Image

„Nederland te klein voor oernatuur”
Staatsbosbeheer laat hun grote grazers verkommeren en noemt dat oernatuur. Te veel dieren, die het met steeds minder voedsel moeten doen, want er staat een hek omheen. Bij een tekort aan voedsel sterven er vanzelf meer dieren, zo redeneert staatsbosbeheer. Dank je de koekoek! De oplossing ligt voor de hand: hek weg of het aantal dieren in overeenstemming brengen en houden met het voedselaanbod.

Wassenaar, Jan Paulides

Zorgplicht
Naast de vele honderden heckrunderen en konikspaarden lopen er in de Oostvaardersplassen meer dan 1000 herten op een oppervlakte ter grootte van niet meer dan 3600 ha. Dat houdt in dat er gemiddeld één hert loopt op elke drieënhalve hectare. De situatie in de vrije wildbaan gaat meestal uit van aantallen die schommelen tussen de 1,7 á 2 per 100 ha. (de voorkeursituatie van houtvesters, die vraatschade tot een minimum willen beperken) tot een breder geaccepteerd aantal van 4 tot 6 dieren per 100 ha. Dan heeft elk dier zo’n 16 tot 50 ha. tot z’n beschikking en alle vrijheid van bewegen om in de winter naar voedsel te zoeken. De huidige dichtheid in de Oostvaardersplassen gaat geheel voorbij aan een natuurlijk biologisch evenwicht, waarbij in principe ook nog ruimte zou moeten zijn voor bosverjonging en herstel van de vegetatie. Op de lange duur zal blijken dat van alle houtige gewassen er nog slechts kommervormen bestaan, die zwaar te lijden hebben van het vraatwerk van de aanwezige hoefdieren. Dit zal een desastreus effect hebben op de aanwezige fauna. Uiteindelijk zal o.a. het gemiddelde gewicht en levensverwachting van de kalveren ernstig achteruitlopen. Lichaamsonderzoek (met name meting van het vetgehalte van het beenmerg, dat uitsluitsel geeft over de conditie) en de bevindingen afzetten tegen waarden die elders in Europa onder herten in de vrije wildbaan worden aangetroffen, lijkt wenselijk. Mochten de waarden beduidend lager zijn dan die elders in Europa, dan zal staatsbosbeheer verplicht gesteld moeten worden de populatie zover terug te brengen dat de dieren wederom een normaal conditiepeil bereiken. Gelet op het feit dat de dieren in een raster staan dat kleiner is dan 5000 ha. is de status van de herten volgens de Flora en Faunawet niet die van wilde ’fauna-elementen’ maar ’gehouden dieren’, waarvoor SBB een zorgplicht heeft.

Leidschendam, drs. J. van den Broek


Nadat de Oostvaardersplassen ingerasterd waren, heb ik zelf de edelherten geleverd. Bij het loslaten van deze dieren heeft o.a. de bekende wildbioloog prof.dr. J.L. van Haaften gezegd dat binnen drie jaar met afschotregulatie moest worden begonnen om een gezonde populatie te waarborgen. Dit advies werd genegeerd. Het gevolg is een veel te grote populatie. Het is te gek voor woorden dat hierdoor dieren de hongerdood sterven en het publiek hiervan geen getuige mag zijn. Laat staatsbosbeheer een voorbeeld nemen aan ons nationaal park De Hoge Veluwe, waar wel afschotregulatie plaatsvindt en het grofwild zonder bijvoering in perfecte conditie is.

Joppe, Max Garssen