Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het Faunabeheerplan grofwild van de faunabeheereenheid Gelderland ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten. In dit plan geeft de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland aan hoe zij grofwild willen beheren en de schade willen bestrijden. Gedeputeerde Staten toetsen het faunabeheerplan aan de juridische houdbaarheid én aan goede onderbouwing van de verschillende belangen van natuur, landbouw en verkeersveiligheid.
"Het is goed als de staten zelf kennis nemen van de plannen en voorstellen van de FBE. Als grondgebruikers en eigenaren schetsen zij hoe zij het grofwild willen beheren en de schade willen bestrijden. Wij hebben er nú nog geen oordeel over. Wij gaan het toetsen op hoofdlijnen en zullen vooral kijken of aan alle belangen op een goede manier wordt tegemoet gekomen", aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. "De ontheffingen die wij op basis van hun voorstellen gaan verlenen zijn wel onze verantwoordelijkheid. Over onze afwegingen bij deze ontheffingen zullen wij de staten ook informeren.'

FBE Gelderland werkt aan een nieuwe set faunabeheerplannen omdat de huidige plannen binnen afzienbare tijd aflopen. Dit valt samen met het vernieuwen van de toestemmingen om het gewenste faunabeheer te kunnen uitvoeren. Onder grofwild vallen ree, edelhert, damhert, wild zwijn, moeflon en muntjak. Naar verwachting dienen zij het beheerplan voor ganzen en roeken in mei in, voor de knobbelzwanen in de zomer en voor wilde eend in februari 2015.

De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en bestaat uit terreineigenaren en terreinbeheerders, vertegenwoordigers uit de landbouw en de jagers die zijn aangesloten in de wildbeheereenheden. De FBE is verantwoordelijk voor het aansturen van het faunabeheer en de schadebestrijding door wildbeheereenheden in Gelderland.

Zie voor meer informatie het Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 en de bijlagen op de site van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland.