Voordat het Natura 2000 beheerplan OVP werd goedgekeurd heeft VhE samen met de Werkgroep Leefbaar OVP bij het Ministerie van Economische Zaken een zogenaamde zienswijze ingediend met de volgende argumentatie:

Bij de opzet van de Oostvaardersplassen is gesteld dat het moerasdeel en het grazig deel ecologisch en functioneel één geheel zijn. Uit de bijlagen bij het ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen blijkt dat aan dat uitgangspunt niets is gewijzigd.

Deze zienswijze werd net als 191 andere zienswijzen door het Ministerie ongegrond verklaard met de volgende argumentatie:

Uit de 211 zienswijzen die zijn binnengekomen, blijkt dat er een grote betrokkenheid bij het Natura-2000 gebied de Oostvaardersplassen bestaat. Van deze zienswijzen hebben 191 betrekking op het welzijn van de grote grazers. De indieners van deze zienswijzen geven hiermee blijk van veel zorg omtrent het dierenwelzijn van de edelherten, konikpaarden en heckrunderen. Echter, het Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen richt zich op het behalen van de instandhoudingsdoelen voor de 31 aangewezen vogelsoorten. In het Natura 2000-beheerplan worden de grote grazers beschouwd als onderdeel van het natuurlijk systeem voor de Oostvaardersplassen.

Van de mogelijkheid om in beroep te gaan heeft VhE op 26 december gebruik gemaakt en een Beroepschrift bij de Raad van State ingediend.

Onze stelling is:

De grote grazers zijn niet alleen een onderdeel maar ook het probleem, zo niet het hoofdprobleem, voor het niet behalen van de instandhoudingsdoelen voor de 31 aangewezen vogelsoorten van de Natura 2000-beheerplan.

Het is zeer discutabel dat bij het opstellen van het Natura 2000-beheerplan door de beheerder/opdrachtgever bepaald kan worden dat in een omrasterde polder van 6000 ha met een moerasdeel en het grazig deel, ecologisch en functioneel gezien één kerngebied, het 2400 ha grazig deel wordt uitgesloten.

In de afgelopen 15 jaar is met het huidige grote grazersbeleid een overduidelijke achteruitgang aangetoond van de 31 aangewezen vogelsoorten.

Het besluit in 2010 van het Ministerie van Economische Zaken, als eindverantwoordelijk beheerder en tevens opdrachtgever, om bij het opstellen van het Natura 2000-conceptbeheerplan de grote grazers en het grazig deel buiten beschouwing te laten is daarom een fout besluit.

Om die reden tekenen wij als belangenbehartiger van het edelhert en de andere grote grazers beroep aan. (zie beroepschrift)