Milsbeek - Op deze zonnige laatste dag van oktober vond de ledendag van Vereniging Het Edelhert 2009 plaats. Op een locatie anders dan gewoon, namelijk restaurant De Diepen in Milsbeek, vlak aan de Duitse grens bij Nijmegen. Thema van deze dag was dan ook het Ketelwald “Natuur over de grenzen heen” en het edelhert in de Gelderse Poortgebieden.

Maar eerst was er koffie met vlaai, gevolgd door het welkomstwoord van onze voorzitter, Philip Salm. Daarna introduceerde Philip Salm de 2 sprekers, Henny Brinkhof, ecoloog van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Gerrit van Scherrenburg, Staatsbosbeheer.

Alvorens deze sprekers van start konden gaan, nam Paul Buitenhuis, adviseur van de vereniging, het woord. Hij overhandigde bestuurslid Jan Paulides het eerste exemplaar van de nieuwe poster van de vereniging. De prachtige foto van de poster, die in een oplage van 5.000 stuks is gedrukt, is door Jan Paulides zelf gemaakt en deze foto siert ook op het grote scherm welke ook nu weer langs de weg geplaatst was.

Vervolgens werd aan Bas Worm, vice-voorzitter, de nieuwe postzegel uitgereikt. De afbeelding op de postzegel komt van een foto van Bas Worm. De waarde van de postzegel is 44 eurocent en ze zijn te koop voor 84 cent, de extra kosten zijn voor de productie en wat overblijft komt ten gunste van onze vereniging. De postzegels zijn te koop via de webwinkel op de site, www.hetedelhert.nl

Henny Brinkhof gaf in zijn presentatie ondermeer de geschiedenis weer van het Ketelwald. Het Ketelwald bestaat uit Duits en Nederlands grondgebied. Dit omvat in Duitsland het Reichswald en in Nederland versnipperde stukken met diverse terreineigenaren. 
In het Reichswald leven ca 100 stuks edelherten, op het Nederlandse grondgebied zijn nog geen edelherten waargenomen. Veel gebieden moeten nog verder ingericht worden als geschikt leefgebied. Ook hier is het belangrijk dat er goede regelingen komen voor vergoeding van landbouwschade en maatregelen genomen worden met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het wildsignaleringssysteem zoals geplaatst op de weg welke dwars door het Reichswald voert naar Kleef, is zeer succesvol. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur moet het in de toekomst mogelijk worden dat de herten kunnen trekken van het Reichswald via de Gelderse poortgebieden naar de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Op de vraag vanuit de zaal waarom het nou nodig is om veel geld te besteden aan het inrichten van leefgebied voor herten met bijkomende kosten zoals schadevergoeding, antwoordde de heer Brinkhof dat hij streeft naar een zo volledig mogelijk ecosysteem. Herten leefden er vroeger en horen er thuis. Meer informatie over het Ketelwald kunt u vinden op www.ketelwald.nl.

Daarna nam Gerrit van Scherrenburg het woord. Hij beheert de Gelderse poortgebieden van Staatsbosbeheer. In zijn presentatie gaf hij de dynamiek weer door de wisselende waterstanden in deze gebieden. In veel van deze gebieden worden runderen en paarden ingezet als beheermiddel. Door wisselende begrazingsdruk, omwoelen van de bodem en bemesting door deze grazers krijgen bijzondere planten en in hun kielzog insecten, vogels en andere fauna de ruimte. Ook edelherten kunnen een rol hierin spelen. Staatbosbeheer onderzoekt welke gebieden geschikt zijn voor het uitzetten van edelherten, de interactie met de reeds aanwezige grote grazers, de verwachte invloed op de vegetatie en ook rekening houdend met de recreatieve doelstelling van deze gebieden.

Na deze boeiende uiteenzettingen, vatte de voorzitter de presentaties scherp samen en bedankten de sprekers voor hun boeiende betoog.

De lunch daarna was zeer goed verzorgd. Dat gaf weer energie voor de wandeling.

Onder deskundige leiding van gidsen van de NABU-Naturschutzstation gingen 3 groepen op pad. Er was veel uitleg over de inrichting van het gebied en de verdere plannen. De borrel(praat) daarna besloot deze gezellige dag.