Er gaat wat veranderen in de OVP. Zojuist meldde Omroep Flevoland dat Provincie Flevoland heeft besloten om zelf te gaan bijvoeren. De Provincie heeft dit aan SBB opgedragen. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die momenteel heerst over de hongerende dieren. Afgelopen zondag heeft een klein groepje actievoerders balen hooi over het hek gegooid, volgens een actievoerder: "omdat ze het niet langer konden aanzien dat zoveel dieren zoveel honger lijden". Maar daarmee was de onrust nog niet over. Een woordvoerder van SBB legde uit dat bijvoeren op dit moment er alleen voor zou zorgen dat de sterke dieren het voer gaan beschermen en de zwakke dieren er alsnog niet bij zouden kunnen. Ook werden er boetes uitgeschreven aan de bijvoerende activisten. 

Afgelopen dinsdag stuurde voorzitter Linthorst van VhE een open brief naar de provincie:

Banner 2 VhE

Apeldoorn, 27 februari 2018

Oproep aan de politiek van de provincie flevoland.

Eindelijk een normale winter met nachtvorst en een koude wind. De runderen, paarden en herten hebben het in de eerste wintermaanden al zichtbaar moeilijk. Onvoldoende voer en de koude oostelijke wind eisen hun tol. Vanaf de uitkijkpunten zijn door de bezoeker dagelijks kiepwagens vol dode dieren waarneembaar. Wat een triestheid!

Maar is dit niet wat de plannenmakers altijd voor ogen stond en waar de politiek haar steun aan heeft gegeven?

Ja, dit is het beleid wat op papier staat en wat nu door de natuur ten uitvoer wordt gebracht. 70% van de 5200 grote grazers moet volgens dit plan dood gaan van de honger om, zoals men dat noemt, een reset te krijgen van de populatie. Partij van de Arbeid, Groenlinks en de Partij voor de Dieren van de Provincie Flevoland hebben dit plan ten volle gesteund en verdedigd en zijn medeverantwoordelijk voor deze massale sterfte. De enige oplossing die deze politici bedacht hebben is het openstellen van een paar hekken en het heroverwegen van de verbinding naar de Veluwe. Deze partijen faciliteren in ernstige mate het lijden van de dieren.

Ook de politieke partijen die wel een verandering willen naar een gezonde populatie maar geen actief beheer willen toepassen, zijn schuldig aan deze provinciale schande. Zonder kennis van zaken komt men weer met de fabel voor anti-conceptie en/of het teveel aan dieren overbrengen naar andere natuurgebieden. Zij willen zo gezegd “wel zwemmen maar niet nat worden”.

Het zogenaamde vroeg-reactief beheer is geen vorm van beheer op zich. Deze beheervorm is het hands-off beheer ten gerieve van het maximaal openhouden van een moerasgebied. Het gevolg is het uithongeren, ieder jaar weer, van de meer dan 5000 grote grazers. Het menselijk goedmakertje is het vroeg-reactief beheer, het afschieten van dieren die al wekenlang hebben geleden. Het over het hek gooien van wat balen hooi geeft een gevoel van toch iets gedaan te hebben maar ook dit helpt de grote grazers niet verder de winter door. We zien wel dat de steun van het grote publiek voor dit uithongerbeleid weer verder afneemt, de politiek staat straks volledig met lege handen.

Binnenkort brengt de Adviescommissie beheer Oostvaardersplassen haar rapport uit over het toekomstig beheer. Dit is gebaseerd op: “een optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied met brede maatschappelijke waardering met daarbij een flora- en faunabeheer dat passend is bij de huidige gebiedsgrootte van dé Oostvaardersplassen, waarbij het dierenwelzijn goed geborgd is en waarbij het aantal grote grazers in evenwicht is met de ecologische draagkracht van het voor de grazers opengesteld gebied”. Vereniging het Edelhert hoopt dat dit advies eindelijk de volledige, politieke steun krijgt om een einde te maken aan deze jaarlijks terugkerende ellende.

Het is toch te gek voor woorden als het advies van deze 4e adviescommissie óók door de politiek zou worden afgedaan als niet gewenst en zij aan haar eigen stokpaardjes blijft vasthouden!

Namens alle leden van Vereniging het Edelhert,

 

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter VhE

06 30447359

 

Her en der werd aangekondigd dat er aanstaande zondag opnieuw door actievoerders zou worden gevoerd. Ook BN'er Britt Dekker heeft voor aanstaande zondag een wagen vol hooi klaarstaan. Al met al voldoende reden voor Provincie Flevoland om nu het beheer te wijzigen. Wat ons betreft zou de Provincie nu ook moeten doorschakelen. Door het bijvoeren wordt de ellende voor de dieren minder, maar het probleem wordt niet opgelost. Dit zou meteen het moment kunnen zijn dat de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer opdraagt om actief te gaan beheren naar een populatie van minder dan 1000 dieren, zodat deze situatie zich niet nogeens kan voordoen. 

 

Naar aanleiding van een artikel in de Volksrant heeft VhE-lid Joost Oosterbaan op woensdag 28 februari ook een open brief aan de Volkskrant geschreven:

De onzin van Prof. Olff

In de Volkskrant van 26 februari wordt een uitspraak aangehaald van de ecoloog Prof. Han Olff die er op neerkomt dat met de populatie grazers in de Oostvaardersplassen niets mis is.

Wat daar gebeurt met de grazers komt overal voor in de natuur zo meent hij.

Dat is kletspraat.

Echte natuur is een leefgebied waar de mens niet of nauwelijks enige invloed heeft, de dieren en planten er spontaan zijn gekomen en de voedselketen volledig intact is inclusief de grote predatoren.

Een dergelijke situatie is in ons land niet te vinden en al helemaal niet in de Oostvaardersplassen. De plassen zijn een klein gebied waar de biodiversiteit volgens onderzoekers sterk achteruit gegaan is en van het oorspronkelijk aanwezige struweel niets meer over is door sterke overbegrazing.

Ook een gebied waar voorspelbaar ieder jaar in de wintertijd honderden dieren de hongerdood sterven en zeker niet alleen maar enkele zwakke exemplaren zoals de opmerking van Olff wil doen geloven. Daarnaast sterven na de bronsttijd de manlijke edelherten die aan de bronst hebben deelgenomen omdat er geen voedsel meer is om voor de winter op krachten te komen. Een volstrekt abnormale situatie, die met natuur niets te maken heeft.

Volgens Prof Olff is er niets mis met het welzijn van de grazers, maar het tegendeel is waar.

Het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen is voor de grazers dramatisch slecht en dat wordt tot nu toe in stand gehouden door politici die voor dit beleid verantwoordelijk zijn.

Maar ook de opmerking van de voorlichter van Staatsbosbeheer, dat de begrenzing met een hek er niet toe doet omdat ook in de natuur sprake is van begrenzing, is onzin. Als die opmerking waar zou zijn dan kun je in iedere achtertuin een koe of koeien houden. Een ieder met gezond verstand weet dat dat onzin is en dat geldt precies zo voor de Oostvaardersplassen. Natuurlijk is er wel degelijk een relatie met het aantal dieren dat in een gebied kan leven en de grootte van dat gebied. In de Oostvaardersplassen lopen domweg veel te veel dieren om van een natuurlijke situatie te kunnen spreken.

Dus bijvoeren? Nee, dat heeft geen zin. De enige oplossing is nieuw beleid waarbij ruimte is voor een beperkt aantal grazers, waarna de biodiversiteit zich weer kan herstellen en de Oostvaardersplassen weer een waardevol vogelgebied kunnen worden en de grazers een bijrol vervullen.

Drs J.Oosterbaan

Dierenarts in ruste