"DE LEIDRAAD GEEFT AAN, DAT DE BEHEERDER PREVENTIEVE MAATREGELEN MOET NEMEN IN DE VORM VAN AANTALSBEHEER (OM DE KUDDES VOLDOENDE KLEIN TE HOUDEN) EN BIJVOEDEREN WANNEER DE TERREINOMSTANDIGHEDEN EN HET WEER DAT VERGEN".

Citaten uit de Leidraad: pag 3, laatste zin; "hieraan wordt door betrokken partijen partijen reeds gewerkt". Bedoeld wordt hier een beheerplan.
DIT BEHEERPLAN IS ER DUS KENNELIJK NA 5 JAAR NOG NIET, zie laatste zin van brief 7-3-2005 van Veerman van de Tweede Kamer

Leidraad pagina 5, onder zorg 2.1. Belangen en afweging. IN OMHEINDE GEBIEDEN ZIJN DE GROTE GRAZERS BEPERKT IN HUN MOGELIJKHEDEN TOT MIGRATIE. DE BEHEERDER ZAL HIERMEE REKENING MOETEN HOUDEN, DOOR TIJDIG IN TE GRIJPEN IN DE OMVANG VAN DE POPULATIE EN BIJ DREIGENDE CALAMITEITEN, BIJVOORBEELD WANNEER EEN VOEDSELTEKORT DREIGT""

Leidraad, pag 7, eerste regel: "Wettelijk kader.: "HET VOORKOMEN VAN LIJDEN DOOR GETALSREGULATIE IS BINNEN HET KADER VAN DE GWWD EEN GOEDE MOGELIJKHEID OM DE VEREISTE ZORG TE BIEDEN. INDIEN BIJ DREIGENDE OVERBEVOLKING BESLOTEN WORDT OM IN TE GRIJPEN BESTAAT DE MOGELUIJKHEID OM DIT DOOR AFSCHOT TE DOEN."

Leidrad pag 7 onder beleidslijn:"BIJ DREIGENDE OVERSCHRIJDING VAN DE DRAAGKRACHTIN GROTE EENHEDEN NATUUR DIENT PREVENTIEVE AANTALREGULATIE PLAATS TE VINDEN, ZOWEL MET HET OOG OP DE LANGE TERMIJNONTWIKKELING VAN DE KUDDE, ALS MET HET OOG OP STUCTURELE BESCHIKBAARHEID VAN VOEDSEL.
EEN BEHEERDER MEOT IN EEN BEHEERPLAN AANGEVEN WAT DE DRAAGKRACHT EN DE MOGELIJKE MATE VAN ZELFREGULATIE VAN HET TERREIN IS EN WELKE MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN OM OVERSCHRIJDING VAN DE DRAAGKRACHT TE VOORKOMEN."

Minister schrijf dus nu, na 5 jaar dat er nog een meerjarig beheerplan moet worden!! Calamiteitenplan is er ook nog niet.

Alle citaten uit de Leidraad geven preventieve maatregelen aan, SBB schiet nu de dieren pas dood als ze na een periode van voedselgebrek aan het eind zijn. Symtoombestrijding i.p.v. preventie!

Bijvoeren wordt toegestaan in accute noodsituaties, maar is natuurlijk ook symtoombestrijding.

Ten slotte: SBB geeft in nieuwsbrief zelf aan dat de draagkracht is overschreden en de Wetenschappelijke commissie geeft aan de deze volgen de normen van de leidraad is bereikt.