Epe - In de Ossenstal vond op 5 maart jl. de ALV van de vereniging plaats. Met sprekers als Frauke Ohl (ICMO 2) Nick de Snoo (SBB) en Rik Schoon (Het Edelhert) is een evenwichtige uiteenzetting gegeven over de zaken die ons in de OVP bezig houden.

Algemene ledenvergadering 5 maart 2011

Epe - Een veelschrijver binnen onze Vereniging heeft mij een paar weken geleden gevraagd een verslag te schrijven over de ALV die voor 5 maart 2011 op de agenda stond omdat hij op die dag hoogst waarschijnlijk niet aanwezig kon zijn.

 Ik heb mijn best gedaan… al denk ik dat ik zijn werk niet heb kunnen evenaren. Hoeft ook niet, iedereen doet ’t op zijn of haar eigen unieke wijze. De sfeertekening die ik in eerste instantie voor ogen had hoefde al niet meer: toen ik zondagmiddag eindelijk achter de pc kon gaan zitten voor het uitwerken van mijn summiere aantekeningen en ik eerst het forum bezocht zag ik dat er, wat die sfeertekening betreft, al aardig gemaaid was in het gras voor mijn voeten.

Na een lange rit uit het westen van het land arriveerden mijn vrouw (kersvers lid van de Vereniging) en ik mooi op tijd bij de Ossenstal, een pannenkoekenrestaurant bij Epe, dat zó’n naam heeft verworven dat zelfs Herman de Blijker er eens bezig is geweest om wat bijzonders te maken.
Binnen werden we geconfronteerd met een groot gezelschap bestaande uit allemaal kleine roedeltjes die hier en daar met elkaar stonden of zaten te praten. Na de inschrijving sloten we aan in de rij voor een welverdiend kopje koffie.
Elke keer weer als ik zo’n grote groep edelherters bij elkaar zie staan verbaast het me hoe gemoedelijk de sfeer onderling is. Iedereen schijnt elkaar te kennen, de begroetingen, ook voor de minder bekende gezichten, zijn hartelijk en verschillen bestaan er niet. Of je nou groot, klein, dik, dun, man of vrouw bent, hoor je bij de club dan hoor je ook echt bij de club. Ik heb dat wel eens anders meegemaakt. Gewoon jezelf zijn is de grootste prestatie die er van je verlangd wordt om geaccepteerd te worden. Tekenend voor de sfeer vind ik bijvoorbeeld die man uit Roermond die ’t tofste deel van Carnaval oversloeg om op de ALV te zijn!Een half uurtje later dan in de agenda stond opende de Jachthoorn Blaasgroep “Het Aardhuis” de dag waarna Bas Worm iedereen op de stoel dirigeerde en “mondje-toe” verlangde. Daar zou eigenlijk ook een jachthoorn-signaal voor moeten komen… Vervolgens deed hij enorm zijn best om de opgelopen achterstand weer in te halen. Desondanks was hij in staat een opsomming te geven van wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd is in en rond onze Vereniging. En dat was nog al wat!


Zo werd er onder andere even aandacht besteed aan de nieuwe film “Ambassadeur van de natuur”, een beeldend hoogstandje over het edelhert en wat het voor de Nederlandse natuur kan betekenen. Uit de later behandelde financiële stukken bleek dat het een bestseller is.
Ook de situatie in de Oostvaardersplassen werd aangehaald, wat onze Vereniging aan de oplossing daarvan heeft bijgedragen en alle emoties die de beelden, zowel binnen als buiten de VHE, opriepen. Het alternatieve beheersplan van onze Vereniging werd genoemd, een onderwerp waar later in deze vergadering dieper op in gegaan zou worden.
Het mineralenonderzoek, dat van 1987 tot 1995 door Alterra werd uitgevoerd om de gezondheid van ons wild aan de bodemgesteldheid en voedselopname te koppelen is in 2010 herstart. De monsters zijn op alle locaties, drie meer als in het vorige onderzoek, al genomen, het wachten is op laboratoriumcapaciteit.
De ledendag in de Amsterdamse Waterleiding Duinen mag als een groot succes worden beschouwd: grote opkomst, interessante lezingen en een geslaagde wandeling tussen de bronstige dammen.
Ieder zichzelf respecterend bestuur móet jaarlijks minstens één keer de hei op gaan en ook dat is in 2010 gebeurd. In een comfortabel stulpje werd het afgelopen jaar besproken en plannen voor het nieuwe jaar gemaakt.

En dat zijn er best wel een paar, die plannen!
Het bestuur wil beter gaan communiceren met de vrijwilligers. Dat betekent dat elke vrijwilligersgroep een “eigen” bestuurslid krijgt.
Er staan de nodige specials op het programma, aldus de voorzitter. Zo is er het mineralenonderzoek maar ook een genetisch onderzoek. Met dat laatste wil men vaststellen waar edelherten die buiten de bekende leefgebieden rond stappen vandaan komen. Daarvoor worden van alle populaties DNA-profielen opgesteld zodat het profiel van een “dwaalgast” vergeleken kan worden. De monsters uit de Duitse populaties zijn al beschikbaar gesteld.
Ook het damhert gaat meer aandacht krijgen. De Vereniging gaat meewerken aan het opstellen van de beheersplannen.br>

Gerard Slijkhuis met de net opgespelde vergulde geweistang

Nadat alle punten waren besproken moest er nog even een huldiging plaatsvinden. Gerard Slijkhuis heeft zich de afgelopen jaren op allerlei fronten binnen de Vereniging zó ingezet dat het bestuur vond dat hij maar eens wat terug moest krijgen. Men is op zoek gegaan naar iets dat past bij de tijd van het jaar en wat er nu bij de edelherten gebeurt. En zo kwam het dat Gerard werd verrast met een gouden afworpstang, een cadeau waar hij zichtbaar verguld mee was!

Zo langzamerhand begon de stem van de voorzitter wat sleets te worden en werd het tijd eens iemand anders te laten praten. Dus stond de penningmeester op om een toelichting te geven op de financiële stukken. Er moet gezegd worden dat de Vereniging qua centjes gezond in elkaar zit: er is een aardige reserve opgebouwd en dat betekent dat er toch meer is binnengekomen dan uitgegaan. De nieuwe film heeft aardig wat gekost maar dat is meer dan goed gemaakt door de verkoop ervan.
Ook de winkel met Verenigings-snuisterijen heeft een goed jaar achter de rug en de penningmeester sprak dan ook zijn waardering uit voor de inspanningen van allen die daar aan mee geholpen hebben.
Zijn uitleg en zijn stukken waren zo duidelijk dat er geen vragen vanuit de vergadering kwamen en dus was het tijd voor de kascontrole-commissie om haar bevindingen kenbaar te maken. Netjes, met officieel klinkende woorden, werd verslag uitgebracht en aangezien er geen onregelmatigheden waren ontdekt verzocht de commissie het bestuur décharge te verlenen. Dit verzoek werd met applaus gehonoreerd.

Ook de samenstelling van het bestuur moest even besproken worden.
Ger Verwoerd, die vanwege een dubbele nazoek niet bijtijds aanwezig kon zijn, zou statutair zijn functie als “praktijk”-adviseur neer moeten leggen, hij heeft er immers al twee termijnen op zitten. Omdat het bestuur er nog niet in geslaagd was een waardig opvolger voor hem te vinden is Ger gevraagd nog even te blijven zitten en daar heeft hij mee ingestemd.


Gerrit Kamp, de man die zo goed op de centjes heeft gelet, trad af en was niet herkiesbaar.

Voor Gerrit was er een schitterend hert als bedankje voor zijn inspanningen.

En als laatste werd Jozef Linthorst als nieuw bestuurslid voorgesteld. In de nabije toekomst gaat hij de voorzitterstaak van Bas overnemen. Het is op de vergadering op dat moment niet met zoveel woorden gezegd (of ik moet het gemist hebben…) maar van mijn kant: Bas, bedankt voor je inspanningen voor de Vereniging!!

Hiermee was het tijd voor de rondvraag, altijd de gelegenheid voor de vergadering om eens de andere kant op, dus vanuit de zaal naar de bestuurstafel toe, te praten.
Er werd gevraagd hoe ’t nu met onze beschermheer is. De titel “beschermheer” bestaat niet meer maar is omgezet in “erelid”. Om begrijpelijke redenen bleef het antwoord verder een beetje vaag, we weten nu dat de persoon “een keer” naar een activiteit van de rasterploeg gaat komen en dat er dan met deze persoon verdere afspraken gemaakt zullen gaan worden.
Magere zwijnen… wat moet je er mee? De Vereniging heeft ’t even niet geweten en daardoor is er enige tijd geleden een aantal berichten verschenen met daarin verschillende standpunten. Het was het bestuur ook opgevallen, er is onderling over gesproken en ’t zal niet meer voor kunnen komen.
De Brief kwam ook ter sprake. Volgens sommigen leek het alsof de open brief aan Thieme c.s. het officiële standpunt van de Vereniging was maar één van de opstellers legde heel duidelijk uit dat het bestuur niets met de brief te maken heeft, het was een initiatief van een aantal leden dat overigens het bestuur wèl om goedkeuring gevraagd heeft.
De Vereniging heeft nog geen idee hoe zij om zal gaan met damherten en zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug.
Volgens mij werd het beste punt in deze rondvraag naar voren gebracht door Pauline van der Putten die in een spontane actie het bestuur complimenteerde met hun handelen gedurende het laatste jaar. ’t Is geen rustig voortkabbelend jaar geweest, het bestuur en de Vereniging hebben voor hete vuren gestaan en daar zijn we netjes en ongeschonden doorheen gekomen. Hierop volgde het luidste en langste applaus van de hele vergadering… iedereen was het duidelijk met Pauline eens.

De welstand van de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft de gemoederen, zowel binnen als buiten de Vereniging, aardig bezig gehouden. We hebben allemaal de ontwikkelingen op de voet gevolgd en ik geloof dat we allemaal ook wel tevreden zijn met het ICMO 2 rapport en de acties die aan de hand van dat rapport genomen zijn.


Rik Schoon gaf een uiteenzetting over hoe het alternatief beheersplan tot stand is gekomen, zeer duidelijk en leerzaam. Het volledige plan is vanaf de website te downloaden dus het heeft geen zin om hier zijn lezing verkort weer te geven.
Deze presentatie betekende het einde van het ochtendprogramma waarna er eindelijk tijd was om even op lavei te gaan. De lunch was voortreffelijk, een zelfbedieningsbuffet met allerlei lekkers. Persoonlijk vond ik het jammer dat de soepkommen eerder op waren dan de soep zelf en ook de kroketten vonden gretig aftrek.


Na de lunch was er tijd voor twee gastsprekers: Frauke Ohl, lid van de ICMO 2 en de Beheers Advies Commissie Oostvaardersplassen en Nick de Snoo, districtshoofd Flevoland van Staatsbosbeheer. Voor beiden was een half uurtje uitgetrokken en beiden hadden moeite zich aan die korte tijd te houden. Frauke Ohl gaf een uitgebreide en duidelijke uiteenzetting over het onderzoek dat uiteindelijk tot het rapport geleid heeft en Nick de Snoo vertelde ons hoe SBB met de aanbevelingen uit dat rapport aan de slag is gegaan. Leidend voor beide instanties was en is het vanuit “Europa” opgelegde Natura 2000 beleid.
Na beide lezingen was er tijd voor vragen maar de meest belangrijke was wel of we in de (nabije)  toekomst nog geconfronteerd kunnen worden met de schokkende beelden van winter 2009/2010. Volgens SBB zal het afgesproken Protocol Vroegtijdig Ingrijpen afdoende zijn maar het zal nooit helemaal dekkend kunnen zijn: er kan altijd een dier gemist worden.


Er werd gesuggereerd dat het beheren van het watersysteem beter moet gaan zodat het moeras weer hersteld wordt. Hierdoor kan het hele successieschema van water, riet, verlanden, struweel weer terug keren.
Nick de Snoo besloot zijn betoog met een uitnodiging naar de Vereniging om eens (niet allemaal tegelijk…) een kijkje in de Oostvaardersplassen te komen nemen. Hij liet het aan ons bestuur over hoe ze dat gaan aanpakken. Deze uitnodiging werd met een instemmend applaus begroet.


Zo, hèhè… het binnengedeelte was hiermee achter de rug. Onder leiding van de inmiddels gearriveerde Ger Verwoerd werd er een korte wandeling gemaakt. De populatie roodwild wordt in dit gebied bewust erg klein gehouden, dit is een terrein dat hoofdzakelijk voor houtproductie gebruikt wordt en daarbij zijn grote aantallen grote grazers ongewenst. Dat er wel roodwild zit was duidelijk aan prenten e.d. Ook zwartwild is in grote hoeveelheden aanwezig èn erg actief, zoals te zien was aan de wroetplekken waarvan sommige kersvers waren. Alleen, zoals gewoonlijk, hebben we niets gezien.


Terug bij de Ossenstal was het tijd voor de borrel en het napraten totdat rond een uur of vier iedereen de tent uit gestuurd werd. Mijn vrouw en ik hebben de dag afgesloten met nog blokje rond door het bos en zijn, inmiddels traditioneel voor een “dagje Veluwe” ergens pannenkoeken gaan eten voordat we huiswaarts keerden

Ik wil het bestuur bedanken voor de geboden gelegenheid deze goede en leerzame dag mee te maken. Duidelijke uitleg over verleden, heden en toekomst, interessante sprekers over even interessante onderwerpen, weer even bijpraten met deze en gene. Altijd goed.

Zie de presentatie van Bas Worm.
Zie de presentatie van Frauke Ohl.
Zie de presentatie van Nick de Snoo.

Download alternatieve beheersvisie OVP als pdf

Download alternatieve beheersvisie OVP als doc