KNMvD, de beroepsvereniging voor Dierenartsen, heeft haar visie gegeven aan de Commissie van Geel over het welzijn van de grote grazers. In een gesprek met de adviescommissie gaven Joost van Herten en Tjeerd Jorna een toelichting op het KNMvD standpunt en beantwoordden zij aanvullende vragen. Hier volgt het hoofdbestanddeel van hun boodschap aan de commisse:

'Voor dierenartsen van de KNMvD is het onacceptabel dat grote grazers onnodig en vermijdbaar lijden vanwege het zogenaamde natuurvolgend beheer in de Oostvaardersplassen. Met name in de winter sterven er veel dieren een hongerdood door gebrek aan voedsel. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een aangepast afschotbeleid er helaas niet voor heeft gezorgd dat alle dieren tijdig uit hun lijden werden verlost. Bovendien ontbreekt het de grote grazers nog steeds aan goede beschuttingsmogelijkheden en is geen uitzicht op structurele uitbreiding van het gebied. Zowel voor het dierenwelzijn als voor de biodiversiteit zou het – na afweging van de verschillende beheermethoden - beter zijn het om het aantal Konikpaarden en Edelherten sterk terug te dringen door een proactief afschotbeleid. Dit zal ook ten goede komen aan de kleine populatie van zo’n 200 Heckrunderen, die op dit moment nog in het gebied leeft. Naar schatting leven er op dit moment rond de 4500 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Uitgaande van een graasdruk van 0,4 grootvee-eenheid per hectare zou er in de toekomst ruimte zijn voor in totaal ongeveer 1300 dieren.'

Hier kunt u naar de website van de KNMvD.

Commissie van Geel zal in maart een advies uitbrengen aan de provinciale Staten over het toekomstig beheer van het Oostvaarderplassengebied. Hiervoor spreekt de commissie met verschillen Stakeholders en partijen (zie uitleg elders op deze site). De Provinciale Staten zal dan een definitief besluit nemen over wat er met de grote grazers gaat gebeuren.