Noord-west Veluwe - De hertenstand is veel te hoog, het jachtseizoen start 3 maanden eerder. Dat is de conclusie van de provincie Gelderland en de terreinbeheerders na een bijeenkomst over de hertenstand in NW-Veluwe.

Nadat er nu achter blijkt dat de edelherten stand in en rond de agrarische envlave Uddel-Elspeet al jaren te hoog is, moet er nu drastisch ingegrepen worden. Mede door veranderde telmethode is letterlijk aan het licht gekomen dat de stand veel hoger is, dan voorheen werd aangenomen. Sinds 1959 worden er schermertellingen gehouden, op een aantal vaste plekken wordt gekeken hoeveel herten er zijn. De laatste 3 jaar wordt er tevens ná de schermering tot 01:00 uur of nog later geteld. Daarbij wordt met de auto rondgereden, voornamelijk langs de weilanden en met behulp van een schijnwerper gekeken hoeveel herten er zijn. Met deze methode bleken er "opeens" veel meer herten te lopen. Eerst werd de stand op ca. 350 geschat, nu kwam men op 528 stuks. Tel daar de verwachte aanwas bij op en de hertenpopulatie bedraagt 800 stuks. Gezien de doelstand van 200 stuks, dienen er 600 stuks geschoten te worden. Omdat in voorgaande jaren telkens het afschot net niet werd gehaald, is het afgelopen jachtseizoen, wat begint op 1 augustus met een maand verlengd tot 15 maart. Echter met zeer mager resultaat.

Vereniging Het Edelhert niet blij met 3 maanden extra jacht

Voor het komende jachtseizoen gaat de provincie een stap verder en heeft besloten de jacht 3 maanden eerder te laten beginnen en wel reeds op 1 mei. De jacht is dan net 6 weken gesloten geweest. Vereniging Het Edelhert (VHE) is daar niet blij mee en voelt zich gesteund door de Flora en Faunawet, die beoogt de inheemse diersoorten te beschermen. De kern is: "Geen jacht, tenzij...." Was de jacht 6,5 maanden, nu lijkt het er op dat het jachtseizoen 9,5 maand of misschien zelfs 10,5 maand gaat duren, Dat is niet "Geen jacht, tenzij..., maar gewoon jacht. De Provincie geeft daarbij aan, dat er gebruik gemaakt kan worden van de 10%-regeling. Die regeling zegt dat 10% van de toewijzing gebruikt mag worden voor het afschot van ziekte of ernstige verminking. Dus de ontheffing/machtiging helemaal niet bedoeld om reguliere jacht uit te breiden. Enkele jaren geleden is de jachttijd ook al uitgebreid van een half uur voor zonsopkomt en een half uur na zonsopkomst naar in beide gevallen éen uur.  Dit alles is VHE een door in het oog en is juist voor beperkingen van de jachttijden.

Te hoge stand.

Dat de stand te hoog is, ziet de vereniging wel in. Dat er wat aan gedaan moet worden ook, maar misschien wel met minder dan 548 stuk. Er moet draagkracht in het gebied zijn en daardoor in overeenstemming zijn met de aanwezige infrastructuur van wegen en schadegevoelige landbouwgronden.

Schade

Die schade is relatief laag met max. € 80.000,- (mezen en ganzen veroorzaken miljoenen euro's schade per jaar. Die kan gedekt worden vanuit het Faunafonds. Eventueel kan vanuit de toeristensector en bijdrage geleverd worden.

Niet weidelijk

De betrokken partijen hebben in de afgelopen jaren niet goed geteld en/of het afschot onvoldoende gerealiseerd en/of de stand onderschat. Gevolg een veel te hoge stand. Dat betekent dat de stand terug gebracht moet worden. naar een acceptabel niveau. Er vanuit gaande dat daarvoor geen andere methoden bruikbaar zijn dan de jacht. Nu, in mei, de jacht openen is geen verstandige beslissing omdat dit de periode is dat de kalveren geboren worden en intensieve jacht dan verstorend werkt. Het is dus niet weidelijk en daarom niet toelaatbaar. Het is ook niet efficiënt, omdat alleen spitsers en smaldieren geschoten kunnen worden.

Jachtbeperkingen

Het is bekend, dat diverse terreinbeherende organisaties's jachtbeperkingen hanteren in afwijking van de in de provinciale ontheffing genoemde methoden. (Beperking in jachtdagen, beperking in terreingebruik en beperking in middelen zoals het niet gebruiken van de auto om wild op te sporen.) Om de overpopulatie dus terug te brengen moeten in het komende reguliere jachtseizoen de beperkingen worden opgeheven. Er moeten mogelijk bijvoorbeeld meer jagers planmatig worden ingezet en er moeten meer variatie  in de jachtmethoden worden gehanteerd. Tevens moet daarbij een dusdanige discipline worden gehanteerd om zo min mogelijk verstoring van het wild te veroorzaken. Om 600 dieren te schieten in ongeveer 100 jachtdagen moeten ten minste 6 dieren per dag worden geschoten. Dat is heel veel en dus moet er rekening mee worden gehouden dat het terugbrengen van de populatie naar het gewenste niveau drie jaar in beslag gaat nemen.

VHE is in gesprek met vertegenwoordigers van de Provincie, t.w. Faunabeheereenheid Veluwe (FBE) en Vereniging Wildbeheer Veluwe (VWV). Afgesproken is dat:
1. de VWV informeer VHE op zeer korte termijn een prognose welk afschot gerealiseerd moet worden door de betreffende jachthouders van 15 mei tot 1 september.
2. omstreeks 1 september ontvangt de VHE de opgave met de gerealiseerde aantallen.
3. Gezamenlijk wordt de prognose en realisatie besproken met daarbij de doelstelling voor de rest van het seizoen.

Zie ook: Omroep Gelderland