Faunaschade in landbouw en fruitteelt:
hoe gaat het Faunafonds hiermee om?

Lezing met powerpointpresentatie verzorgd door mr. ing. Henk Revoort zondag 16 november om 14.00 uur in de Jac. Thijssezaal van kasteel Doorwerth de vriendencommissie nodigt u graag uit voor de lezing met
powerpointpresentatie Faunaschade in landbouw enfruitteelt: hoe gaat het faunafonds hiermee om? verzorgd door mr. ing. Henk Revoort, secretaris an het Faunafonds a de lezing is er gelegenheid ot het stellen an vragen c.q. het voeren van een iscussie.

Op 1 april 2002 trad de Flora- en faunawet in werking. De Flora- en faunawet is een
bundeling van een aantal wetten die tot die datum van kracht waren. Dat betrof onder meer de Jachtwet, Vogelwet, de soortenbeschermingsbepalingen uit de Natuurbeschermingswet en de Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten.
In de wet wordt bepaald welke diersoorten in Nederland een beschermde status genieten. Bovendien is in de wet een schaderegeling opgenomen als beschermde soorten schade aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of bedrijfsmatig gehouden vee aanrichten.


Het Faunafonds is het orgaan dat de regeling tegemoetkoming schade uitvoert. Naast het verlenen van een tegemoetkoming in de schade heeft het Faunafonds een adviestaak aan de Minister van LNV en aan de colleges van gedeputeerde staten van de provincies. De derde belangrijke taak van het Faunafonds is het verrichten van onderzoek naar preventie van schade door beschermde diersoorten en het zoeken naar middelen die afschot van beschermde soorten kan voorkomen.

Henk Revoort gaat in zijn inleiding in op de schade die met name ganzen (overzomerende en overwinterende), edel- en damherten en wilde zwijnen in de landbouw veroorzaken en hoe het Faunafonds daarmee omgaat. Hij besteedt ook aandacht aan de schade die mezen de laatste jaren in toenemende mate aan fruitteeltrassen toebrengen en staat hij stil bij gevallen die niet voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking komen. Zo zal hij de schade ontstaan op percelen die zijn gelegen binnen de afpalingskring van een geregistreerde eendenkooi onder de loep nemen.
Het belooft een boeiende lezing te worden!


U heeft als vriend met I introducé gratis toegang tot kasteel Doorwerth en het biiwonen van de lezing. Graag vernemen wij van u of u aan de lezing wilt deelnemen. U kunt zich opgeven via e-mail: Doorwerth_receptie@mooigelderland; telnr.: 026-3397409 tot I5 november Mocht u met meer personen willen komen: entree, inclusief lezing € 8,50 p.p. Adres kasteel Doorwerth: Fonteinallee 2, 6865 ND Doorwerth. Openingstijden zondag l6 november van 11.00-17.00 uur