Hoenderloo - Op Nationaal Park de Hoge Veluwe woedt sinds vanochtend brand. Gaandeweg de ochtend is de brand opgeschaald naar grote brand. In de middag waren er 300 man van de brandweer in de weer om de brand te blussen, die over de hei- en buntgrasvlaktes trekt. Defensie heeft Chinooks ingezet en vanuit Limburg en Brabant zijn tientallen korpsen onderweg om ondersteuning te bieden. Aan het eind van de middag was er 350 ha van het 5.400 ha grote park verbrand.

Zie voor verslag van Omroep Gelderland

Vanochtend is uit de grote aantal deelnemers van de verloting een gelukkige getrokken, die de afbeelding van de camo-camera van Canon per mail heeft mogen ontvangen. Zijn naan de René van der Laan. Er zijn tientallen inzenders geweest die op 1 april zich aangemeld hebben voor de verloting via camera14@hetedelhert.nl. Eenderde wist gelijk te melden dat zij de grap doorhadden een kleiner deel deed dat in een tweede mail na aanvankelijk nog niet doorgehad te hebben dat een camo-camerabody notabene verloot op 1 april niet werkelijk bijdraagt aan onopvallend fotograferen. John Zoeteman had de grap direct door en zond als presentje een foto in die met zo'n camera gemaakt zou kunnen worden. Bedankt.

Op donderdag 6 maart werd in het Aardhuis het 10e Aardhuissymposium gehouden. Dit symposium wordt jaarlijks georganiseerd door de activiteitencommissie van de Koninklijke Bosbouwvereniging in samenwerking met Kroondomein Het Loo.

Er zijn twee bewegingen te herkennen in natuurbeheer. Aan de ene kant het aanleggen van ecoducten en ecologische verbindingen, tot 2018 is hier zo'n 410 miljoen euro mee gemoeid. En aan de andere kant worden er grote uitgaven gedaan om het wild in toom te houden om verkeersveiligheid te waarborgen en landbouwschade in te tomen. En dan is er ook nog zoiets als bosbouwschade, alleen wordt die tot nog toe niet gezien en zeker niet vergoed.

In de OVP zijn er 1256  (tussen 1 dec. en 30 april 2013) doodgegaan. Er waren er in november 2012 3250. Sterfte 1256/3250= 38%. Hier is niet de sterfte verwerkt tussen 1 mei en 30 november van 2012. omdat die te gering zou zijn.

De cijfers in de OVP worden in een andere periode geteld dan op de Veluwe. Op de Veluwe loopt het jaar van april tot maart (van geboorte tot geboorte), In de OVP van januari tot december. Hierdoor loopt in de OVP het verslagjaar telkens  in 2 seizoen. Hierdoor zijn betreffende jaren minder zuiver te vergelijken. Ook de telmomenten zijn niet gelijk. In de OVP kan nauwkeuriger geteld worden (open gebied), dan op de Veluwe.

Zomerstand op de Veluwe in 2012 3664
Afschot 1539 in het hele jaar (1 juli tot 15 maart 2013), incl. aanrijdingen.
1539/ 3664=  42% Op De NO-Veluwe is bij de tellingen van april 2013 gebleken dat allen in dit gedeelte van de Veluwe ca. 200 herten meer waren dan voorheen aangenomen was. Hierdoor alleen al verandert het percentage naar 1539/3864 = 39% Stel op de héle Veluwe is de stand te laag ingeschat dan 1539/4664 = 33%

Nemen we de gemiddelde aantallen op de Veluwe van de laatste 15 jaar dan komen we uit op een afschot percentage van 34%. De volgende berekening ligt hieraan ten grondslag:

  • Totaal in het voorjaar 26.327 herten
  • Totale aanwas 9.949
  • Totaal Zomerstanden 36.276
  • Totale gerealiseerd afschot 12.218

Totale afschot 12.218/36.276= 34%

Op de Veluwe wordt de stand structureel onderschat. Het afschotpercentage zal dus een maximale percentage zijn, waarbij de werkelijkheid lager zal liggen.

N.B. Het gaat trouwens niet om het percentage. Het gaat om hoe de herten leven voordat ze doodgaan. Voor- en tegenstanders beoordelen of dat goed of slecht is vanuit hun eigen voorkeur/overtuiging.

Vaak wordt beweerd dat op de Veluwe elk jaar 70% wordt afgeschoten. Dat is niet juist. Om de populatie op de Veluwe op het juiste niveau te krijgen is éénmalig een hoog afschot nodig van  70%.

Het is een dus verkeerde interpretatie van de feiten door te stellen dat er JAARLIJKS 2x zoveel herten afgeschoten worden op de Veluwe dan in de OVP . Er moet, om de te hoge stand op de Veluwe te verlagen, éénmalig veel (tot 70%) afgeschoten worden. Niet elk jaar dus !!!! Helaas lukt het niet om de stand naar beneden te krijgen (het afschot wordt niet gehaald) en volgend jaar is het doel wederom om 60-70 % van de stand te schieten.

Feit: indien de stand gelijk blijft is de aanwas gelijk aan de sterfte.

Bronnen:

-  www.staatsbosbeheer.nl
-  Nieuwsbrief 2013 Vereniging Wildbeheer Veluwe

Verdere uitwerking en totalisering over meerdere jaren van de OVP zou een nauwkeuriger percentage en inzicht kunnen geven.

Vanmiddag ben ik naar de Amsterdamse Waterleidingduinen gegaan. In de weilanden achter het pannenkoekenhuis, dus buiten het hoge hek, stond een roedeltje herten. Het waren volgens mij voornamelijk jonge dieren.
Ik heb mooie gezonde hindes en kalveren gezien. Ik kwam ook een paar gezonde herten tegen, die er niet echt mager uitzagen. Een was gewoon gras aan het eten.

Niet alleen Nederland kent het zwijnenprobleem van steeds groter wordende populatie wilde zwijnen. Ook bijvoorbeeld Duitsland en frankrijk kampen met stijgende aantallen. Ze vertonen zich steeds vaker in de grote steden en deinzen er zelfs niet voor terug om winkels binnen te dringen op zoek naar voedsel. De oorzaak van de snelle voortplanting is te vinden in de veranderingen in de landbouwmethoden, verbeterde voedselsituatie, de gewijzigde jachtmethoden en het feit, dat er minder jagers in Frankrijk zijn. De verbeterde voedselsituatie in het bos komt door meer mastbomen en ook vaker mast.

Buiten dat de “sangliers” grote schade veroorzaken bij de boeren in Frankrijk (50 miljoen euro per jaar), zijn ze ook verantwoordelijk voor 60% van de verkeersongelukken waarbij wild betrokken is. Omdat schade die door wild veroorzaakt wordt steeds vaker voor komt, weigeren steeds meer verzekeraars deze te vergoeden.

Loenen - Donderdag 6 september vond de officiële opening plaats van de gloednieuwe wildobservatiepost op de Loenermark in Loenen. De opening stond symbool voor drie nieuw gebouwde posten in onze natuurgebieden. Met een beetje geduld en geluk, kunt u er onder andere edelherten en reeën waarnemen. De post ligt bij het “Dichte Gat” aan de Groenendaalse weg en  is vanaf de parkeerplaats via een gravelpad van circa 250 meter te bereiken, zelfs met rolstoel of rollator.
De wildobservatiepost is van een uniek duurzaam ontwerp. Begin 2011 heeft Geldersch Landschap de studenten van Hogeschool Larenstein te Velp uitgenodigd ontwerpen te maken voor een wildobservatie-post. Uit 15 ontwerpen is één ontwerp uitgekozen en op drie Veluwse terreinen gebouwd. Simon Marsman en zijn ontwerp voldeden het beste aan de uitgangspunten, ze zijn duurzaam, degelijk en gaan op in hun omgeving en de constructie bij voorbaat met houten verbindingen.

Excursie naar de Houtbeek en het Kootwijkerveld bij Stroe o.l.v. Bert Oosterveld.

De Vereniging Gezondheid en Welzijn Wilde Fauna (DSWH) houdt op 16 juni een symposiummiddag over Wilde Herbivoren. Deze bijeenkomst wordt gehouden op de faculteit diergeneeskunde, Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht. In de flyer vindt u meer informatie over deze middag. De voertaal van het symposium is engels.

Zeeland - De groei van het aantal damherten in de Kop van Schouwen roept vragen op, stelt gedeputeerde Frans Hamelink van de provincie Zeeland in reactie op de uitslag van de jaarlijkse hoefdiertelling in het gebied.

Twee weken geleden zijn 800 damherten in de Kop van Schouwen gezien, en dat zijn er ruim 180 meer dan het jaar daarvoor. Dat is opvallend, omdat de afgelopen twee jaar juist is geprobeerd is de populatie terug te brengen door middel van jacht. De afgelopen maanden zijn 133 herten geschoten. De provincie Zeeland heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat het gebied groot genoeg is voor 325 herten. Gebaseerd voornamelijk de verkeersveiligheid. Omdat er veel dieren in de Zeeuwse natuurgebieden leven, komen ze steeds vaker op de omliggende wegen terecht. Het afgelopen jaar is het aantal aanrijdingen met damherten gestegen tot dertien en de eerste maanden van dit jaar zijn al 8 damherten doodgereden. Vorig jaar werden ruim 50 reeën doodgereden.

Waanbeeld
Seger baron Van Voorst tot Voorst, directeur van de stichting het Nationale Park Hoge Veluwe schrijft in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Landbouw, natuurorganisaties en ecologen af moeten van het waanbeeld dat herten zich overal over Nederland behoren te verspreiden via nieuw aangelegde natuur, zo is te lezen in de Telegraaf van vandaag.

Redenen zouden zijn, dat er te veel schade is aan landbouw en particuliere tuinen, dat de kaalslag onder inheemse boomsoorten veel te groot is en er geen goede schadeloosstelling is. " Boeren worden afgescheept met een fooi. Particulieren krijgen helemaal niets."  Ook het risico van aanrijdingen zou te groot zijn. Ook zou het wild MKZ, Q-koorts en andere ziekten meedragen. "Zolang het op de Veluwe een chaos is, moet je dat niet willen exporteren".
Aankoop voegde niets toe
Van Voorst tot Voortst is blij dat veel van de ecologische verbindingen niet doorgaan. "Die hele aankoop voegde niets toe". Net zomin als de aanleg van die megalomane ecoducten voor herten." De directeur, die zelf 5400 hectare beheert, verwerpt de hetze van gesubsidieerde natuurclubs tegen het kabinetsbeleid. "Subsidies zijn niet heilig. Als ik grond aan wil kopen, trek ik zelf de knip. Ik vraag geen geld van belastingbetalers. Het is een illusie dat alleen door grondaankoop natuur ontstaat."

De vernietiging van goede landbouwgrond is volgens Van Voorst funest voor het voedselaanbod van de vogels en dieren die de natuurliefhebbers zo graag beschermen. "Beesten moeten eten. Dan moet je niet een boer uitkopen en met de bulldozer de vruchtbare bovenlaag weghalen. Graanteelt en graslanden, afgewisseld met bos, zijn juist onmisbaar."

Lelystad - Dzsingisz Gabor overhandigt aan staatssecretaris Bleker het ICMO2 rapport. De evaluatie en nieuwe aanbevelingen zijn een jaar eerder dan gepland gepresenteerd, omdat afgelopen winter veel grote grazers een erbarmelijke dood stierven en de politiek door belanghebbenden aangestuurd dit niet langer kon accepteren.

Voor- en tegenstanders van het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen buitelen al jaren over elkaar heen. Iedere winter sterven er honderden dieren, volgens voorstanders een natuurlijke gang van zaken, maar volgens tegenstanders een wrede hongerdood. Wat is er aan de hand in het natuurgebied? EénVandaag ging de afgelopen maanden op verschillende momenten kijken en ontdekte veel stervende dieren, aan het eind van hun Latijn. Voor de camera sterft een hinde die niet meer op zijn poten kan staan en in het water valt.

Hoog Soeren - Alle grote terreineigenaren van de Veluwe : Natuurmonumenten , Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap , Defensie, Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kroondomein, maar ook  I.P.C. Groene Ruimte, gaan actief een bijdrage leveren op de Grofwildbeheerdag van 6 november 2009. Met als thema:

FLEXIBEL POPULATIEBEHEER.

Bestuurlijk en beleidsmatig staat 2010 voor de deur. Een unieke  kans om nog eens stevig met elkaar van gedachte te wisselen.