De algemene ledenvergadering 2012 van de Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 10 maart 2012 in Mennorode conferentiecentrum in Elspeet. Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:

De algemene ledenvergadering 2012 van de Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 10 maart 2012 in Mennorode conferentiecentrum in Elspeet. Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:

10.00 uur Ontvangst met koffie en welkomstklanken door de Jachthoornblazers van Het Aardhuis
10.30 uur Opening van het huishoudelijke deel:
* toespraak van de voorzitter
* ingekomen stukken
* goedkeuring jaarverslag 2011
* toelichting financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012
* uitbrengen verslag kascontrolecommissie
* goedkeuren financieel jaarverslag 2011 en vaststellen begroting 2012
* samenstelling bestuur, zie toelichting
* rondvraag (vragen kunt u nu al, het liefst voor 5 februari 2012, stellen via e-mail naar info @hetedelhert.nl of zenden naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn)
* afsluiting huishoudelijk gedeelte    

11.30 uur Presentatie door mr. W.J. (Walter) Kooy, directeur nationaal Groenfonds   “veranderingen in de natuursector”
12.00 uur Presentatie en toelichting Voorstel voor landelijk beleid ten aanzien van damherten in Nederland door Rik Schoon

12.30 uur lunch
13.30 uur ,,Benutting van het leefgebied door edelherten in de praktijk " door familie Borst
14.30 uur wandeling
15.30 uur afsluiting door de voorzitter
16.00 uur einde algemene ledenvergadering


U kunt zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 17,50 per persoon over te maken naar Rabobankrekening 14.73.84.508 t.n.v. Verenging Het Edelhert, o.v.v. ALV 2012. Bij elektronische betaling verzoeken wij u uw naam te vermelden. Per lid is één introducé toegestaan.
Indien u alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melen via e-mail naar info@hetedelhert.nl of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn, graag voor 6 februari 2012.
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de begroting voor 2012 zijn voorafgaande aan de vergadering in Mennorode conferentiecentrum verkrijgbaar. Wilt u deze stukken eerder inzien, dan kunt u dit kenbaar maken via info@hetedelhert.nl of schriftelijk via postbus 981, 7301 BE Apeldoorn. Vermeld hierbij uw e-mailadres voor de verzending van de stukken.

Toelichting op de agenda
Aftredend als bestuurslid zijn de heer G.W.H. (Ger) Verwoerd en de heer J.P.R. (Jan) Paulides. Beiden treden statutair af en zijn daarom niet herkiesbaar voor een volgend termijn. Mevrouw N. Menses heeft het bestuur laten weten in verband met persoonlijke omstandigheden tussentijds te willen afteden. Het bestuur respecteert haar keuze. Het bestuur is nog in gesprek met kandidaat bestuursleden. Het hoopt u de kandidaat bestuursleden tijdens de vergadering te kunnen voorstellen. Wij wijzen u erop dat honden niet zijn toegestaan in Mennorode conferentiecentrum.