1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging het Edelhert op 04-03-2017 is het Aardhuis, Aardhuis 3, 7346 AA Hoog Soeren.


1 Welkomstwoord door onze voorzitter, Jozef Linthorst.


Voorzitter Jozef Linthorst heet na de welkomklanken van jachthoornblaasgroep het Aardhuis een ieder hartelijk welkom.
Allereerst vraagt hij de aanwezigen op te staan voor een korte herdenking van de overleden leden waaronder ons erelid van verdienste Rob van Baarle. Hierna vervolgt Linthorst (vz) zijn welkomstwoord.


 • Om te beginnen licht vz het middagprogramma toe.


Hij dankt Bertus Pols. beheerder van de kinderboerderij Laag Buurloo voor het feit dat het bestuur van de VhE maandelijks mag vergaderen in de kantine van de kinderboerderij.
 
2 Notulen voorgaande jaarvergadering, 05-03-2016


De Notulen van de ALV 2016 worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging van de secretaris vastgesteld.

3 Ingekomen stukken.


Er zij geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

 


4 Secretarieel jaarverslag 2016.


Vz stelt het secretarieel jaarverslag aan de orde en licht enkele punten toe.

 • 
Genetisch onderzoek. Aanvankelijk was gepland dit alleen van edelherten te doen maar daarvoor kon het benodigde budget niet elkaar gekregen worden. Nadat ook de wilde zwijnen in het onderzoek werden betrokken en Bij12 betrokken werd kon het budget worden ingevuld en het onderzoek van start gaan. Het onderzoek werd eind 2016 afgerond en gedaan op de Wageningen universiteit en gepresenteerd op de ledendag in november in Epe. Het resultaat van het onderzoek is dat verschillende populaties goed herkend kunnen worden. Verder is het mogelijk om dieren die in het verkeer omkomen aan een populatie toe te schrijven. Bijzonder is dat in het verkeer omgekomen dieren lijken te komen uit populaties die op grote afstand leven. Hier lijkt het of de mens daar de hand in heeft gehad. Ik hoeverre deze dieren uit hertenfarms afkomstig zijn is (nog) niet na te gaan.

 • Guus Hellinghuizer heeft een inventarisatie gemaakt van alle in Nederland en nabij de grens gevestigde hertenfarms. Vz dankt Guus H voor zijn moeite. Uit de zaal komt de vraag of hierbij ook alle hertenkampen zijn betrokken. Dit is niet het geval.

 • Vanuit de vrijwilligers, met name Piet Bloemerts en Henk Ruiterkamp, ondersteund door de secretaris Nick van Adrichem, is een subsidie van “Groen en Doen” te grote van E 3000,-- verkregen voor scholing van vrijwilligers. Deze subsidie is gebruikt voor een speerpunt van de vereniging te weten wildzichtbaarheid. Hiervoor is door Bas Worm met behulp van Rik Schoon en Johan Wensink een cursus geschreven en gegeven aan 20 vrijwilligers. De resultaten zijn gepresenteerd op de vrijwilligersdag. 
VZ dankt Bas Worm voor zijn inzet.
De resultaten zullen ook worden gepresenteerd aan de betreffende TBO. Er zal verder worden onderzocht of er een aparte cursus kan worden gegeven aan personeel van de TBO’s en voor vrijwilligers en of dit samen kan worden gevoegd.

 • OVP 
In de publiciteit worden veel halve waarheden en leugens gemeld (nepnieuws) om het huidige systeem in de OVP te billijken. Provinciale Staten heeft onlangs gestemd voor een actief beheer.
Er komt mogelijk een check vanuit de EU naar de biodiversiteit in het gebied. Ter illustratie wijst vz op de twee foto’s uit 2005 en 2016 in het jaarverslag 2016.

 • Het archief van de vereniging wordt nu ook in de Cloud bewaard. Uit de zaal wordt gevraagd of dit wel verstandig is en of dit over twintig jaar nog te lezen is.
Ruud van Halsema licht toe dat de Cloud niet de enige back-up is en dat de kans dat het daar beschikbaar blijft het grootst is. Dit gezien de snelle verandering van andere dragers.

 • Tenslotte wijst vz nog op de agenda 2018 aan het einde van het jaarverslag en adviseert een ieder de data alvast in zijn agenda te zetten

 • Ab Hofman vraagt waarom er niets van het DickvandenHoornfonds in het jaarverslag staat. Vz antwoord dat er in 2016 niets specifieks met het fonds is gedaan dat vermeldingswaard is. Het fonds is wel vermeld in het financieel jaarverslag.


Er zijn verder geen opmerking over het jaarverslag. Het wordt bij acclamatie goedgekeurdVz vraagt de zaal voor de aardigheid of men een idee heeft van de hoeveelheid edelherten en damherten in Nederland. Uit de zaal komen getallen die variëren van 5000 tot 60.000. Het blijkt 15.000 te zijn. De prijs, en datastick met logo van de VhE wordt uitgereikt aan Tony Lenselink die er het dichtst bij zat met 13.000
 


5 Toelichting financieel verslag 2016 en toelichting op begroting 2017.


Paul Buitenhuis, waarnemend penningmeester geeft een toelichting. Om te beginnen stelt hij dat met het krimpend aantal leden ook de inkomsten van de vereniging verminderen omdat contributie de grootse inkomstenbron van de vereniging is. Verleden jaar hebben ongeveer 100 leden na herhaaldelijk aanmanen en zelfs bellen niet betaald en zijn geroyeerd. 
Ook heeft Swarowski laten weten in 2017 niet meer in ons tijdschrift te adverteren. Het zou goed voor de vereniging zijn als het ledental zou stijgen en als er adverteerders voor het blad kunnen worden gevonden.
Hierna licht Paul het financiële verslag en de begroting toe.


6 Bevinding kascommissie. Pauline van der Putten, Rob Schuitenmaker en als reserve Rein Jaarsma.


Pauline van der Putten en Rob Schuitenmaker hebben op 20 februari de stukken gecontroleerd en geen onregelmatigheden vastgesteld. Zij stellen voor het bestuur en de waarnemend penningmeester decharge te verlenen. Er klinkt applaus.

 

7 Benoemen kascommissie voor het komende jaar.


De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Pauline van der Putten en Rein Jaarsma. Als reserve lid meld zich Wilma Vree.

8 Geplande activiteiten voor het komende jaar.

 • De cursus wildzichtbaarheid zal verder worden geoptimaliseerd en het ligt in de bedoeling deze nog eens te geven voor vrijwilligers. Ook ligt het in de bedoeling de cursus te geven voor personeel van de TBO's.

 • Volgen van jachtvrije zones. Jachtvrije zones geeft problemen in de omgeving daarvan waardoor het beheer in het gedrang komt.

 • Streven naar kleine jachtvrije zones die als een magneet werken waardoor schade in de omgeving afneemt. Dit zal in de wildzichtbaarheidcursus worden verwerkt.

 • Betaalde fietspaden voor mountenbikers is een voorbeeld waar aan gedacht kan worden bij het 'lenen' van een wildweide van een TBO.

 • OVP: er zal een commissie worden benoemd voor begeleiding van de wildstand in de OVP. De VhE zal daarin participeren als dat mogelijk is.

 • Verder in kaart brengen van hertenfokkerijen om te zien of er herten uit de natuur worden gehaald als bloedverversing voor de fokkerij en of er herten uit de farm in de vrije natuur worden uitgezet als bloedverversing van het veld of als jachtobject.Ecoduct Terschuur: er zou plaats zijn voor 20 herten op de Utrechtse Heuvelrug. Dat zou kunnen als er uitwisseling mogelijkheden zouden zijn met de Veluwe. De provincie claimt dat de staat aan zet is.

 • 75-jarig bestaan:bij 40, 50 en 60-jarig bestaan van VhE is er steeds een boek uitgebracht. Voor het 75-jarig bestaan wordt daar ook aan gedacht.
 • 
Luc Enting heeft aangegeven plannen te hebben om een film te maken over Dammen. Wij sonderen of wij daar iets in kunnen betekenen.
 • 
Het bestuur roept een ieder op die een idee heeft dit te melden.


9 Samenstelling bestuur.
Het bestuur is naarstig op zoek naar een penningmeester als opvolger van onze ad interim penningmeester Paul Buitenhuis.
Als er geen opvolger komt zal het bestuur overwegen om het penningmeesterschap uit te besteden aan de accountant. Dit gaar ongeveer E 2500,-- kosten
Er zijn geen bestuursleden aftredend. De secretaris zal een lijst maken met data van aftreden van bestuursleden.

10 WVTTK.


 • Paul Buitenhuis wordt geëerd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Als er een probleem is springt hij altijd in. Hij krijgt het erelidmaatschap van verdienste. Er volgt een hartelijk applaus. Paul is zeer verrast en dankt het bestuur en de vergadering.

 • De winterwandeling o.l.v. Olinda Hofte was een groot succes. Ook de georganiseerde excursies van Rob Appel worden zeer gewaardeerd. Beiden veel dank.

 • Het bestuur adviseert de leden eens rond te kijken in de webwinkel van de vereniging.
   
  11 Rondvraag.

 • Tijs de Vries vraagt of het mogelijk is een ecoduct naar Dick van den Hoorn te benoemen. Het bestuur zal dit onderzoeken.

 • Ab Hofman brengt het ledenaantal ter sprake en hij stelt dat het mogelijk geaccepteerd moet worden dat het ledental daalt. Dit is een algemene trend in het verenigingsleven. Hij is daar in het verleden ook al mee bezig geweest.

 • Jan van Vliet stelt dat er een commissie zou moeten worden opgericht die zich daar specifiek mee bezig gaat houden. De voorzitter vraagt hem of hij van een dergelijke commissie de voorzitter zou willen zijn. Hij stemt toe. Wilma Vree en Ronald Riseeuw sluiten zich aan. Er zal worden gerapporteerd aan het bestuur.

 • Wil Houben pleit om campings te gaan benaderen voor meer leden, hij geeft zich op deze klus te klaren.

 • Tony Lenselink: als er een WOP voor leden zou komen zou daar een excursie voor niet leden kunnen worden gehouden en daar dan voorlichting worden gegeven en leden worden geworven. José Schuitemaker rapporteert dat dit op de WOP Elspeet al wordt gedaan zij weet niet of daar daadwerkelijk nieuwe leden uit voortkomen.

12 Sluiting ALV:

Niets verder ter tafel komende sluit de voorzitter de vergadering om 11.45 uur. Er volgt nu een borrel en lunch


Om 14.00 start het middagprogramma:
 
Dhr. Bram Vreugdenhil en dhr. Thijs Buurman


Van: Provincie Gelderland, Programma bureau Natuur en Leefomgeving.


Onderwerp: Op weg naar één Grote Veluwe!
 


Dhr. Piet Bloemerts


van: coördinator Monitoring ecoducten VhE


Onderwerp: presentatie monitorbeelden ecoduct Woeste Hoeve.
 


Dhr. Leo Linnartz 


van: Ark Natuurontwikkeling


Wat is Rewilding en welke positie heeft het edelhert en damhert daarin?