“10.00 uur ontvangst” stond er in de uitnodiging. Om 09.30 uur arriveerde ik bij Mennorode in Elspeet om voor de vergadering nog even wat af te stemmen over het middagprogramma. Tot mijn verbazing zag ik verkeersregelaars die mij naar een parkeerplek dirigeerden. Nee, het zou toch niet…..? Nee hoor. Er waren die dag zoveel groepen binnen het congrescentrum dat aanwijzen van parkeerplekken noodzakelijk was. Neemt niet weg dat, zoals gebruikelijk, ver voor het aanvangstijdstip al de nodige leden richting vergaderzaal liepen. Jaarrede door voorzitter Jozef Linthorst
Om 10.30 uur begon voorzitter Jozef Linthorst met zijn jaarrede. Hij memoreerde een aantal belangrijke gebeurtenissen in 2011. De vereniging heeft de ontwikkelingen rond de nieuwe wet Natuur gevolgd, de hoorzitting bijgewoond en onze visie op een aantal punten gepresenteerd. De ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen worden op de voet gevolgd. Het mineralenonderzoek is met een rapport (in dit nummer opgenomen) afgerond. In november is onder grote belangstelling het damhertsymposium gehouden. Uit de naderhand gehouden enquête blijkt dat 80% van de deelnemers als waardering voor inhoud en organisatie het cijfer 8 of meer gaf. Het bestuur heeft zich sterk gemaakt voor openstelling van de ecoducten op de Veluwe, o.a. door een ludieke trampolineactie op Ecoduct Het Tolhuis bij Heerde. Deze actie heeft aandacht gekregen op televisie en in de schrijvende pers. We beleefden een succesvolle ledendag in Flevoland en de vrijwilligers werden in het zonnetje gezet tijden de jaarlijkse vrijwilligersdag.

Dit jaar probeert het bestuur middelen te verzamelen om te komen tot een genetisch onderzoek onder edelherten. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Er zijn plannen om te komen tot een “knooppuntenkaart” met daarop de voor publiek toegankelijke wildobservatieplaatsen op de Veluwe. Er is overleg met de provincie Gelderland om een inventarisatie te maken van de aanwezige rasters. Voor de laatste 2 acties zal mede een beroep worden gedaan op vrijwilligers.

Werkgroepen/commissies
De voorzitter ging kort in op het wel en wee van de werkgroepen.
Het experiment met een jachtvrije zone in het Deelerwoud is in 2011 formeel beëindigd en daarmee het zichtbaarheidsonderzoek van het wild door leden van onze vereniging ook. Omdat de jarenlange waarnemingen waardevolle gegevens opleveren, zet het groepje leden de wekelijkse fietsronde voort.
Informatiestand en winkel zijn weer op diverse evenementen aanwezig geweest. Janny Buitenhuis is na 21 jaar gestopt als coördinator van deze werkgroep. Wel heeft zij in 2011 nog de webwinkel bestierd. Naar een nieuwe coördinator wordt nog gezocht.
De website handhaafde de hoge kwaliteit. De site wordt goed gelezen ook door kranten- en tv-redacties, wat blijkt uit hun berichtgeving (o.a. de ecoductenactie). Om schadeclaims te voorkomen worden alleen nog berichten van kranten overgenomen, waarmee wij afspraken hebben. Voor berichten uit andere kranten moet wij ons beperken tot een verwijzing naar het bericht.
De rasterploeg heeft in 2011 zeer gevarieerde taken uitgevoerd. Het werk bestaat al lang niet meer alleen uit het beveiligen van varkenskerende rasters. Er worden rasters verlaagd, maar ook verhoogd en verwijderd en er worden loofbomen vrij gezet van al te opdringerige grove dennen. Ook wordt geassisteerd bij het verwerken van de webcambeelden op het wildviaduct Terlet.
De educatiecommissie moet de nodige moeite doen om een les te mogen verzorgen binnen het al drukke lesprogramma van de scholen. Door brieven schrijven, mailen, telefoneren een persoonlijk bezoek is het gelukt om weer meer scholen enthousiast te maken voor een les over edelherten en de andere grofwildsoorten. Want enthousiast zijn de leerlingen en docenten!
Zoals blijkt uit de vele positieve reacties is de redactie er ook in 2011 in geslaagd een aantrekkelijk tijdschrift te maken. Op de sluitingsdatum van de kopij is het steeds weer de vraag of het streefaantal van 24 pagina’s wordt gehaald. Een maand later wordt dit aantal meestal overschreden, met de 40 pagina’s van het zomernummer als record. De penningmeester heeft uit budgettaire overwegingen af en toe gemengde gevoelens bij dit succes. Maar ja, “het is wel ons visitekaartje” vindt het bestuur (incl. de penningmeester).
Het excursieprogramma kreeg zowel op schrift als in het verhaal van de voorzitter helaas geen plaatsje. Uit de eerste hand kan ik u vertellen dat we met onze vrijwillige gidsen 14 excursies (inclusief de winterwandeling) hebben verzorgd, waaraan 210 leden en introducés deelnamen. We proberen het aantal deelnemers op een voor een excursie hanteerbaar aantal van ca. 20 te houden. Met de winterwandeling kunnen wat meer mensen mee. Voor elke excursie is er meestal een kleine wachtlijst. Het blijft zaak dat deelnemers zich direct na het verschijnen van het tijdschrift aanmelden en bij verhindering tijdig afmelden.

Financieel jaarverslag

Penningmeester Marjan Oudshoorn gaf een zeer duidelijk beeld van de financiën. We staan er goed voor, maar moeten wel alert blijven op het evenwicht tussen inkomsten (vnl. contributies) en de kosten. De diverse posten werden goed toegelicht. Jaarrekening 2011 en begroting 2012 werden onder luid applaus goedgekeurd.

 Bestuurssamenstelling
Ger Verwoerd en Jan Paulides traden af na resp. 9 en 8 bestuursjaren. Natasja Mensen trad af als secretaris. Naast lovende woorden ontvingen zij het gebruikelijke bronzen edelhert. René Willemsen ontving een bloemetje voor het tijdelijk waarnemen van de secretarisfunctie. Natasja blijft actief met de nieuwe jeugdrubriek op de website. Ger en Jan worden adviseur en blijven in de redactie van het tijdschrift. Jan blijft ook webmaster. Wegens drukke werkzaamheden is Gerrit Jan Spek als adviseur gestopt. De heer J. Moolenburgh voorziet de vereniging zo nodig van juridische adviezen en mevrouw Susan Claessens treed op als PR- en communicatieadviseur.

De heer Bart Castelein is bereid gevonden de functie Terreinen en beheer op zich te nemen. Zijn kandidatuur kon statutair niet tijdig voor deze ALV worden rond gemaakt. Voor de ledendag (3 november, noteer deze datum alvast in uw agenda) zal een korte extra ledenvergadering worden gehouden om de benoeming te formaliseren. De verwachting is dat dan ook de nieuwe secretaris kan worden benoemd.

Dit jaar ontvingen Janny en Paul Buitenhuis de dik verdiende gouden stang. Zij zetten zich al ruim 20 jaar in voor de vereniging!


De inleidingen
De heer Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds maakte ons deelgenoot van zijn visie op de financiering van de natuur nu en in de toekomst. Hij schilderde een zich steeds verder terugtrekkende overheid, waardoor meer private financiering nodig is. Ook de financiering door loterijen wordt relatief steeds belangrijker.
Opmerkelijk is dat iedereen nu roept dat er door de overheid te weinig subsidie wordt gegeven, terwijl 75 jaar geleden de overheid helemaal geen subsidie verleende. De heer Kooy had een dringend advies aan de natuurorganisaties: neem zelf de regie in handen, wacht niet tot de overheid je dwingt en stel het doel centraal en niet je eigen organisatie. Volgens Kooy moet het aantal terreinbeherende organisaties drastisch omlaag. Nu zit van elke euro 29 eurocent in het regelen en controleren. Dat moet echt omlaag.


Bestuurslid Rik Schoon presenteerde het verhaal dat hij tijdens het dama dama symposium heeft gehouden en waarvan u al het een en ander in dit tijdschrift hebt kunnen lezen.


Rob Borst behandelde met behulp van veel foto’s, mede namens zijn broers René en Paul, het onderwerp Benutting van het leefgebied in de praktijk. Hij maakte nog eens duidelijk dat het bij dieren gaat om eten en voortplanting. Heb je daar als mens inzicht in, dan weet je al gauw waar en wanneer de dieren zich ophouden. Als je als toezichthouder veel in het veld bent, weet je vrij nauwkeurig hoe de dieren zich verplaatsen. De in kaart gebrachte trektocht van een hert tijdens de bronst maakte veel indruk op de aanwezigen. Wat Rob betreft heeft, daar waar voldoende toezichthouders in het veld zijn, het zenderen van herten beperkt nut.Informele gedeelte
Na de inleidingen werd er in 3 groepjes een uurtje gewandeld.

Na de wandeling was er nog een gezellig samenzijn in de bar met een hapje en een drankje. Ook dit jaar hebben we weer goed het aangename met het nuttige verenigd. We zouden eigenlijk een andere naam voor dit evenement moeten bedenken. De naam Algemenen ledenvergadering doet onrecht aan deze informatieve en gezellige dag. Bent u nog nooit op een ALV geweest? Ik kan u aanraden een volgend keer deze, elk jaar weer aantrekkelijke bijeenkomst, bij te wonen.