Mag de 10%-regeling gebruikt worden om de reguliere jachttijd te verlengen?

VHE meent van niet.

Met veel belangstelling heeft Vereniging het Edelhert (VHE) het debat tijdens de statenvergadering Gelderland over de NW-Veluwe gevolgd. Helaas ging het debat over het afschot zelf en de hoeveelheid hertenen niet over het feit of het vervroegde afschot wettelijk is.

Binnenkort zal dit onderwerp besproken worden in de Commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg.

In de ontheffing op art 68 van de Flora- en Faunawet aan Faunabeheereenheid Veluwe (FBE) wordt in de bijlage onder C Afschotperiode gemeld:

"Afschot van edelherten wordt uitsluitend verricht in de periode die aanvangt op 1 augustus en enig kalenderjaar waar de ontheffing betrekking op heeft en eindigt op 15 maart van het daar direct op volgend kalenderjaar. De hoofdinspanning van het afschot voor populatie beheer dient gericht te zijn op de eerste drie maanden vanwege de mobiliteit van de soort. De laatste maand mag slechts benut worden indien het te realiseren afschot in onvoldoende mate is vervuld."

Hier staat een vast kader waarbinnen het afschot mag plaatsvinden. Zelfs een uitbreiding met een maand staat omschreven indien de edelherten stand nog te hoog blijk te zijn.

In dezelfde bijlage onder D Samenstelling van het afschot staat:
1. Maximaal 10% van het afschot van edelherten mag buiten de reguliere periode worden verricht i.v.m. met:
a. afschot i.v.m. ziekte of verminkingen;
b. afschot ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen en bosbouw;
c. afschot ter bescherming van de verkeersveiligheid.Ad a. Maximaal 10% van het afschot van edelherten mag buiten de reguliere periode worden verricht i.v.m. met:

De afschotperiode (jachtseizoen) is duidelijk omschreven 1 augustus tot maximaal 15 maart. Elders staat tussen zonsopkomst en zonsondergang en dat is 3 jaar geleden al verruimd met totaal een uur.

Wat nu wanneer er buiten de reguliere jachttijd een aangereden hert afgeschoten moet worden of een ziek hert of een hert dat regelmatig in nacht de bermen van een weg staat te eten of als er acute landbouwschade is doordat de herten in nachten achtereen in een maïsveld staan te foerageren? Dan kon er voorheen volgens de interpretatie van de huidige ontheffing ingegrepen worden. Wat nu als aan het begin van het jachtseizoen de 10% (zijnde nu 55 edelherten) al geschoten is? Er mag niet meer ingegrepen worden. Het afschieten van een hert met een gebroken loper wordt opeens illegaal. Er is geen wettelijk kader meer, er is geen ontheffing meer om een beschermd inheems diersoort te mogen doden buiten de reguliere jachttijd!


De 10% is bedoeld voor uitzonderlijk en noodzakelijk afschot. Wanneer je daarmee in de 3 maanden aan het begin van de periode mee begint, hoe moet dat dan in de nog volgende 9 maanden??  Die 10% is concreet opgenomen om er juist voor te zorgen, dat deze regeling niet misbruikt gaat worden om de reguliere jacht uit te breiden.


Ad b. afschot ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen en bosbouw;

Wat wij hier lezen is 'belangrijke' landbouwschade. De uitgekeerde schade door het Faunafonds  laat zien dat de mezen in 2012 (€ 2.592.449) een verdubbeling van de schade veroorzaakt hebben t.o.v. 2011 (€ 1.130.544). Nog eentje: de schade door ganzen veroorzaakt bedraagt 9,2 miljoen. En wat dacht je van de das, bever en havik? Gaat daar op gejaagd worden omdat de schade 'zo hoog' is? Natuurlijk niet. De totaal uitgekeerde schade in 2012 door het Faunafonds bedroeg € 14,7 miljoen.

Verder is te lezen in het jaarverslag 2012 van het Faunafonds blz 20:

Het aantal ontvangen verzoekschriften in schade veroorzaakt door edelherten stijgt ook in 2012 Het aantal ontvangen verzoekschriften bedraagt 85. Ten opzichte van 2011 is dit aantal gestegen met 18 stuks. Het schade bedrag daarintegen is in 2012 licht gedaald ten opzichte van 2011. Van € 128.587 in 2011 naar een bedrag van € 97.716 in 2012.

Reden voor de provincie was toch 'Belangrijke landbouwschade' ?? En de uitgekeerde schade door edelherten is gedaald !!

De edelhertenschade is nog geen 4% van bijvoorbeeld de mezenschade. Mogelijke oplossingen: 10% minder mezenschade  uitkeren en levert € 259.000,- op voor edelhertenschade of de toeristenbelasting op de Veluwe per overnachting met 0,2 cent verhogen. Levert € 170.000,- op.

Ad c. afschot ter bescherming van de verkeersveiligheid.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het aantal aanrijdingen evenredig is met de populatie grootte. De sterke stijging op de Noordwest Veluwe is niet verwonderlijk gezien de onderschatting van de stand in de laatste jaren. Of is ook de "populatie" auto's gestegen? Of wordt er harder gereden? Of is er meer verstoring in het leefgebied van de edelherten?

Mogelijke oplossingen: verkeersluw van wegen of handhaving van de toegestane snelheid op wegen met verhoogde kans op aanrijdingen. Handhaven van het verbod honden los te laten lopen in het bos. Handhaven van het verbod voor mensen om zich buiten de paden te begeven (o.a. geweistangenzoekers en fotografen).

Dus afgezien van het feit dat afschot van 1 mei tot 1 augustus niet weidelijk is (geen respect voor het wild), verstorend voor het wild en de recreant is, is het ook o.i. niet eens wettelijk.

Conclusie: De 10%-regeling is niet bedoeld voor uitbreiding van het jachtseizoen.


VHE is niet principieel voor of tegen de jacht, maar de middelen moeten wel juist toegepast worden. Daarbij staat het welzijn van de populatie edelherten voor VHE voorop.  Welke methodes daarvoor gebruikt worden is voor VHE van ondergeschikt belang.

Links:
-Verslag 2012 Faunafonds
-Ontheffing van de Provincie Gelderland
-Flora en Faunawet art. 68
-Faunafonds Schade mezen