De algemene ledenvergadering 2013 van de Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 9 maart 2013 in  Echos Home base `de Landing` te Schaarsbergen. Routebeschrijving.
Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:


10.00 uur Ontvangst met koffie en welkomstklanken door Jachthoornblazers van Het Aardhuis

10.30 uur Opening van het huishoudelijke deel:
1. Welkomstwoord en opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken door de Secretaris
3. Notulen voorgaande ALV
4. Jaarverslag voorgaand jaar - toelichting - vaststelling
5. Jaarrekening voorgaand jaar - toelichting door Penningmeester - bevindingen kascontrole door lid kascontrole commissie
6. Vaststellen jaarrekening en decharge verlening Penningmeester
7. Benoeming leden kascontrole commissie volgend boekjaar
8. Geplande activiteiten komend/lopend jaar door Voorzitter
9. Begroting komend/lopend jaar door Penningmeester - toelichting - vaststelling
10. Samenstelling bestuur - aftredende bestuursleden - voorstellen van de nieuwe bestuursleden - benoemen nieuwe bestuursleden - organogram
11. Formeel afscheid bestuursleden
12. uitreiken gouden stang
13. rondvraag en sluiting (vragen kunt u nu al, het liefst voor 15 februari 2013, stellen via e-mail naar info@hetedelhert.nl of zenden naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn)

11.15 uur Presentatie communicatie door Susan Claessens
12.00 uur Lunch
13.00 uur Grote monumentale parken en de relatie met onze bossen en landgoederen en jacht door Jeroen Glissenaar
13.45 uur Bos- en faunabeheer van de gemeente Arnhem Bart Castelein
14.30 uur Wandeling
16.00 uur Borrel
17.00 uur Einde algemene ledenvergadering

U kunt zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door €17,50 per persoon over te maken naar Rabobankrekening 14.73.84.508 t.n.v. Verenging Het Edelhert, o.v.v. ALV 2013. Bij elektronische betaling verzoeken wij u uw naam te vermelden. Per lid in een introducé toegestaan.
Indien u alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor z.s.m. aan te melen via e-mail naar info@hetedelhert.nl of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn.
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de begroting voor 2013, zijn voorafgaande aan de vergadering ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u deze stukken eerder inzien, dan kunt u dit kenbaar maken via info@hetedelhert.nl of schriftelijk via postbus 981, 7301 BE Apeldoorn, vermeldt hierbij uw e-mail adres voor de verzending van de stukken.

Toelichting op de agenda
Aftredend is de heer B. Worm. De heer Worm treedt statutair af. Het bestuur is nog in gesprek met kandidaat bestuursleden. Wij wijzen u erop dat honden in beperkte mate toegestaan zijn in de locatie. Routebeschrijving