Er zijn in Nederland ruim 460 ballons. Ons land telt ca. 600 ballonvaarders en 100 VtV-houders (vergunninghouders in het kader van de regeling vluchtuitvoering ballonnen). In totaal zijn er vijf grote bedrijven die commercieel ballonvaren; Naast een 20 tal kleine, meestal eenmans-, bedrijven met 2 - 3 ballonnen zijn er nog zo'n 50 één-ballon-bedrijven, die vooral uit liefhebberij, al dan niet semi-commercieel, varen.

VAARTREGISTRATIE
Wanneer zich onverhoopt problemen voordoen bij de uitvoering van een ballonvaart, die niet door de ballonvaarder worden opgemerkt en daardoor niet onmiddellijk worden opgelost, kan de desbetreffende ballon worden opgespoord door het verplichte vaartregistratiesysteem.

Elke uitgevoerde ballonvaart wordt namelijk geregistreerd, waardoor te allen tijde kan worden achterhaald welke ballon wanneer en waar een vaart heeft uitgevoerd.

Na iedere ballonvaart wordt door de piloot een vaartregistratieformulier ingevuld. Dit formulier wordt binnen 24 uur na de vaart per post of per fax naar een centraal registratiepunt gezonden. Alle vaarten worden daar centraal gedocumenteerd.

Op dit vaartregistratieformulier worden onder andere vermeld: het ballonvaartbedrijf, naam en adres van de piloot, plaats van opstijging en landing en de tijdstippen daarvan.
Hierdoor zijn de ballonvaarders goed op te sporen!

Neemt u in geval van een incident contact op met de luchtvaartpolitie 020-5025693


Van belang zijn hierbij de volgende gegevens:
- plaats en tijdstip van het incident
- omschrijving van de ballon of beter een foto, waarop de hele ballon en de grond zichtbaar is. Hiermee kan de hoogte berekend worden

Richtlijn bij afhandeling van schade opgesteld door KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) Afdeling Ballonsport

Elke ballonvaarder in Nederland heeft een WA-verzekering, waardoor eventuele schade aan derden is gedekt. Als er beperkte schade ontstaat bij de vaart en/of de landing dan zal de ballonvaarder eerst zelf proberen de schade met de gedupeerde te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de verzekeraar ingeschakeld.
- Bij schade aan gewassen wordt uitgegaan van de tarievenlijst die wordt gehanteerd door LTO en de Gasunie.
- Is de schade niet direct vast te stellen of is daarover verschil van mening, dan wordt te allen tijde de schade gemeld bij de verzekering, die vervolgens een expert kan inschakelen.
- Indien de landbouwer meent schade te hebben ondervonden als gevolg van een ballonvaart en er is geen contact geweest met de ballonvaarder, dan zal de landbouwer zo spoedig mogelijk contact opnemen met zijn regionale LTO-contactpersoon. De verenigingen zullen vervolgens in samenwerking de ballonvaarder trachten te vinden en deze in contact te brengen met de landbouwer. Om de ballon c.q. ballonvaarder te kunnen vinden is het van belang dat zo veel mogelijk kenmerken van de ballon worden gemeld.

Als dank

Het is in Nederland gebruikelijk dat ballonvaarders na de landing een klein geschenk aanbieden aan de landbouwer, als dank voor een prettige landing en een gastvrije ontvangst. Een bergingsvergoeding is niet verplicht en heeft geen wettelijke basis; maar als de landbouwer een cadeau in enige vorm niet op prijs stelt en in plaats daarvan een geldelijke vergoeding wil, dan adviseren de PBN, KNVvL en LTO-Nederland om de volgende uitgangspunten te hanteren:

- In een eventuele landingsvergoeding is geen schadecomponent opgenomen. Schades dienen apart te worden geregeld.
- De ballonvaarder betaalt een landingsvergoeding vrijwillig en als teken van goede wil als geen andere tegemoetkoming door de landbouwer wordt geaccepteerd.
- De landbouwer tekent voor ontvangst van de landingsvergoeding een kwitantie ( in tweevoud) die beide partijen kunnen gebruiken voor hun administratie.
- Indien een landingsvergoeding wordt gevraagd en betaald volgens het onderstaande tarief, verleent de landbouwer vervolgens volledige medewerking aan de berging van de ballon.
Rekening houdend met het feit dat ballons qua volume c.q. aantal vervoerde passagiers plegen te verschillen, zijn de ballonverenigingen en LTO de volgende tariefsberekening overeengekomen:
--> Een basisbedrag van 12 Euro (voor de ballon plus de piloot) + 2,25 Euro per passagier
.

bron: Professionele Ballonvaarders Nederland