1 | 2

Jaarverslag 2013

Vereniging Het Edelhert

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

 1. Bijzondere gebeurtenissen

 2. Ledenontwikkeling

 3. Heidedag 2013

 4. Wild observatie plaatsen

 5. Rasterploe

 6. Monitoring

 7. Werkgroep excursies

 8. Educatiecommissie

 9. Informatiestand en winkel

 10. Verenigingsblad, website en e-nieuwsbrief

 11. Agenda 2014


1

Voorwoord Beste Hertenvrienden,

Of het nu een lange herfst is geweest of een zeer vroege lente is, wie het weet mag het zeggen!
Het overlijden van ons erelid van verdienste Dick van den Hoorn was natuurlijk voor ons een droevig gebeuren. Een man die zich zo speciaal voor onze herten en Vereniging heeft ingezet verdient onze hoge waardering en een moment van stilte.

Zeker is dat er binnen de vereniging door alle werkgroepen heen weer hard en goed gewerkt is, u leest hier alles over in dit verslag. Daarvoor alvast mijn grote dank! Wat ook zeker is dat onze vereniging ook in de weer is geweest “waar het over herten gaat”.

Als we het over aantallen hebben gaat het met onze herten prima. Wat het dierenwelzijn betreft kan zo links en rechts wel een vraagteken worden gezet.

In april 2013 hebben we onze “medewerking” en afwachtende houding aan de ICMOII uitvoering voor de Oostvaardersplassen opgezegd. Na drie lange, ellendige winters hebben we kunnen constateren dat de belangrijkste, uit te voeren aanbevelingen niet worden gerealiseerd. Aansluitend heeft de Vereniging Het Edelhert alle politieke partijen aangeschreven met het verzoek dit experiment te stoppen. Tevens gevraagd om een reactie, deze zijn in het Edelhert gepubliceerd. Om dit nog eens te benadrukken is er een brief gestuurd naar de Beheer Advies Commissie van de Oostvaardersplassen met onze argumenten. Dit is gevolgd door een gesprek op het Ministerie van Economische Zaken waarin ons standpunt nog eens benadrukt is. Wij zullen ook in 2014 fors druk op de OVP ketel houden.

Om de discussie en de sterfte van de damherten rond en in de Amsterdamse Waterleidingduinen politiek bespreekbaar te maken heeft de Wethouder van Amsterdam in juni 2013 een Ambtswoningoverleg georganiseerd. Alles wat maar iets met deze damherten te doen had was ook werkelijk aanwezig. Vooraf werd aan eenieder voorzien van drie, actuele, lijvige rapporten over vegetatie, sterfte en populatieonderzoek.

Opvallend is dat alle aanwezige partijen die geen aantalsbeheer voorstaan allerlei (onzinnige) maatregelen naar voren brengen om deze beslissing maar te omzeilen. Hogere en meer hekwerken rondom, overloop naar de buren, hogere schaderegelingen, enz. Het toppunt was wel de verplaatsing naar de Balkan van honderden herten, net of daarmee ook de jaarlijkse uitbreiding gestopt wordt! Wij van VhE hebben voorgesteld om terug te keren naar de situatie rond 1990 waar het mogelijk was om een vrijlevende populatie van 600 damherten in de AWD te houden, zonder de kostbare, hoge hekken en met weinig schade aan verkeer en landbouw.

VhE heeft ook protest aangetekend tegen de plotselinge, vervroegde openstelling van de jacht op de NW Veluwe. Na hertelling in dit gebied van de edelherten bleek dat het aantal herten geen 200 stuks maar 600 stuks bedroeg. Deze beslissing verkort de rustperiode voor de herten ernstig en was ook o.i. ondoordacht, helaas meer rumoer dan resultaat! Het persbericht van de Provincie Gelderland van februari 2014 over technische hulpmiddelen bij het afschot met restlichtversterker, geluidsdemper en schijnwerper bij schade gevoelige percelen op de Noord-West Veluwe is een vervolg hierop. Het bestuur gaat in overleg en zullen ons over een verenigingsstandpunt beraden.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

2

Verder is de vereniging actief geweest op het wolvensymposium waar een draaiboek is samengesteld over wat te doen bij de komst van de wolf in Nederland. De actualiteit is hiervoor natuurlijk wat verminderd nu gebleken is dat de gevonden wolf geschoten was en de reis naar Nederland in de kofferbak heeft gemaakt.

Ook was VhE aanwezig en heeft haar stempel gedrukt bij de volgende activiteiten;

 • De introductie van de Natuurmonumenten enquête onder de Nederlanders

 • De uitslag van deze enquete

 • De ‘ophaalbijeenkomst’ van de provincie Drenthe over o.a. de komst van herten in deze

  provincie

 • Diverse afstemmingsbijeenkomsten van de Provincie Gelderland over de nieuwe Fauna

  Beheer Plan in de provincie.

  De Wildobservatieatlas, uitgegeven door onze Vereniging, vlak voor de bronst was zeker een hoogtepunt van het afgelopen jaar. Het aanbieden van deze Atlas aan de gedeputeerde J.J. van Dijk gaf goede publiciteit en onze complimenten waard aan de werkgroep.

  Wat maar niet goed van de grond komt is het Genetisch onderzoek onder edelherten. Hiervoor krijgen we niet genoeg fondsen los om dit te bekostigen terwijl alle monsters van binnen en buitenland wel verzameld zijn en wachten op onderzoek.

  Om dit allemaal te kunnen bemannen zoeken we naar nog meer vrijwilligers. Zo hebben we voor de winkel meer leuke en interessante markten dan dat we bemanning hebben. Voor één markt per jaar kunt u zich misschien toch wel vrij maken?

  Zorgen zijn er ook, de opzeggingen van lidmaatschappen om economische redenen zijn relatief groot. Gelukkig kon dit aangevuld worden met nieuwe aanmeldingen. Dit betekent dat onze inkomsten afnemen we zullen dus links om of rechtsom inkomsten moeten genereren.


 • Jozef Linthorst

 • Voorzitter

Jaarverslag 2013

Februari 2014

3

1. Bijzondere gebeurtenissen

ANBI status

De Vereniging is al geruime tijd door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst heeft in de loop van 2013 nieuwe regelgeving bepaald aangaande organisaties die een zogenaamd ANBI status bezitten. De vereniging heeft daarom de statuten, een algemeen beleidsplan en het financiële jaarverslag 2012 op onze website gepubliceerd. Jaarlijks zullen het jaarverslag en het financiële jaarverslag op de website getoond worden conform de eis van de belastingdienst.

Algemene Ledenvergadering 2013

De Algemene Ledenvergadering 2013 werd georganiseerd bij ECHOS De Landing in Schaarsbergen. Er waren 55 leden aanwezig. Tijdens de vergadering werd de nieuwe huisstijl gepresenteerd door mevrouw Susan Claessen zij ging daarnaast in op het belang van communicatie en naamsbekendheid van onze vereniging . De heer Jeroen Glissenaar hield een lezing over urban forestry, waarin hij de relatie beschreef over de economische waarden van groen in een stad als Arnhem. Waarbij de betrokkenheid van de inwoners een grote rol spelen. De heer Bart Casteleins gaf een toelichting op het bos en faunabeheer van de gemeente Arnhem.

Ledendag 2013

Op de ledendag 2013 werden de leden welkom geheten in het koetshuis op landgoed Heuven te Rheden. De dag stond in het teken van Doelstanden. De presentaties werden verzorgd door de heer Gert Jan Spek en de heer Age Fennema.
Gert Jan Spek ging in op de achtergronden van doelstanden. Age Fennema ging in op doelstanden in relatie tot het beheer van een particulier landgoed. Onze voorzitter Jozef Linthorst ging in discussie met de zaal om vanuit de leden voeding te krijgen ten behoeve van het standpunt voor onze vereniging in deze discussie. Op de Ledendag waren 83 leden aanwezig.

Vrijwilligers

In 2013 is het aantal vrijwilligers dat zich voor onze vereniging inzet opnieuw gegroeid. Inmiddels zijn er ruim 80 leden als vrijwilliger actief voor onze vereniging in de diverse werkgroepen en/of het bestuur.

In 2013 heeft de heer Kees Schmidt heeft vanwege zijn leeftijd na vele jaren afscheid genomen van het vrijwilligerschap van onze vereniging in de rasterploeg. Binnen de rasterploeg heeft een warm afscheid plaatsgevonden.

Activiteiten voor onze Vrijwilligers

Op 19 januari organiseerde het bestuur een vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers. Het was die dag erg koud en de verwarming liet te wensen over maar de warme sfeer maakte veel goed. Het doel van de vrijwiligersdag is de onderlinge contacten tussen alle vrijwilligers te bevorderen. De voorzitter Jozef Linthorst ging in op alle activiteiten die de verschillende werkgroep uitvoeren waarin de nadruk lag op het feit dat onze vrijwilligers al deze activiteiten uit eigener beweging en geheel vrijwillig doen. Het inhoudelijke deel was georganiseerd door de educatiegroep. Alle aanwezigen hebben weer veel geleerd over de wijze waarop je wild herkent en de leeftijd kunt bepalen, dat viel echter lang niet mee. De lezing inspireerde wel en kreeg een vervolg in de vorm van een fotoquiz onder de vrijwillligers gemaakt door de heer Ton Heekelaar en georganiseerd door de heer Henk Ruiterkamp.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

4

Vervolg punt 1 - bijzondere gebeurtenissen

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers Barbeque op 13 juli in de schaapskooi op Boeschoten werd de prijs overhandig aan de winnaars van de quiz. De vrijwilligers Barbeque staat in het teken van een gezellig samenzijn van alle vrijwilligers en kent verder behalve de excursie geen verder programma.

Overleden Leden

Overlijden Erelid van verdiensten Dick van den Hoorn.
Op 27 december 2013 overleed de heer Dick van den Hoorn. De heer van den Hoorn is voormalig voorzitter en eindredacteur van onze vereniging geweest. Voor zijn enorme inzet voor de vereniging is hij gewaardeerd met een erelidmaatschap van verdiensten.

In januari van dit jaar ontving het bestuur bericht dat de heer van den Hoorn een deel van zijn nalatenschap middels een legaat heeft nagelaten aan de Vereniging Het Edelhert. Aan het legaat zijn geen beperkingen verbonden. De omvang van dit legaat is dermate groot dat deze een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt in de wijze waarop dit bedrag voor het doel van de vereniging aangewend kan /zal worden.

Het bestuur, maar juist ook de leden worden uitgenodigd na te denken over een goede bestemming van het legaat, waarbij het gedachtengoed en werk van Dick van den Hoorn centraal staat.

Overige overleden leden in 2013
De heer R.C. Hoekstra uit Sassenheim
De heer A. Kuiper uit Apeldoorn
De heer J. Spek uit Vaassen
De heer J. de Vries uit Diepenheim
De heer J. van de Waerdt uit Scherpenzeel De heer A.J. Wit uit Zeist

Samenstelling en mutaties in het bestuur
De heer Jozef Linthorst, voorzitter
De heer Bas Worm, vice voorzitter afgetreden op ALV maart 2013 De heer Rik Schoon, vice voorzitter sinds maart 2013
De heer Leendert van Wezel secretaris
Mevrouw Marjan Oudshoorn , Penningmeester
De heer Bart Casteleins, bestuurslid faunazaken

Adviseurs
De heer Paul Buitenhuis De heer Rob van Baarle De heer Jan Paulides De heer Ger Verwoerd

In 2013 heeft mevrouw Janoh de Groot ter voorbereiding op haar kandidatuur als bestuurslid meegelopen met het bestuur.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

5

2. Ledenontwikkeling

In het jaar 2013 zijn er verschillende mutaties verwerkt binnen de ledenadministratie. Het aantal leden is in het jaar 2013 behoorlijk gedaald. Netto is er voor het eerst in jaren een verlies van leden. Dit beeld komt overeen met andere natuurorganisaties die al langere tijd ledenverlies melden. Redenen zijn divers. Wij zien dat financiële redenen en het overlijden van leden in toenemende mate aan de orde is.

Op de heidedag 2013 heeft het bestuur het dalende ledenaantal besproken. Vooralsnog is de verwachting dat ledenherstel pas plaats vindt als het economisch gezien weer beter gaat. Tot die tijd zal een aanspraak doen op de eerder opgebouwde financiële reserves en daar waar nog mogelijk verder bezuinigen onvermijdelijk zijn.

De stand per 31 december 2013 was als volgt:

0 Ereleden van verdiensten

1 Erelid

113 leden voor het leven

1232 gewone leden

55 jachtopzichters*

20 jeugdleden

60 nulleden

Totaal 1481


* kan sinds ALV 2010 niet meer afgesloten worden

3.Heidedag 2013

Op de Heidedag 2013 heeft het bestuur vooral de vraag centraal ‘Hoe kan VHE de teruggang van het aantal leden ombuigen in groei?’ besproken.
In deze maatschappij, waarin praktisch ieder mens meerdere keuzes heeft om zijn tijd in te vullen, is het voor vrijwel alle verenigingen bijzonder moeilijk om groei van het aantal leden te bewerkstelligen. Behoud is al een hele prestatie, maar helaas zien vele verenigingen het ledenbestand afkalven.

Aantrekkelijkheid is het belangrijkste ‘buzzword’. Als lid voelt men zich niet meer verplicht om aan activiteiten deel te nemen. Men kiest op basis van de aantrekkelijkheid van het aanbod, ‘what’s in it for me?’ En dat kan voor ieder lid weer een andere lading hebben. Bijvoorbeeld het ene lid vindt het prima om te netwerken, bestuurstaken op zich te nemen, het andere lid wil rasteren, monitoren, actief zijn in de natuur, het derde lid wil ‘jagen’ op wild , (foto’s) schieten, enzovoorts. De invulling is voor ieder lid weer anders.

Eenduidige communicatie en positionering spelen een grote rol. In die zin heeft Vereniging het Edelhert het relatief eenvoudig, want iedereen die ‘houdt’ van herten is een potentieel lid. Zaak is wel om continu zichtbaar te zijn in de media.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

6

4. Wild Observatieplaatsen (WOP's)

De werkgroep Wild observatieplaatsen (WOP's) Kijkt met de verschijning en enorme verkoop van de door haar samengestelde Atlas van wildobservatieplaatsen op de Veluwe terug op een zeer succesvol jaar. Dat in dit project door deze werkgroep heel veel tijd is geïnvesteerd in een hele korte tijd was zonder de inzet van alle individuele kwaliteiten en onderlinge goede samenwerking van de verschillende werkgroep leden niet mogelijk geweest.

De werkgroep heeft op basis van haar uitgangspunt gewerkt. Dat betekent dat zij uitsluitend de openbare wild observatieplaatsen op de Veluwe in kaart brengt. Het gaat daarbij om observatieplaatsen die reeds op kaarten, websites en informatieboekjes van terreinbeheerders zijn aangegeven, observatieplaatsen gelegen aan toegankelijke paden en/of wegen, observatieplaatsen bij parkeerplaatsen, observatieplaatsen waarheen je alleen onder begeleiding naar toe kan en Wildparken. Steeds is in samenspraak met de terreinbeheerders de tekst opgesteld.

In de eerste helft van 2013 hebben de leden van de werkgroep alle wild observatieplaatsen in kaart gebracht, gecontroleerd en teksten voorgelegd aan de desbetreffende terreinbeheerder. Teksten aangepast, fotomateriaal gemaakt, verzameld en geselecteerd. Offertes aangevraagd en geaccepteerd. Opmaak bepaald en vele drukproeven gecontroleerd in een hele korte tijd. Begin augustus lag na heel veel werk de definitieve versie bij de drukker.

De Werkgroep heeft op 26 augustus 2013 de eerste Atlas van wild observatieplaatsen op de Veluwe overhandigd aan de heer J.J. van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland. In de Atlas worden in totaliteit 50 wild observatieplaatsen beschreven. Hierbij is een kwalificatie aangebracht aangaande de toegankelijkheid en de kans om wild te treffen. Met de Atlas hoopt de vereniging Het Edelhert een bijdrage te leveren aan een zonering van het publiek. Door een goede informatievoorziening op dit gebied aan te bieden kunnen geïnteresseerden op één van de beschreven plaatsen wild gaan observeren, fotograferen of video opnamen maken. Hierdoor zal de druk in het gebied verlaagd worden, waardoor er meer rust voor de dieren gecreëerd wordt.

Ter promotie van de atlas zijn er verschillende interviews op radio en met de schrijvende pers gegeven. Het Reformatorisch Dagblad was de primeur gegund met een groot artikel in de zaterdageditie.

De atlas is in een eerste oplage van 2500 exemplaren gedrukt. Alle leden die de volledige contributie over 2013 betaalden kregen de Atlas gratis thuis gestuurd. De heer G. Slijkhuis heeft aangeboden om verschillende verkooppunten te vinden op en rond de Veluwe waar de Atlas verkrijgbaar is. Eind 2013 waren er meer dan 20 verkooppunten. De vereniging verkoopt de Atlas zelf via haar website. Op 31 december 2013 waren er nog 214 exemplaren op voorraad.

In december is de werkgroep bijeen gekomen om de werkzaamheden op te pakken die nodig zijn voor een herziene tweede druk die naar verwachting in de loop van 2014 zal gaan verschijnen.

Marjan Oudshoorn

Jaarverslag 2013

Februari 2014

7

5. Rasterploeg

De enthousiaste inzet van vele vrijwilligers maakte dat er ook in 2013 weer veel nuttige zaken tot stand kwamen. Steeds stonden die in het teken van verruiming of kwaliteitsverbetering van het leefgebied van het grofwild.

De 3e zaterdag van de maand (onze vaste werkdag met uitzondering van januari) werd praktisch ingevuld met de volgende werkzaamheden:

 • Februari: Rasters verwijderen op Landgoed Staverden (Geldersch landschap)
 • Maart: Opnieuw in Staverden en op de Noorderheide bij Vierhouten (GL en Staatsbosbeheer)
 • April:Raster herstellen bij de Carolinahoeve (Natuurmonumenten)
 • Mei:Raster rond exclosures verwijderen op de Koningsheide (Gem. Arnhem)
 • Juni:Opnieuw reparaties bij de Carolinahoeve (Natuurmonumenten)
 • Juli:Rasterbeveiliging op Vliegveld Terlet (Staatsbosbeheer)
 • Augustus: Herstel van het raster rond Klein Groenendaal (Natuurmonumenten)
 • September:Afronden van de reparaties op Kl.Groenendaal en 2 uitsprongen aangelegd.
 • Oktober: Oude rasters opruimen op Landgoed Tongeren.
 • November:600 eikjes geplant en omrasterd op de Koningsheide (Gem. Arnhem)
 • December: Raster beveiligd rond Vierhouten. (Staatsbosbeheer)

De opkomst was steeds tussen 25 en 30 personen.

Sinds 2012 geven we ook aan middelbare scholieren de gelegenheid om hun Maatschappelijke Stage bij onze rasterploeg te vervullen. In 2013 hadden we opnieuw 2 stagiaires die met veel plezier meewerkten. Er is een vaste kern van mensen die vaak al vele jaren meedoen, maar we zijn blij dat we ook regelmatig nieuwe en jongere vrijwilligers kunnen begroeten.

Naast het nuttige handwerk dat we “in het veld” doen, controleren we voor Staatsbosbeheer jaarlijks (of indien nodig vaker) de rasters langs haar terreinen die grenzen aan de A1 en de N310. Daarbij werd een spectaculaire ontdekking gedaan, namelijk een zwijnenwissel dwars over de A1. Na het provisorisch dichten van het gat in het raster aan de zuidzijde en de melding daar van bij SBB, stonden er de volgende dag zwijnen op de snelweg.. Voordien was er nog nooit een melding geweest van zwartwild op die plek.

Piet Bloemerts

Henk Ruiterkamp

Coördinatoren van “De Rasterploeg”

Jaarverslag 2013

Februari 2014

8

6. Monitoring

Voor Natuurmonumenten verwerken we met een 4-tal mensen de beelden die de webcam op het ecoduct Terlet maakt. Het levert een schat aan informatie op over het (trek)gedrag van het wild. Onze mensen doen dit nu voor het tweede jaar en zijn zeer gemotiveerd.
Voor Staatsbosbeheer worden door ons voorbereidingen getroffen om het ecoduct Woeste Hoeve te gaan monitoren. Door verschillende technische problemen geplaagd hebben we dit nog niet kunnen opstarten. Er wordt nu overlegd over een meer gestructureerde aanpak in breder verband.

De Provincie Gelderland heeft gevraagd om medewerking aan haar project voor monitoring van de ecoducten bij Harderwijk en Renkum. Naar de laatste informatie zal dit portaal nu op korte termijn van start gaan. Voor deze monitoring hebben we ook mensen gevraagd van buiten de rasterploeg, en er hebben zich intussen een aantal mensen gemeld met aanspreekkennis die mee willen doen.

Ook voor de Provincie brengen twee van onze vrijwilligers de toestand van de rasters op de Veluwe opnieuw in kaart. Na afloop van dit project heeft de Provincie weer een actueel overzicht van de rasters, waarop zij onder andere haar nieuw op te zetten rasterbeleid kan baseren. Ook de terreinbeheerders werken hier graag aan mee, al was het maar om een zo goed mogelijk inzicht te hebben in hun eigen situatie en die van de buren.

Voor 2014 hebben we al een flink aantal kilometers “in portefeuille” die beveiligd kunnen worden. Onder andere een raster bij Nieuw Milligen (4,5km) het nieuwe raster rond Epe (6,5 km.) Speulderbosch (4 km.) De schaapskudde in Elspeet krijgt (waarschijnlijk dit jaar) een nieuwe kraal op de heide bij Vierhouten. Wij gaan daar onder andere het raster beveiligen. Diverse kleinere klussen staan ook op stapel. En uit ervaring weten we dat er in de loop van het jaar nog diverse opdrachten bij komen.

De monitoring zal in 2014 veel aandacht en tijd vragen en ook is er een vraag om mee te werken aan een wildzichtbaarheidsonderzoek.

We kunnen door al deze activiteiten in de groene wereld onze Vereniging nóg meer op de kaart zetten. En met zo’n groep enthousiaste mensen kan er veel werk verzet worden. Daarom is een bedankje aan al die mensen die hun vrije tijd opofferen om mee te helpen aan biotoopverbetering, inventarisatie en monitoring en al die andere relevante zaken, in dit jaarverslag op zijn plaats.

Piet Bloemerts

Henk Ruiterkamp

Coördinatoren van “De Rasterploeg”

Jaarverslag 2013

Februari 2014

9

7. Werkgroep excursies

Vanaf oktober 2013 heb ik de coördinatie van de excursies voor de Vereniging het Edelhert overgenomen van Ab Hofman en Rein Jaarsma. Door Jozef Linthorst en Rein Jaarsma ben ik zo goed mogelijk ingewerkt wat betreft mijn taken. Verder is het natuurlijk in het diepe springen en zien wat je tegenkomt. Het ging om een bestaande groep ervaren gidsen. Dat was makkelijk. In november heb ik een wandeling en etentje voor de groep georganiseerd bij mij thuis om eens even kennis te maken. Dat is een gezellige avond geworden, waarbij de Veluwe-kaarten op tafel kwamen en er allerlei enthousiaste ideeën rond gingen. Wat mij betreft een geslaagde avond.

Tijdens de organisatie van dit avondje heb ik uiteraard contact gehad met de groep gidsen zoals die bestond. Hierbij heeft Ton Swanink aangegeven niet meer vast lid van de groep te willen zijn, maar gelukkig wel zo nu en dan een excursie te willen organiseren. Daar ben ik erg blij mee. Hans en Nel Keppel zijn enthousiast om eind dit jaar een paddenstoelenwandeling te verzorgen.

In het winternummer heb ik mij voorgesteld als nieuwe coördinator en meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een oproep te doen voor mensen om een clubje leden rond te leiden in een voor hen bekend en geliefd natuurgebied.

Tijdens de vrijwilligersdag kreeg ik hierop een reactie van iemand die een plan heeft om een fiets-excursie in de Achterhoek te organiseren! Heel leuk en dit wordt dus vervolgd! Hiernaast zijn er natuurlijk wat hengeltjes uitgegooid, er lopen wat ideeën, maar nog niks concreets, dus ook (nog) niet het vermelden waard. Het lijkt me leuk om wat variëteit aan te brengen in het aanbod van excursies om op die manier een zo groot mogelijke groep binnen de verscheidenheid van leden aan te spreken.

Aantal excursies:
Er stond -toen ik begon- 1 excursie gepland van Marjan Oudshoorn op 14 december in Drie. Daarbij hebben 16 mensen zich opgegeven. Samen met de gidsen heb ik al snel een voorlopig programma opgesteld. Een begin werd al tijdens het bovengenoemde etentje gemaakt.
Op 1 maart is er een excursie van Teus van der Bunte in het Orderbos in Apeldoorn. Daarbij hebben zich 20 mensen opgegeven. In het lenteblad zullen 4 excursies worden aangeboden.

Momenteel zijn er in totaal 13 excursies gepland tot en met december 2014. Er zijn enkele gidsen die (nog) niks hebben doorgegeven en zoals hierboven beschreven zijn er nog plannen die nog niet concreet zijn. Ik begrijp ook heel goed dat mensen zich niet heel lang van tevoren willen vastleggen om een excursie te verzorgen. Dat is prima en deze kunnen gewoon in het bestaande schema worden ingelast, mits het voor de sluitingsdatum van het blad bekend is natuurlijk. Er vanuit gaande dat er nog excursies bij zullen komen, zal het streefaantal van de vereniging van 20 excursies per jaar misschien gehaald gaan worden. Maar misschien ook niet. Het aantal is voor mij persoonlijk geen doel, belangrijker vind ik het om het enthousiasme van gidsen en deelnemers te behouden. Laat de vraag en aanbod hun werk maar even doen.

Daarnaast weet ik dat er ooit gesproken is om excursies te verzorgen voor niet-leden. Daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig, maar houd het zeker in gedachten voor als ik wat meer in deze rol gegroeid ben. Ik heb er alle vertrouwen in dat het samen met alle gidsen -de vaste en minder vaste- een jaar met een leuk aanbod van excursies gaat worden!

Maaike Strikwerda-Wichers.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

10

8. Educatie commissie

Gerard van Heiningen, Hélène en Leo Lagendijk en Wim van Nimwegen hebben in 2013 diverse basisscholen, het voortgezet onderwijs, verenigingen en recreatie parken voorzien van een interessante voordracht over wild in het algemeen en edel-en damhert in het bijzonder. Pauline van der Putten is hierbij de ondersteunende factor samen met Leendert van Wezel die sinds maart 2013 als bestuurslid de educatiecommissie onder zijn hoede heeft.

We zijn in 2013 driemaal bij elkaar gekomen en hebben maandelijks contact met elkaar via email of telefoon.

In 2013 zijn er elf presentaties aan kinderen uit klassen van de bovenbouw en vier aan de kleuters van een basisschool gegeven. Voor deze hele jonge kinderen werd in de bijzondere vorm van een voorleesverhaal verteld over edelherten. Hierbij werden pluche beesten getoond en stangen en huiden gebruikt.
Daarnaast werd voor zes groepen volwassenen een lezing gehouden, op twee campings voor de vakantiegasten een presentatie gegeven en wederom op een VMBO school een wildles gegeven.
De plaatsen die de commissie hiermee bereikt heeft zijn: Amersfoort, Apeldoorn, Barendrecht, Hoevelaken, Leersum, Ommen, Oudewater, Rhoon en Zwartewaal.

Het mooiste is wanneer een school of organisatie via de website of naar aanleiding van een verenigingsactiviteit zelf een verzoek doet voor een presentatie over dam-en edelhert. Het zelf actief werven van nieuwe scholen blijft een moeizame en tijdrovende bezigheid, waarbij persoonlijk contact erg belangrijk is voor het vastleggen van een afspraak.

Naast de bezoeken aan scholen en verenigingen houdt de educatiecommissie zich ook bezig met uitbreiding van de jeugdpagina. Wij hebben een digitale spreekbeurt gemaakt voor kinderen uit de bovenbouw van de lagere school. Deze bestaat uit een informatieve tekst met daarbij een uitgebreide collectie foto’s en tekeningen. Daarnaast hebben we een kleurenflyer ontworpen, die gebruikt kan worden bij het contact zoeken met scholen, maar ook om het werk van de educatie commissie onder de aandacht te brengen bijvoorbeeld in de winkelstand.

Tevens hebben wij het initiatief genomen een excursie voor onze jeugdleden te organiseren maar door gebrek aan belangstelling is die niet door gegaan. En wij publiceren regelmatig een en ander in het verenigingsblad en op de website .

Pauline van der Putten

Jaarverslag 2013

Februari 2014

11

9. Informatiestand en winkel

In 2013 heeft onze fysieke informatiestand en winkel op diverse natuurmarkten en evenementen acte de présence gegeven. In 2013 is het gelukt om de vaste vrijwilligers groep van de informatiestand en winkel uit te breiden met in totaal 5 nieuwe vrijwilligers. De winkel nam ook afscheid van een vrijwilliger. In totaliteit zijn er nu 11 vrijwilligers bij de winkel en informatiestand betrokken.

Op de informatiestand werd aan velen geïnteresseerden informatie gegeven over de vereniging, over het edelhert en over damherten. Regelmatig beantwoorden onze vrijwilligers ook vragen over beheer en locaties waar herten waar te nemen zijn. Het assortiment van de winkel kent inmiddels reguliere vernieuwingen, waardoor er altijd wel weer iets nieuws te vinden is op de kraam.
De stand zelf ondergaat langzaam maar zeker ook een vernieuwing. Er is een zeildoek gekomen met daarop afbeeldingen van allerlei activiteiten die leden van de vereniging uitvoeren, verder wordt er geëxperimenteerd met hoogteverschillen op de kraam, zodat klanten het assortiment aan artikelen beter kunnen overzien. Met de komst van deze nieuwe vrijwilligers ontstaat er ook een nieuwe dynamica die de informatiestand en winkel een nieuwe look geven en waarin ook de oude vrijwilligers weer helemaal opleven.

Vanwege de locatie en het niet beschikbaar zijn van een ingewerkte vrijwilliger was het helaas niet mogelijk om op de Algemene leden vergadering van 2013 aanwezig te zijn met de winkel. Door het overlijden van Prins Friso is dit jaar het Houthakkersfeest in Lage Vuursche onverwacht geannuleerd en vanwege de grote reisafstand naar Maastricht is de stand dit jaar niet naar Festa Natura geweest. De pinksterfair in Vaassen is een nieuwe markt. Vanwege het succes van vorig jaar heeft de stand dit jaar 2 dagen op de wilddagen in Vierhouten gestaan. De markt in Brummen was een eenmalige kleinschalige activiteit. Er zijn dit jaar 2 uitnodigingen voor markten afgeslagen omdat onze vrijwilligers zich hiervoor niet vrij konden maken.

De verkopen bedroegen bijna € 3.325,40 en er werden in totaliteit 10 nieuwe leden geworven. Het werk in de informatiestand en winkel betreft het geven van informatie over het damhert en het edelhert, de vereniging en de vrijwilligersgroepen van de vereniging, daarnaast is er een diversiteit aan artikelen te koop. Met de verkoop van deze producten wordt de Informatiestand en winkel in stand gehouden.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

12

Vervolg punt 13 Informatiestand en winkel

De webwinkel is onderdeel van de totale informatiestand en winkel. Het is helaas niet gelukt om in 2013 de webwinkel nieuw leven in te blazen. Via een aanpassing op het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden is het echter wel mogelijk om bestellingen te doen.

Marjan Oudshoorn

Jaarverslag 2013

Informatiestand en winkel 2013

Waar

Wanneer

Welke vrijwilligers

Opbrengst

Nieuwe leden


-------------------------------------------------------------------

Middachten

22 en 23- 3-2013

Marjan Oudhoorn, Jaap Heijboer, Nelleke Heijboer en Gerard Slijkhuis

€ 236,95

4

-------------------------------------------------------------------

Kijk en Doedag Almere

1-4-2013

Hans Nijman en Marjan Oudshoorn

€ 126,50

0
-------------------------------------------------------------------

Pinksterfair Cannenburch Vaassen

19-5-2013

Hans Nijman, WilNijman en Trees van Kleef

€ 129,75

-------------------------------------------------------------------

Pinksterfair Cannenburch Vaassen

20-5-2013

Gonnie Eindhoven, Marjan Oudshoorn en Gerard Slijkhuis

€ 132,85

-------------------------------------------------------------------

Schaapscheerdersfeest Ermelo

1-6-2013

Marjan Oudhoorn, Jaap Heijboer, Nelleke Heijboer en Gerard Slijkhuis

€ 133,00

-------------------------------------------------------------------

Markt Brummen

30-6-2013

Marjan Oudshoorn en Gerard Slijkhuis

€ 119,25

-------------------------------------------------------------------

Bijenmarkt Uddel

13-7-2013

Peter Heesbeen, Jaap Heijboer en Nelleke Heijboer

€ 220,40

-------------------------------------------------------------------

Zomermarkt Uddel

Wil Nijman, Trees van Kleef en Peter Heesbeen

30-7-2013

€ 150,00


-------------------------------------------------------------------

Houthakkersfeest Lage Vuursche

Hans Nijman, WilNijman en Trees van Kleef

17-8-2013

vervallen

-------------------------------------------------------------------

Boerenlandfair Elspeet

31-8-2013

Marjan Oudhoorn, Jaap Heijboer, Nelleke Heijboer en Gerard Slijkhuis

€ 213,70

2

-------------------------------------------------------------------

Natuur en hobbymarkt Ugchelen + Mossel

21-9-2013

Gonnie Eindhoven, Marjan Oudshoorn en Gerard Slijkhuis

€ 358,70

1

-------------------------------------------------------------------

wildfair

29-9-2013

Pauline van der Putten , Marjan Oudshoorn en Gerard Slijkhuis

€ 281,90

1

-------------------------------------------------------------------

wilddagen Vierhouten

Marjan Oudhoorn, Jaap Heijboer, Nelleke Heijboer en Gerard Slijkhuis

5-10-2013

€ 406,60

1

-------------------------------------------------------------------

wilddagen Vierhouten

Hans Nijman, WilNijman en Trees van Kleef Gonnie Eindhoven, Marjan Oudshoorn en Gerard Slijkhuis

6-10-2013

€ 492,95

1

-------------------------------------------------------------------

Ledendag

2-11-2013

Wil Nijman

322,85


Totaal

Opbrengst € 3.325,4, Nieuw kleden 10

-------------------------------------------------------------------

Februari 2014

13

10. Verenigingsblad, website en e-nieuwsbrief

Tijdschrift en website

Ook afgelopen jaar was er veel nieuws te melden via ons tijdschrift en website. Over Boa’s, A.W.D., O.V.P., stroperij, tellingen, ecoducten en ook verslagen van verenigingsactiviteiten en belevenissen vulden het tijdschrift. Volgeschreven door onze redactieleden Ger Verwoerd en Jan Paulides, evenals onze trouwe gastredacteuren o.a. Bas Worm, Gert-Jan Spek, Peter Heesbeen, Margriet Montizaan, Berend te Hennepe, Ruud Vader, Marjan Oudshoorn, Ton Heekelaar, Pieter Wiegel, Rik schoon en Janoh de Groot. Rik Schoon en tevens Joost Oosterbaan zijn in 2013 toegetreden tot de vaste kern van redactieleden voor het tijdschrift. Dankbaar zijn wij ook aan het, ondertussen teveel om op te noemen, fotografen voor hun bijdrage van hun prachtige foto’s.

E-Nieuwsbrief

Dankzij de vele inspanningen van Janoh de Groot, Renée Willemsen en Jan Paulides is er op regelmatige basis een nieuwsbrief voor een geïnteresseerd publiek. De nieuwsbrief komt eens per maand uit, tenminste als er nieuws te melden is. De electronische nieuwsbrief is een mooi medium dat ook buiten de verenigingsgrenzen gelezen wordt. Daardoor is het soms aanleiding voor nieuwsredacties om contact met de vereniging te zoeken. De 500 abonnées zijn inmiddels gepasseerd.

PR-Activiteit

Qua PR-activiteiten heeft VhE de volgende acties ondernomen.
Het blad 'Het Edelhert' is zoals gebruikelijk weer vier maal uitgebracht. Daarnaast zijn er zeven nieuwsbrieven uitgebracht. Er is een folder voor de educatiecommissie gemaakt. Een aantal keren is actief de pers benaderd o.a. over de uitbreiding van de jachtperiode vanaf 1 mei. Mede dankzij deze publiciteit hebben veel grote terreineigenaren geen gebruik gemaakt van de verruiming. Een artikel in Elsevier en interviews op Radio 1, Omroep Gelderland, en op diverse lokale omroepen. Tevens is er in verband met de kwestie Oostvaardersplassen een mailzending naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast zijn wij tientallen keren benaderd door de schrijvende media alsmede de radio- en TV-omroepen met vragen over o.a. de wildpassage nabij Deelen, de ecoduct nabij Zandvoort, een wildpassage in Brabant. Ook vragen zijn beantwoord over de mogelijke aanwezigheid van edelherten op de Utrechtse Heuvelrug en over de uitbreiding van het raster, de plotselinge sterfte en het beheer van de damherten in en om de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De West Deutsche Rundfunk (WDR) heeft onze adviseur Bas Worm geïnterviewd over de nederlandse ecoducten, de Grünbrücke Schermbeck en over de grensoverschrijdende ecologische verbindingen. Dit interview is uitgezonden samen met onze video: Ambassadeur van de Natuur, het edelhert in Nederland.

Onze twee opgezette herten zijn netjes gerestaureerd na opgelopen schade tijdens de tentoonstelling "Toernooiridders" in het Legermuseum in Delft. Momenteel staan ze op een tentoonstelling "Overstekend wild" in Ermelo

Het Edelhert te lezen op iPad.
Ook alle edities van 2013 zijn geïntegreerd in de iPad-app. Ondertussen staan er 12 uitgaves op de app te verkrijgen via de iTunes-store. Een nieuwe manier om veel mensen te bereiken tegen geringe kosten voor de vereniging en de lezers.

Jaarverslag 2013

Februari 2014

14

11. Agenda 2014

JANUARI
 • Do-9 Bestuursvergadering
 • Za-18 Rasteren
 • Vrij -31 Sluitingsdatum kopij Het Edelhert (lentenummer)

FEBRUARI

 • Za - 1 Vrijwilligersdag 2014 (wandeling, lunch en bijeenkomst) Natuurtheater
 • Do - 13 Bestuursvergadering
 • Za - 15 Rasteren

MAART

 • Za - 8 Algemene Leden vergadering 2014 met informatiestand en winkel
 • Do -13 Bestuursvergadering
 • Za - 8 Rasteren
 • Vrij+za -29 Kasteel Middachten: geweiententoonstelling met informatiestand en winkel

APRIL

 • Do- 10 Bestuursvergadering
 • Za- 19 Rasteren
 • Ma- 21 Kijk- en doedag Almere
 • Vrij - 25 Excursie - Landgoed Hell
 • Wo-30 Oranje Wandeling

MEI

 • Vrij -2 Sluitingsdatum kopij Het Edelhert (zomernummer)
 • Do- 8 Bestuursvergadering
 • Za- 17 Excursie Kroondomein De Biezen
 • Za- 17 Rasteren
 • Za- 31 Excursie (hele dag) Ufter Mark in Duitsland
 • Za- 31 Informatiestand en winkel Schaapscheerdersfeest Uddelermeer

JUNI

 • Zo/ma 8/9Pinksterfair Cannenburg Vaassen informatiestand en winkel
 • Do - 12 Bestuursvergadering Thema
 • Za - 15 Rasteren
 • Za -21 Excursie lange afstand; Stille eenzaamheid / Beekhuizerzand

JULI

 • Vrij 4 Excursie Hoog Baarlo
 • Za - 5Schaapscheerdersfeest Elspeet informatiestand en winkel
 • ??? Schaapscheerdersfeest Nunspeet informatiestand en winkel
 • Vrij - 12 Bijenmarkt Uddel informatiestand en winkel
 • Za - 13 Rasteren
 • Za -19 Barbecue Vrijwilligers
 • Di - 29 Zomermarkt Uddel informatiestand en winkel
 • Wo 30 Midzomerproeverij Vierhouten informatiestand en winkel

Jaarverslag 2013

Februari 2014

15

Vervolg Agenda 2014

AUGUSTUS

 • Vrij - 1 Sluitingsdatum kopij Het Edelhert (herfstnummer)
 • Za -2 Excursie Noorderheide Elspeet Bestuursvergadering
 • Za -14 Rasteren
 • Za - 16 Houthakkersfeest Lage Vuursche informatiestand en winkel
 • Za - 16 of 30 Excursie Bloeiende heide op de Posbank
 • Za - 30 Boerenlandfair Elspeet informatiestand en winkel

SEPTEMBER

 • Do -11 Bestuursvergadering
 • Za20 Rasteren
 • Za-27 Natuur en hobbymarkt Ugchelen informatiestand en winkel Excursie Harderwijk (bronst)
 • Zo28 Wildfair informatiestand en winkel

OKTOBER

 • Za/zo - 4/5 Wilddagen Vierhouten informatiestand en winkel
 • Do - 9 Bestuursvergadering
 • Za 18 Rasteren
 • ?? Excursie Deelerwoud (bronst)
 • Vrij 30 Sluitingsdata kopij Het Edelhert (winternummer)

NOVEMBER

 • Za- 1 Ledendag met informatiestand en winkel
 • Do-13 Bestuursvergadering
 • Za - 15 Rasteren
 • Za-29 Heidedag bestuur
 • ?? Excursie zonsopkomst Deelerwoud

DECEMBER

 • Za - 13Kerstviering bestuur
 • Za - 20Rasteren
 • ?? Excursie Kootwijk

2015

JANUARI

 • Do - 15 Bestuursvergadering
 • Za - 18 Rasteren

FEBRUARI

 • Za - 7 Vrijwilligersdag 2015
 • Do - 12 Bestuursvergadering
 • Za - 14 Rasteren

MAART

 • Za - 7 Algemene Leden vergadering 2015

Jaarverslag 2013

Februari 2014

16