Dat de Provincie Gelderland veel energie stopt in de verbetering van de natuur zal inmiddels wel bekend zijn. De Veluwe heeft hierin extra aandacht, zo was ook te lezen in ons jubileumnummer van Het Edelhert met het artikel ‘Veluwe op 1’.

Als een soort vervolg heeft de Provincie Gelderland een rapport uitgebracht over de toekomstplannen op de Veluwe voor de natuur en het toerisme. De aanpak van dit Ontwerp Recreatiezoneringsplan bestaat uit twee onderdelen: de zoneringskaart en het maatregelprogramma. Het doel voor deze zonering is het behalen van de gestelde Natura 2000-doelen. Eén daarvan is het streven naar herstel van de populaties van de boomleeuwerik, draaihals, duinpieper, nachtzwaluw, tapuit, wespendief en zwarte specht. Deze vogelsoorten zijn zogeheten gidssoorten, als deze populaties zich herstellen is dat een graadmeter voor verbetering van de vele andere soorten.

De zoneringskaart laat zien op welke delen van de Veluwe meer nadruk wordt gelegd voor recreatie en op welke plekken voor meer natuur. Bij deze kaart horen ook de maatregelen om dat alles bereiken. Het Ontwerp Recreatiezoneringsplan zal ook een basis zijn voor andere ontwikkelingen zoals tussen recreatie en natuur, route-ontwikkeling, bezoekersmanagement, Veluwemarketing, evenementenbeleid etc. Belangrijk uitgangspunt in het Ontwerp Recreatiezoneringsplan is het geven van een handleiding voor bewoners, ondernemers, gebruikersgroepen en toeristen. Om zo de nodige rust voor de natuur te bereiken en tegelijkertijd de recreant volop te laten genieten. Bij het maken van het plan is duidelijk rekening gehouden met de bestaande recreatieve routes, woonkernen, horeca, infrastructuur en vakantieparken.

De zoneringskaart en de bijbehorende maatregelen zijn zoveel mogelijk opgesteld in overleg met terreineigenaren, gemeenten en beheerders. Dat heeft geleid tot vier zones met een verschillende gebruiksdoelen.

Bij de praktische uitwerking van de zones wordt b.v. ook gewerkt aan de dichtheid van het padennetwerk en de kernen van rust, (zoals rustgebieden voor de wilde grote grazers.) Of dit allemaal haalbaar is is de vraag maar het vormt wel een doelstelling waar terreineigenaren naar toe kunnen werken. In onderstaande tabel uit het rapport is aangegeven welke recreatie in de verschillende zones is toegestaan en om welke oppervlakte in ha het gaat.

 

Tabel uit het rapport Ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe

Het bestuur van VhE heeft dit rapport aandachtig gelezen en kwam tot de conclusie dat er voor onze herten wel wat aandachtspunten c.q. verbeteringen mogelijk zijn. Deze adviezen zijn verwerkt in bijgaande brief aan de Provincie Gelderland. Zie voor het volledige ontwerp recreatiezoneringsrapport en zoneringskaart.