Veluwe - Gedeputeerde Staten willen zo min mogelijk wildrasters op de Veluwe. Edelherten, damherten en wilde zwijnen op de Veluwe zijn gebaat bij een groot leefgebied. “Rasters verkleinen de leefgebieden, tasten het landschap aan en beperken het beleven van de dieren op de Veluwe" vindt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Met rasters worden hekwerken, poorten en roosters bedoeld om edelherten, damherten en wilde zwijnen tegen te houden. Er worden steeds meer rasters aangelegd om schade van grof wild te voorkomen. Ten onrechte vindt van Dijk: “Het beperken van wildschade gebeurt door het beheren van de aantallen dieren. Daarin zoeken we de balans tussen het aantal dieren dat de Veluwe aan kan  en de schade die dat oplevert. Wat mij betreft is het aanleggen van rasters het laatste middel om schade te voorkomen."

Rasters
Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de plaatsing en het onderhoud van rasters. De verantwoordelijkheid voor het plaatsen en onderhouden of verwijderen van wildrasters ligt bij degene die schade van het wild ondervindt. De provincie heeft geen formele verantwoordelijkheid voor wildrasters. Gedeputeerde Staten voelen zich ook niet financieel verantwoordelijk voor de aanwezige rasters op de Veluwe. Uitzondering vormen de rasters langs provinciale wegen; daar is de provincie wel verantwoordelijk voor.

Vergunning
Voor het plaatsen van nieuwe rasters biedt de provincie nu een afwegingskader. Gemeenten beoordelen welke procedures en vergunningen nodig zijn voor de aanleg van rasters. Op basis van het bestemmingsplan kan voor het aanleggen van een raster een aanlegvergunning nodig zijn van de gemeente.

Ontheffing
Voor het 'verstoren van leefgebieden' is een ontheffing nodig van de Flora en faunawet (Ff-wet). De Ff-wet beoordeelt of deze ruimtelijke ingreep negatieve gevolgen heeft op het leefgebied van de beschermde diersoorten, zoals herten. Veel rasters zijn zonder deze toetsing geplaatst. Gedeputeerde Staten roepen gemeenten en het rijk op de toetsing te intensiveren.

Aanleiding
Het rasterbeleid is een pilot uit de Kadernota Faunabeleid. Deze Kadernota vormt de opmaat naar een nieuw provinciaal faunabeleid. Aanleiding vormde de vraag naar wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van bestaande rasters. Ook komen er vaak verzoeken voor het meebetalen bij de aanleg van rasters. Tenslotte vormt ook de aanstaande decentralisatie van het Faunafonds een reden voor het rasterbeleid. Het Faunafonds is verantwoordelijk voor tegemoetkoming aan landbouwbedrijven bij wildschade. Het Fonds maakt zelf de afweging of de aanleg van een raster op termijn goedkoper is dan het jaarlijks vergoeden van schade.