Provincie Flevoland heeft zich uitgesproken over het beheerplan van OVP. De fractie van de SGP heeft amendementen ingediend. Deze zijn na een intensief debat en enkele wijzigingen aangenomen en gaan mee naar de staatssecretaris, waar de gedeputeerde ze als signaal zal overleggen. Het plan zal hierna ter inzage worden gelegd. Dit betekent dat een ieder die dat wil zijn zienswijze hierop kan geven.

Omdat het beheer van het gebied binnenkort in handen van de Provincie komt is de Provincie gevraagd haar standpunt hierover in te nemen. Staatsbosbeheer doet in dit plan het voorstel om een reset te maken op het gebied van het waterpeil. Op die manier wil het de soortenrijkdom aan vogels terugwinnen. Dat veronderstellt dat SBB denkt dat het afnemen van het aantal soorten aan het waterpeil ligt. Veel mensen vinden dat SBB daar geen gelijk in heeft en denken dat het afnemen van de soorten ligt aan de enorme begrazingsdruk van de grote grazers. Om nu deze discussie te ontlopen is er in het plan een knip gemaakt. Het plan gin gnamelij uitsluitend over het moerasgedeelte.

Kwam dat even mooi uit?! Een aantal Statenleden gingen hier niet zomaar mee akkoord en wilden zich ook laten informeren bij andersdenkenden, er is een informatiemiddag gehouden. Op initiatief van de werkgroep 'Leefbaar OVP' is er contact gezocht met de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat we konden inspreken op deze bijeenkomst. Ook in de opstelfase van het amendement is contact gezocht met de werkgroep. Met de informatie van deze middag is een amendement gemaakt.

Het amendement:
p. De Staatssecretaris te verzoeken om nader onderzoek te doen naar de relatie tussen grote grazers en (teruggang van) biodiversiteit en de resultaten hiervan weergeven in het beheerplan, inclusief te nemen herstelmaatregelen.
q. Het signaal af te geven aan de staatssecretaris dat Flevoland zich zorgen maakt over de huidige hoge begrazingsdruk in relatie tot het behalen van de Natura2000-doelstellingen en biodiversiteit.
r. Grote grazers als onderdeel in te zetten van het ecosysteem om de doelstellingen van biodiversiteit en Natura-2000 te behalen.
s. De Staatssecretaris te verzoeken dat in de komende jaren wordt toegewerkt naar een integraal beheer (Natura 2000 en grote grazers) van de Oostvaardersplassen, door Rijk en Provincie.

'Na zoveel jaren wordt er eindelijk gezegd dat er iets mis is' aldus de initiatiefnemer van informatiemiddag en indiener van het amendement SGP-er Sjaak Simonse. Hij had in het beheerplan de zin gevonden: .. dat het huidige beheer gefaald heeft'..

Stap 1 is: erkennen dat er iets mis is. Nu kan stap 2 volgen: zien dat het aan het aantal grote grazers ligt.