1 | 2

Noordwijk plaatst schrikdraad om damherten te weren

NOORDWIJK - De motie van het CDA over de schade van kwekers door damherten werd in de raadsvergadering van 28 januari besproken. Uiteindelijk werd het beoogde resultaat van de motie gerealiseerd en zal de gemeente een aantal maatregelen nemen, hoewel zij er eigenlijk niet voor aansprakelijk is. Maandag plaatste de heer De Ridder de eerste paal voor het 'hertenhek'.


Door een steeds toenemende populatie van damherten (met 30 procent) in het duingebied, neemt de overlast steeds verder toe. Dit leidt tot een forse schade voor de kwekers. Geschat wordt dat de directe schade aan de gewassen, maar ook de indirecte schade, dit seizoen al de 1 miljoen euro nadert. De schade is zo groot, dat dit niet meer gedragen kan worden door de ondernemers en een normaal bedrijfsrisico ruim te boven gaat. In principe is het de verantwoordelijkheid voor de eigenaren van de grond, waar de damherten verblijven, te weten Waternet en Zuid Hollands Landschap. Vorig jaar zag het er naar uit dat zij een hek zouden plaatsen, maar door een bezwaarprocedure werd dit niet gerealiseerd.

Schrikdraad
Omdat een hek er op korte termijn nog niet komt, stelde het CDA voor om als gemeente een tijdelijke voorziening te bewerkstelligen met schrikdraad. Dit niet alleen met het oog op het beschermen van de gewassen van de kwekers, maar ook uit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Er was in de commissie en bij het college, de nodige sympathie voor de motie. De VVD, bij monde van de heer Van Hoek, wilde de motie, via een amendement, nog verder aanscherpen door ook voor de langere termijn tot een structurele oplossing te komen en voor te stellen om de eigenaren en beheerders van het gebied te bewegen om een beheersplan op te stellen. De heer Wiersema (Progressieve Combinatie Noordwijk) stelde voor om nu als raad akkoord te gaan met de intentie van de motie en om snelle realisatie van het een en ander mogelijk te maken een taakstellend budget van € 50.000 ter beschikking te stellen. Daarover zou het college dan later op de gebruikelijke wijze verantwoording afleggen.

Schorsing
Dat was het moment dat burgemeester Groen meende, op een ongebruikelijke weinig dualistische wijze, te moeten ingrijpen. De burgemeester adviseerde de raad om de suggestie van de heer Wiersema over te nemen. Hij was er duidelijk beducht voor dat de indruk zou kunnen worden gewekt dat de gemeente verantwoordelijk zou zijn voor de oplossing voor het probleem. Omdat de motie zo zou kunnen worden gelezen, raadde hij het CDA aan de motie in te trekken. Na een schorsing kon de fractievoorzitter van het CDA meedelen, dat zij de motie zouden intrekken, nu toch het beoogde doel was bereikt. Ook de VVD trok haar amendement in. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel van de Progressieve Combinatie Noordwijk.