Extra Ledenvergadering 26 september 2015, gehouden in Ugchelens Belang.

Om half elf opent Voorzitter Linthorst de vergadering.

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2015 kwam een zorgplan ter tafel van enkele verontruste leden. Deze leden waren in een impasse terecht gekomen met het bestuur. De ledenvergaderingheeft toen een Commissie van Goede Diensten ingesteld, bestaande uit H. Degen, A. van Beelen en R. Schuitemaker. De Commissie heeft de kwestie onderzocht en een rapport gemaakt met analyses en aanbevelingen. Een van de aanbevelingen was een extra ledenvergadering eind september. Woordvoerder van Beelen van de Commissie krijgt het woord voor een toelichting op het rapport.

De Commisie heeft met alle personen die een actieve rol hebben gespeeld in de situatie een gesprek gehad. Het is de Commissie duidelijk geworden dat de manier waarop moderne media is gebruikt tot veel onduidelijkheid heeft geleid. Er zijn veel mails gestuurd met veel emotie, hij noemt het puberaal. De Commissie heeft zich ten doel gesteld mensen niet te beschadigen. Het rapport is aan het bestuur aangereikt, daarin een beetje terugkijken en veel vooruit.

In het rapport staat een rijtje aanbevelingen/verbeterpunten, de voorzitter bespreekt de punten.

* de redactie van het tijdschrift bestaat nu uit vijf personen.

* protocol van de redactie staat op de site.

* in het eerste half uur van iedere bestuursvergadering is er ruimte voor kernfunctionarissen om een specifiek onderwerp te bespreken.

* er is een analyse gemaakt van alle communicatiemiddelen van de VhE. Een lijst daarvan staat op de site.

* mailcontact gaat uitsluitend via de secretaris.

* voor snelle interne communicatie is van 50% van de leden een mailadres bekend, we streven naar tenminste 70%.

* het bestuursledenaantal wordt op orde gebracht. Er zijn twee aspirant bestuursleden beschikbaar, maar zij wachten tot deze impasse voorbij is.

* op de site is een knop aangemaakt 'van de bestuurstafel', daarop komt regelmatig welke onderwerpen er aan de bestuurstafel aan de orde zijn.

* wat betreft de voorgestelde protocollen van kerngroepen en kernfunctionarissen. Hiermee wordt een begin gemaakt als het bestuur op volle sterkte is.

* het huishoudelijk reglement komt aan de orde op de volgende Algemene Ledenvergadering. Het ligt klaar.

Er was ook een verzoek aan de Commissie om een uitspraak te doen over toetreding van M. Oudshoorn als lid. De Commissie meende dat dit een bestuurstaak was en heeft die opdracht teruggeleid naar het bestuur. Het bestuur heeft daarna besloten het lidmaatschap niet te verlenen.

De voorzitter zegt het verschrikkelijk jammer te vinden dat er mensen zijn afgehaakt en ook dat de mensen die te maken hadden met de situatie er niet zijn. De gaten die gevallen zijn zijn geruisloos door anderen opgevuld.

Reacties uit de zaal:

* Er is op een manier met elkaar omgegaan wat je niet moet doen. Zo gaan we niet met elkaar om. De vergadering is het hiermee eens.

* Maak in het tijdschrift een pagina verenigingsnieuws. De vergadering stemt in.

* Het tijdschrift heeft hoge klasse. Algehele instemming

* Eén persoon vond de website geen kwaliteit hebben, omdat er fouten in staan. De aanwezigen wordt gevraagd of ze hiermee instemmen, dat is niet het geval. De website wordt door de aanwezigen gewaardeerd. De kritiek betrof vooral onjuiste benamingen en taalfouten. Er werd aangegeven dat als iemand in een artikel een bepaalde schrijfstijl heeft dat daar dan niet teveel in gewijzigd wordt. Taalfouten worden wel verbeterd. De redactie roept een ieder op om fouten die men ziet door te geven, dan kan de websiteredactie daar iets mee. Het ligt ook voor de hand dat de schrijver zelf verantwoordelijk is voor het stuk. Wel worden fouten die de redactie ziet verbeterd. Het zou goed zijn als degene die kopij inlevert dit voor het insturen eerst door een ander laat lezen zodat niet alles neerkomt op de redactie die dit ook maar vrijwillig doen.

Er is een opmerking dat de artikelen van steeds dezelfde mensen komen. De redactie van website en tijdschrift vragen regelmatig aan mensen om een artikel in te sturen. En vraagt dit hierbij nogmaals.

* Iemand uit de zaal geeft aan dat er in het tijdschrift ook weer niet teveel ledenzaken moeten komen, want het tijdschrift heeft een functie in het publieke debat. En daar moeten niet teveel ledenzaken tussen staan.

Voorzitter Linthorst vraag de aanwezigen of het bestuur instemming heeft dat het op de ingeslagen weg voort kan gaan, gesteund door de Ledenvergadering. De vergadering geeft hier bevestiging voor middels applaus.

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Linthorst om 11.30 uur de vergadering.

Na een voortreffelijke lunch* volgt het middagprogramma. De middag is gereserveerd voor het thema: omgaan met gehouden en niet gehouden dieren.

Jozef Linthorst houdt een inleiding en geeft de grenzen aan wanneer dieren gehouden genoemd worden. Tevens maakt hij een rondje langs de gebieden in Nederland waar edelherten en damherten lopen en geeft aan wanneer en waarom het gehouden of niet gehouden dieren zijn.

Hugo Spitzen, beheerder van Plantage Willem III waar een vrij levende populatie damherten loopt. Spitzen geeft aan op welke manier ze ervoor hebben gezorgd dat de populatie vrijlevend wordt genoemd en niet gehouden. Daarnaast hoe het gesprek met bewoners in de buurt is gedaan om instemming met het beleid te creëren. Het is bijzonder knap dat er 90 damherten leven zonder hoge rasters en noemenswaardige schade!

Paul Guldemond van de D66-fractie gemeenteraad Amsterdam die aanstaande donderdag een besluit moeten nemen over de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Guldemond geeft een beeld hoe het beleid in het verleden en nu in de gemeenteraad wordt besproken. Met welke maatschappelijke krachten en meningen ze te maken hebben.

Jack Kaandorp, dierenarts van safaripark Beekse Bergen en tevens lid van de beide ICMO commissies die ingesteld zijn om advies te geven over het beleid in de Oostvaardersplassen. De laatste ICMO-commissie is onlangs opgeheven. Kaandorp benadrukt dat er vaak met een antropomorfe (doen alsof voorwerpen mensen zijn) blik naar dierenwelzijn wordt gekeken. Daarnaast geeft Kaandorp uitleg bij zin en onzin in het kijken naar het beleid in het gebied.

Na deze geslaagde presentaties is er nog gezellig nageborreld en gediscussieerd.

* de voortreffelijke lunch is gesponsord door Mata Kunststoffen.