Externe profilering van de vereniging

Over wat we vervolgens ‘anders’ of ‘meer’ zouden moeten doen hebben ons zeer veel verschillende zaken bereikt. In het rapport is een overzicht van antwoorden die respondenten gaven op de vraag wat we ‘anders’ zouden moeten doen weergegeven, voor zover de gegeven antwoorden niet onder een aantal vaker aangehaalde ‘noemers’ te scharen waren. Uit de reacties is tevens gebleken dat de antwoorden op wat de vereniging ‘anders’ en/of ‘meer’ zou moeten doen niet zo strikt te scheiden waren. Het overgrote deel van de respondenten (76%) is tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop VH zich extern laat zien. Iets minder dan een-vijfde vindt het acceptabel, en – jammer, maar waar – 30 respondenten (7%) is hier ontevreden tot zeer ontevreden over. Helaas voor het bestuur is dat deze laatste groep vervolgens op de vragen wat we dan ‘meer’ of ‘anders’ zouden moeten doen, veelal dan geen suggesties doet. Dat is jammer, want zo komen we er dan niet achter waarom ze (zeer) ontevreden zijn.

Over het tijdschrift

Er is niemand die het tijdschrift geen blik waardig gunt. Het merendeel leest het tijdschrift geheel (63%) of grotendeels (32%). Dat is samen goed voor 95% van de respondenten. De overige 5% geeft aan het tijdschrift selectief te lezen; dus met een duidelijke voorkeur voor bepaalde (type) artikelen. De respondenten hebben veelal meerdere rubrieken aangegeven waar ze voorkeur voor hebben. Gemiddeld geven respondenten 1348/442=3 rubrieken aan. Dit ligt ook wel in de lijn van het grotendeels/geheel lezen van het tijdschrift. De rubriek ‘Actueel’ is het meest populair, Hubertus het minst. Die laatste heeft natuurlijk ook een beperkter lezerspubliek. Een kwart van de respondenten heeft suggesties voor nieuwe rubrieken in het Edelhert. Het blijkt dat het zowel om inhoudelijke zaken kan gaan zoals biologie & beheer, als ook om belevenissen & interviews en fotografie. De suggesties zijn zeer divers.

De lay-out / opmaak van het tijdschrift voor zover het de verhouding tekst / beeldmateriaal betreft wordt zeer gewaardeerd; men vindt het veelal ‘precies goed’. Van een flink aantal respondenten mogen er meer foto’s opgenomen worden. Grofweg kan geconcludeerd worden dat bij een overgrote meerderheid de nieuwe opmaak van het tijdschrift ook daadwerkelijk opgevallen is, en dat van die meerderheid het grootste deel het ook als een verbetering aanmerkt. Een overgrote meerderheid vindt het huidige formaat prima. Van 15% van de respondenten zou het tijdschrift wel op een groter formaat, bijvoorbeeld A4, mogen. Een enkeling heeft hier geen mening over.

Over de vrijwilligers en commissies…..

Ongeveer 1 op de 9 respondenten is in het dagelijkse leven al actief voor de vereniging. Maar liefst 2/3 van de respondenten geeft aan zich op een of andere manier wel actief voor de vereniging in te willen zetten. De meeste animo is er voor het buitenwerk (rasteren) en deelnemen aan een commissie. Maar ook voor de infostand en het verrichten van administratief werk (ledenadministratie) is duidelijk animo. Voor andere activiteiten is weliswaar minder animo, maar er zijn toch altijd wel een aantal respondenten dat voor deze activiteiten, zoals het bemannen van de winkel of een infostand, te porren zijn.

Maar liefst 1 op de 5 respondenten ziet wel wat in actieve deelname aan een of andere  commissie. Hierbij scoren zowel een commissie die zich bezighoudt op meer planmatig niveau met nieuwe leefgebieden en robuuste verbindingen hoog, als ook een commissie die zich bezighoudt met het daadwerkelijk waarnemen/observeren van edelherten. Ook ‘voorlichting en educatie’ is een gewilde commissie, evenals public relations en het werken aan een kenniscentrum. Dat laatste is prettig te vernemen, aangezien ook veel leden in het begin van de enquête aangegeven hebben dat de vereniging zich veel meer extern zou moeten profileren, veel meer de media moet opzoeken en veel meer als kenniscentrum zou moeten fungeren, al dan niet vanuit een of ander samenwerkingsverband.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van het onderzoek zijn al reden geweest voor het bestuur om een aantal vervolgacties te benoemen. Daarnaast is het bestuur op 27 oktober jl. de ‘hei’ op geweest om mede n.a.v. de uitkomsten te praten over de toekomst van de vereniging. Elders in dit tijdschrift wordt specifiek daarover bericht gedaan. Een van de vervolgacties is in ieder geval een lijst samen te stellen van degenen die aangegeven hebben zich actief voor de vereniging in te willen zetten. Het bestuur wil graag rechtstreeks in contact komen met deze mensen om dit enorme potentieel aan vrijwilligers c.q. commissieleden op een of andere manier te kunnen gaan verzilveren!

Uit alles blijkt: de Vereniging leeft en is na 60 jaar niet in slaap gesukkeld!

Klik hier: Uitslag enquete in pdf