Dickung encame, venadero
In dekking gaan take covert se rembûcher einziehen, zu holze ziehen emboscarse
Uittreden break covert débcher ausziehen, zu Felde ziehen desemboscarse, salir a lo abierto
Wissel gallery, run, pass coulée, refuite, passage Wechsel paso
Voeding feed viander, faire sa nuit Äsen, Äsung aufnehmen pastar
Voedselgebied feeding ground gagnage Äsungsfläche, Einstandgebiet
pasto
Schillen strip the bark peler les écorces Schälen, Abschälen descortezar
Keutels fewmets, fumets fumées Losung feza, estiércol
Bronsttijd rutting season, rutting period temps du rut, brame du cerf Brunftzeit época del celo, brama
Burlen roar, bell brame Brunftschrei berreo
Roedel herd harde Rudel piara, rebaño
Plaatshert master stag maétre de place Platzhirsch dueño de la piara, amo del picadero>
Gedekt, drachtig pregnant, in calf féconée, pleine Beschlagen preñada
Zwaar drachtig heavy with young près de mette bas Hochbeschlagen cerca de parir
Zetten calve faonner, mettre bas Setzen parir
         
HET DAMHERT THE FALLOW DEER LE DAIM DAS DAMWILD EL GAMO
Damhert Buck Daim (mâle) Damhirsch Gamo
Hinde Doe Daine Damtier Gama
Schoffelgewei palm empaumure, palette Schaufel pala
Blaffen groan raire, bramer schreien roncar
         
HET REEWILD THE ROE DEER LE CHEVREUIL DAS REHWILD EL CORZO
Bok (Roe)buck Brocard (Reh)bock Corzo
Geit Roe Chevrette Ricke Corza
Kalf Kid, Fawn Faon (Reh)kitz Corcino
Mannelijk kalf (Male)kid Chevrillard Blockkitz Corcino
Spitser Spike buck Daguet Spießbock (Corzo)estaquero
Zesender bok Six-pointer, Buck of six points Brocard six-cors Sechserbock Corzo de seis puntas
Smalree Young Roe Jeune Chevrette Schmalreh Corza joven
Oude geit Old Roe Chevrette adulte Altreh, Altricke Corza (adulta)
Geit met kalf Roe with kid Chevrette suitée führende Ricke Corza co rasta
Gewei head, antlers tête, bois Gehörn Cuerna
Pruikenbok Wigged Roe-buck Brocard portant perruque Perückenbock Corzo con peluca
Spiegel rump patch, target roze Spiegel Escudo, espejo
Krapplaats scrape régalis Plätzstelle Escarbaduras
Opstoten dislodge mettre sur pied, lancer Hoch machen Levantar
Blaffen bell, bark aboyer Schrecken, schmälen Ladrar
HET ZWARTWILD THE WILD BOAR LE SANGLIER DAS SCHWARZWILD EL JABALÍ
Wilde Varkens Wild Boars Bêtes noires Sauen Jabalís
Keiler Boar, tusker Sanglier (mâle), Cochon Schwarzkittel Jabalí (macho), Cochino
Zeug Sow Laie Bache Jabalina
Streepjesbig Squeaker Marcassin Frischling Rayón
Frisling Squeaker (over 6 month old) Béte rousse Frischling > 6 Monate Bermejo
Overloper pig of the sounder bête de compagnie Überläufer jabato, primalón
Zeug met biggen Sow with young Laie suitée führende Bache Jabalina vieja
Rotte sounder compagnie, troupe Rotte piara
Keiler solitary boar solitaire Einzelgänger solitario
Houwers tusks, tushes defenses et grès Waffen colmillos, defensas
Geweer under tusk défense Gewehr colmillo
Geweer upper tusk grès, grais Haderer amoladera
Borstels bristles soies Bürsten cerdas, sedas
Zoelen wallow se souiller, se vautrer dans sa souille sich suhlen bañarse, enfangarse
Schuren rub (on a tree) se frotter (contre un arbre) sich reiben frotarse, restegarse
Schuurboom rubbing tree frottoir Malbaum restregadero
Raustijd rutting season, brimming time temps du rut Rauschzeit época del celo
Bronst, Raustijd rut, brim être en rut rauschig sein estar en celo
Drukken farrow mettre bas frischen parir
Ketel bed nid Kessel cama
Scherp maken sharpen, whet aiguiser, casser la noisette wetzen afilar
Zich ter weer stellen stand at bay faire tête, tenir le ferme sich stellen acularse
Aanvallen charge, attack charger, attaquer annehmen cargar, arrancarse
Aalstreep Smalle streep van meestal donkere kleur over de rug van kop tot staart
Aanblatten Door het imiteren van een reegeit proberen de bok te lokken (met een fiepfluitje)
Aanburlen Door het imiteren van het geburl van een een hert, proberen een hert te lokken
Aanzit Waarneempost (hoogzit, kansel)
Aanzitten Het (verdekt) opwachten van het wild
Achtender Ook wel achter, gewei van een hert met aan iedere stang vier enden(even achtender), met drie en vier enden is een oneven achtender
Afdruk Spoor, voetprent
Afgebronst Door de afmattende periode van de bronsttijd mager geworden herten
Aflaten Afwerpen
Afschothert Dier dat door een ongunstige ontwikkeling dient te worden afgeschoten
Afspeuren Nagaan van sporen, vooral op sneeuw
Afspringen Het op de vluchtslaan van het wild
Afwerpen Het jaarlijks ontdoen van het gewei door hormonale processen.
Azer Bek van grofwild
Bagge Of zeug, vrouwelijk dier van het zwartwild
Bast De huid om het gewei tijdens de groeiperiode van het gewei
Blaffen Schrikgeluid van een ree
Bekerkroon De kroon van een hertegewei met de enden eidigend in de vorm van een beker
Bersen Het ongezien sluipend benaderen van het wild. Vaak verstorend
Bersjacht Al jagend het grofwild besluipen
Beslaan Bevruchten, dekken van de hinde
Bespringen Het hert bespringt de hinde om het te kunnen beslaan
Biotoop De natuur omgeving, waarin het grofwild verblijft
Blad Omgeving van de schouder bij de longen en het hart
Bloem Staart van edelwild
Boonsel Uitwerpselen van het grofwild (uitgezonderd het zwartwild)
Borstels De stugge haren van het zwartwild
Breken Omwoelen van, wroeten in de bodem bij het voedselzoeken door zwartwild
Bronst De paartijd van het edelhert (van half september tot half oktober)
Bronstmanen Lange haren om de hals en borst van het hert in de bronsttijd
Bronstplaats De plaats waar het wild zich tijdens de bronst bevindt
Bronstroedel Het door het hert verzamelde groepje hindes tijdens de bronsttijd
Bronstvlek Plek voor de roede, die sterk geurt
Bijhert Een hert dat tijdens de bronst geen hinden kan verzamelen (te jong of te oud)
Burlen Het geluid dat herten tijdens de bronst laten horen
Carrousel Het spoor dat ontstaat bij het drijven van de reegeit door de reebok voorafgaande de paring, vaak om een alleenstaande boom of struik
Dagstand of dagverblijf De dekking waarin het grofwild zich overdag in bevindt
Dekking Dichte begroeiing waarin het edelhert zich kan verbergen
Dos Vacht
Drukken Verstoppen in lage dichte vegetatie
Dwarsend wild Wild dat beweegt en daarbij de flanken blootgeeft
Ecoduct Een viaduct voor dieren
Ecosysyeem Het systeem, waarin de planten- en dierenwereld gezien wordt in wisselwerking met de milieufactoren.
End Zijtak van het gewei
Exoot Plant of dier dat niet van nature in Nederland voorkomt (geimporteerd)
Fauna De dierenwereld
Frisling Big, het jong van een wild zwijn
Flemen Het optrekken van de lippen van het hert tijdens de bronst
Foerageren Eten halen/zoeken
Gaffel Een gewei met twee enden
Gaffelspitser Tweejarig hert dat hoge gaffels draagt
Gelt Vrouwelijk wild dat ongeschikt is geworden voor de voortplanting
Gepareld Knobbelvormige verdikkingen aan het gewei van hert of reebok
Gewei Jaarlijks afvallende hoofdtooi van edelhert, damhert of reebok
Geweide Ingewanden van grofwild;
Geweren Hoektand of slagtanden bij van zwartwild
Grensbok Hert of reebok die zijn standplaats dikwijls aan de grens van een gebied heeft
Grandel Hoektand in de bovenkaak van edelhert
Grofwild Edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, moeflons
Gust Vrouwelijk wild dat ongeschikt is geworden voor de voortplanting
Haken Hoektanden van een bagge
Handkroon Hertegewei met in de kroon in handvorm gerangschikte enden
Heimelijk Voorzichtig, schuw, teruggetrokken.
Heksenkring Het spoor dat ontstaat bij het drijven van de reegeit door de reebok voorafgaande de paring, vaak om een alleenstaande boom of struik
Hert Het mannelijke (edel-)hert
Hertekalf Het mannelijke edelhert van het eerste jaar
Hertkalf Het mannelijke edelhert ouder dan een jaar, maar jonger dan twee jaar
Hinde Het vrouwelijke (edel-)hert
Hoogwild Benaming voor rood- en edelwild
Hoogzit Hoge zitplaats om het wild te bekijken
Houwers Hoektand of slagtanden bij van zwartwild
Jägermeister Kruidige borrel
Jaarling Een hert of reebok van een jaar oud
Inrasten Een terreingedeelte door rasters en hekken beschermen tegen wildvraat
Jachtseizoen Verouderde term. Tegenwoordig vindt slechts noodzakelijk afschot plaats na ontheffing van de Provincie
Kaalslag Open plek in bis of struikgewas
Kaalwild Vrouwelijk edelhert, zo genoemd, omdat dit geen gewei draagt
Knobbelbok Reebok met het eerste gewei op en niet ouder dan zeven maanden
Knopbok Hert in het tweede jaar met een afwijkend gewei met twee knobbels
Knoppitser Reebok in het tweede jaar met een afwijkend gewei met twee knobbels
Kits Jong dier van reewild, reekalf
Kroon Drie bovenste enden van het gewei, die samen een kroon vormen
Kronenspitser Hert in het tweede jaar met drie kroonenden
Kronentiender Hert met gewei met aan elke stang wijf enden waarvan drie in de kroon
Kudde Een groep moeflon, schapen of koeien
Kussen Achterbout van haarwild
Laveien Grazen of al lopend voedsel tot zich nemen
Leger Plaats waar zwijnen rusten, biggen krijgen. Ook wel ketel genoemd
Liksteen Een steen, bestaande uit zouten en mineralen, waaraan het wild likt
Lopers Voor- en achterpoten van het wild
Manchet aanbrengen De bovenste rand van een raster voorzien van kleinmazig gaas
Massa Het gewicht en omvang (van een hert of een gewei)
Masthout Hoge dennen
Melanisme Kleurafwijking waarbij de zwarte kleur overheerst
Middentak Geweieind tussen ijtak en kroon
Moordenaar Een meestal vrij oud hert met een gevaarlijk onvertakt gewei
Naogen Ook wel nawaren. Het nakijken door groot wild
Ontweiden Het wild ontdoen van de ingewanden
Oogtak Voortak, voorste stang van een reebokgewei
Oogend Onderste tak van het hertegewei
Opstaan Van een hert, dat een gewei draagt wordt gezegd, dat het een gewei heeft opstaan
Opzetten Wanneer het gewei zich in een groeifase bevindt, spreekt men van het opzetten van een gewei
Overloper Wildzwijn in het tweede levensjaar
Pascha Een hert dat tijdens de bronst een aantal hinden heeft verzameld
Pendelstang Door breuk in de rozestok neergaand groeiende geweitak van een ree
Penseel Haarpluim aan het hertelid
Plaatshert Een hert dat tijdens de bronst een aantal hinden heeft verzameld
Platkop Een hert dat door ziekte geen gewei heeft. Ook wel monnik genoemd
Populatie Een aantal dieren van dezelfde soort in een gebied
Predatie het doden van prooidieren door roofdieren
Prenten Hoefafdrukken van het wild, Gesnoerde prenten vormen en spoor
Prentlezen Nagaan wat voor soort wild de prent zette (soort, geslacht, leeftijd)
Pruikgewei Misvorming van het gewei door beschadiging van de geslachtsdelen
Ranstijd Paartijd voor het zwartwild
Raster Hekwerk
Reebok Mannelijk dier van het reewild
Reegeit Vrouwelijk dier van het reewild van twee jaar en ouder
Reekalf Jong dier van het reewild, ook wel kits genoemd (Ik noem mijn kinderen soms ook kids)
Reproductie Voortplanting, het voortbrengen van kalveren
Rikke Ook wel rekke. Reegeit
Roede Mannelijk geslachtsorgaan
Roedel Een aantal edelherten bij elkaar
Roodwild Vanwege de roodbruine zomervacht worden het edelhert en ree roodwild genoemd
Roos De onderkant van het gewei, dat is uitgestulpt vlak boven de kop
Rot of rotte Groep wild zwijnen
Rozenspitser Hert in het derde jaar, dat spitsen draagt met rozekransen
Rozenstok Een uitgroeiing vanuit de schedel, waarvanuit het gewei groeit
Rustgebied Terrein waar het wild zich in alle rust kan treugtrekken, streng verboden voor mensen!
Rijzen Opstaan van wild, doorgaans door verontrusting
Schalen De hoeven van hert of ree
Schaargewei V-vormig ingesneden schoffel bij een driejarige dambok
Schillen Aantasten en verwijderen van de basten van bomen en stuiken door het wild
Schild Taai bindweefsel aan de schoft van het wilde zwijn
Schoft Flank, schouder naar boven
Schofthoogte Hoogte gemeten tot het hoogste punt van de schouder
Schort Witgele haren in de omgeving van de staartwortel
Schuiven Roodwild schuift ieder jaar een nieuw gewei
Schoffelaar Damhert
Schoffelgewei Breed, plat gewei van de dambok, dat zich in het vierde tot vijfde jaar ontwikkelt
Schijngrazen Een verontruste ree kan soms net doen of hij weer graast, maar is ondertussen zeer alert
Simmer Achterrug bij rood, dam en reewild
Slakken Koptooi van de moeflonram
Smaldier Het vrouwelijke hert van één jaar oud (in het tweede jaar / tweede kop)
Smalree Het vrouwelijk ree van één jaar oud (in het tweede jaar)
Smalspitser Jong hert of ree met gewei bestaande uit twee onvertakte stangen
Solitair Alléén levend
Speuren Zoeken en volgen van prenten van grofwild
Spiegel Witte haren rond de anus, die gespreid kunnen worden
Spitser Jong hert met een onvertakt gewei
Standwild Wildstand, grofwild dat blijvend in een gebied voorkomt
Stang De helft van een gewei, al dan niet vertakt
Terugzetten Het in kwaliteit, gewicht en omvang afnemen van het gewei
Terreinbeheerder Toezichthouder en beheerder van flora en fauna
Tienender Ook wel tiener, gewei van een hert met aan iedere stang vijf enden (even tiener), met vier en vijf enden is een oneven tienender
Tra pad door het bos, meestal als brandsingel
Trofee Een deel van het geschoten wild, dat de jager als aandenken meeneemt. Bij het hert is dat het gewei
Uittreden Uit de dekking komen van het grofwild
Valwild Door aanrijdingen gedood wild
Vegen Het ontdoen van de huid (bast) rond het gewei door tegen boompjes te schuren
Veegboom Boom waaraan grofwild zich regelmatig schuurt na een modderbad
Vegetatie Plantengroei
Verwaaiinge Door het wild opgevangen geur
Vliegden Solitaire den op de heide
Vitaliteit Een graadmeter voor de gezondheidstoestand van bv. bomen
Voerakker Akker in het bos waar voor het grofwild voer is ingezaaid of gepoot
Volume Inhoud en vorm van het gewei
Vorkelen Het soms dodelijk, verwonden door een hert van een rivaal met een moordenaarsgewei
Vossenbes Rode bosbes
Weidelijk Noemt men een jager die zich respectvol, sportief en verantwoord met de jacht bezighoudt
Weidgat Anus
Wetten Knarsetanden van een boos everzwijn
Wildakker Akker waarop voedsel in de vorm van planten of boompjes te vinden is als voedsel voor het wildÂ
Wildbaan Terreingedeelte waar grofwild voorkomt
Wildspiegel Paaltje lang de weg waarop 2 spiegeltjes op gemonteerd zijn. Hierop wordt het licht van de autokoplampen het bos in gekaatst, zodat het grofwild gewaarschuwd wordt voor het gevaar van de weg
Windvang De neus van een hert
Wintersprong Groepje reewild dat in de winter samen optrekt
Wissel Vast paadje waarlangs het wild gaat
Wisselen Het trekken van de ene plek naar de andere, vaak via een vaste route (de wissel)
Wolfstak Bij het gewei van een hert komt soms, tussen de middentak en de kroon, een fors onvertakte end voor dat wel tot de kroon behoort
IJstaktienender Hertegewei met aan elke stang vijf enden, waarvan twee in de kroon
Zegel Vlak tussen stang en rozestok van een gewei, direct onder de rozekrans
Zekeren Opletten of er gevaar dreigt
Zestienender Ook wel zestiener, gewei van een hert met aan iedere stang acht enden(even zestienender), met zeven en acht enden is een oneven zestienender
Zeug Of bagge, vrouwelijk dier van het zwartwild
Zetten Het werpen van een jong door het grofwild (men spreekt niet van geboren worden)
Zitten Grofwild zit altijd in het bed of leger (men spreekt niet van liggen)
Zoelen Het nemen van een modderbad(zoel)door grofwild
Zwartjas Zwijn
Zwartkiel Zwijn
Zwartwild Zwijnen
Zwoerd Huid van zwartwild

Overal in het land worden kan je onze "winkel" tegenkomen. In de winkel, beheerd door Janny Buitenhuis, zijn  verenigingsartikelen, Polo's, stropdassen, sjaals, caps, stickers, boeken, souvenirs, speelgoed en snuisterijen verkrijgbaar, welke allemaal een band hebben met het hert of ander Veluws wild. Een kleine selectie is te bestellen via webwinkel

Elk jaar weer wordt een programma opgesteld waar onze winkel aanwezig zal zijn, bijvoorbeeld op natuurmarkten, braderieen, fairs, tentoonstellingen en natuurlijk op de ledendagen en op de Algemene Leden Vergadering

 Image Image
Honing en natuurmarkt Ugchelen. Paul en Janny Buitenhuis tijdens
de grofwildtentoonstelling in het Aardhuis.

Wil je wild zien?

 Doe rustig, niet stampen of sloffen door de bladeren, praat zo min mogelijk of fluit heel zacht om aandacht te trekken en draag donkere kleding en loop langzaam. Loop zo, dat de wind van voren of schuin vanuit de kijkrichting komt. Beste wandelsnelheid is 3 km per uur, dus niet te snel en niet te langzaam.

Als je te veel geluid maakt, dan jaag je ze steeds voor je uit. Ze blijven dan, steeds 200-400 meter van je vandaan en als je maar 150 meter ver kan zien in het bos, dan zie je dus geen wild. Gebruik geen parfum of aftershave o.i.d. Rustige tijden en/of tegen de schemering vergroot de kans.

Nog beter is een mooi plekje opzoeken met een vrij gezichtsveld. Stel je verdekt op en blijf wachten. Je geduld zal beloond worden. Het grote voordeel hierbij is, dat je het wild niet verstoort en daardoor ook langer kan genieten van het gedrag van het wild. Niet alleen op dat moment zelf maar ook in de toekomst. Hoe minder verstoring van het wild, hoe groter de zichtbaarheid.

Het edelhert


In de eerste helft van de 20e eeuw waren er enkele honderden herten in Nerderland. Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat door stroperij en intensieve bejaging het aantal herten op de Veluwe was verminderd tot enkele tientallen. In 1946 werd de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert opgericht om de edelhertenstand te behouden van verdwijning uit de Nederlandse natuur.


Het damhert

Ook voor het damhert was het doek in 1992 bijna gevallen. Het scheelde in dat jaar maar weinig od het damhert werd als exoot betiteld en zou niet langer meer thuishoren in de Nederlandse natuur. Dat betekende letterlijk totale afschot van alle vrij levende damherten De Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert heeft dat netaan weten te voorkomen.

Vereniging Het Edelhert

Mede dankzij de inspanning van de vereniging, voorheen genaamd "Vereniging tot behoud van het Veluws Hert" , bleef het edelhert en het damhert als wilde diersoort behouden voor Nederland. De Veluwse leefgebieden zijn echter de afgelopen decennia kwalitatief onder toenemende druk komen te staan door menselijke activiteiten en invloeden. 
Onder meer milieuverontreiniging, sterke uitbreiding van stedelijke gebieden en wegen, toename van met name recreatieve activiteiten op de Veluwe, stroperij en de bestaande rastersituatie, vormen nog steeds bedreigingen voor het welzijn van de Veluwse wilde fauna en haar leefgebied.


 Ook nu blijft het "Het Edelhert" alert én.... volop in beweging.