Banner VhE wit

                                        Postbus 981         7301 BE Apeldoorn         e-mail: info@hetedelhert.nl

                                                                                                                                   Apeldoorn, 21 juli 2017

 

Aan: Gedeputeerde Staten van Flevoland

T.a.v. de heer A. Meijer

c.c.: Fractievoorzitters van de Provinciale Staten Flevoland

Tweede Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Lodders en de heer Geurts

Betreft: de Oostvaardersplassen

 

Geachte heer Meijer,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Op 12 maart 2015 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over het eindadvies van de Beheeradviescommissie (BAC) over het gevoerde beheer ten aanzien van de grote grazers en de toekomst van het Oostvaardersplassengebied.

Op 3 juli 2015 heeft de staatssecretaris d.m.v. een brief uitvoerig de vragen vanuit de Tweede Kamer beantwoord. (brief bijgesloten)

Op 6 oktober 2015 is door de Tweede Kamer de motie van de leden Heerema (VVD) en Geurts (CDA) ingediend en aangenomen om naast het natuurbeheer ook de beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van welzijn voor de grote grazers over te dragen aan de provincie Flevoland.

Op 7 december 2016 is hiervoor tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland de Overeenkomst 'Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen gesloten en werd hiermee ook de beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van beheer voor de grote grazers over gedragen aan de provincie Flevoland.

Vereniging het Edelhert gaat er vanuit dat afspraken en toezeggingen gedaan in de brief van 3 juni door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, net als de overeenkomst van 7 december 2016 bindend zijn en worden nagekomen.

Drie vragen willen wij graag door u als verantwoordelijk gedeputeerde beantwoordt zien.

  1. Op blz.6, eind 2e alinea schrijft de staatssecretaris op 3 juli 2015, doelend op de toegankelijkheid voor edelherten van het Oostvaardersveld en een deel van het Hollandse Hout: Hiermee is voor de korte termijn en deels voor middellange termijn extra beschutting gerealiseerd.

Vraag: waarom lopen er na 2 jaar na deze toezegging geen edelherten in deze gebieden en wordt de extra beschutting niet gerealiseerd?

  1. Op Blz.10, eind 2e alinea schrijft de staatssecretaris op 3 juli 2015 doelend op de verwachte teruggang van de populaties grote grazers: De populaties hebben hun maximale omvang bereikt en zullen gemiddeld genomen afnemen. Redenen voor de verwachte teruggang van de populaties zijn de natuurlijke ontwikkeling van de populaties, de invloed van de ganzen op de beschikbaarheid van voedsel, de veranderingen in het gebied, de verdere optimalisatie van het beheerprotocol van de grote grazers en het in te voeren beheer in de randzones. Dit laatste zal nader uitgewerkt worden.

Vraag: Naast dat er na 2 jaar geen enkele teruggang van de grote grazers te constateren is, wat wordt hier bedoeld met in te voeren beheer in de randzones? Wordt dit een andere vorm dan vroeg reactief beheer?

  1. Op blz.11 laatste alinea schrijft de Staatssecretaris op 3 juli 2015 doelend op de opmerking van de BAC dat de reset van het moeras in 2017 niet mag leiden tot betreding van het moeras door de grote grazers: Een sterke groei van de populaties grote grazers als gevolg van de moeras-reset is niet wenselijk en wordt ook niet aannemelijk geacht. Verder: Mocht desondanks het moeras door te hoge aantallen grote grazers worden betreden, dan zullen werende maatregelen worden opgenomen in het nog op te stellen uitvoeringsplan.

Vraag: Welke werende maatregelen worden voor de reset overwogen en genomen en wie is daar verantwoordelijk voor?

Betreffende punt 3 nog het volgende: VhE geeft als kenner van edelherten u de garantie dat tijdens de reset van 3 tot 6 jaar zonder werende maatregelen de populatie edelherten minstens zal verdubbelen, dus van 3400 naar 6800 herten!

Deze nu al te voorspellen groei geeft tijdens en na deze tijdelijke gebiedsuitbreiding door de reset weer de volgende problemen met grote gevolgen:

  • Een afnemende biodiversiteit door o.a vertrapping en begrazing nu ook in de moeraszone
  • Een onmogelijke uitvoering van het vroeg reactief beheer in het voor de beheerder ontoegankelijk moeras
  • Na herstel van het moeras een maatschappelijk en ethisch onverantwoorde sterfte van de sterk gegroeide populatie edelherten.

Graag ontvangen wij een aankomstbevestiging van deze brief en voordat de reset van het moeras wordt geëffectueerd antwoord op bovenstaande vragen.

 

Met vriendelijke groet,

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter Vereniging het Edelhert

06 30447359