Banner Logo VHE 600xxxxxxx

 

Open brief

Apeldoorn, 4 december 2016

Aan: Provinciale staten van Flevoland

Ruim een jaar na het besluit in de Tweede Kamer eindelijk overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (OVP) naar de Provincie Flevoland

De planning is dat per 1 januari 2017 dit zal moeten plaatsvinden maar is dit nog wel mogelijk? In december moeten dan wel beslissingen worden genomen maar dit onderwerp staat op geen enkele agenda van de Provinciale Staten van Flevoland.

We gaan weer een nieuwe winter in die de hongerdood betekent voor 1000 tot 2000 dieren en bij een fors strenge winter is de verwachting tot 70% van de populatie!

Het jarenlang gebruikte argument dat de grote grazers het gebied moeten openhouden voor de ganzen is een verkeerde voorspiegeling gebleken.

De echte doelstelling van dit OVP experiment is het aantonen:

Zonder menselijk ingrijpen een mooi open, parkachtige landschap in de OVP creëren, met eiken en essen en met minder herbivoren dan nu!

Na 25 jaar is er nog geen enkel teken dat deze doelstelling van dit experiment in de verste verte haalbaar is, erger nog, de verdere verwijdering van deze doelstelling is in het hele gebied zichtbaar.

Wat heeft deze vorm van beheer de Provincie Flevoland wel gegeven?

  1. Na 25 jaar gemodder is de rijke begroeiing v/h gebied totaal verdwenen,

  2. Gebiedsuitbreiding, het belangrijke advies van ICMOII is niet uitgevoerd,

  3. Daarom worden er door voedselgebrek per jaar meer dan 1500 dieren gedood,

  4. Ondanks dat gaan er p/j nog eens minstens 130 dieren dood alleen v/d honger,

  5. Door de grote hoeveelheid grazers is er een achteruitgang van de biodiversiteit,

  6. Bijna alle vogelsoorten genoemd in het Natura 2000 plan zijn sterk verminderd,

  7. Het voedsel voor de grazers wordt door vernatting v/h gebied sterk beperkt.

De voorstanders van dit Oostvaardersplassen-experiment hopen ieder jaar weer op een zeer strenge winter waarbij minstens 70% van de aanwezige grote grazers dood moet gaan. Dit alleen om de begroeiing binnen het OVP gebied weer een nieuwe kans te geven. Is dit nu werkelijk wat de leden van Provinciale Staten van Flevoland voorstaan en wat de inwoners van Flevoland willen?

Waarom moest het Ministerie van Economische Zaken zo tergend lang treuzelen bij de overdracht van een door de Tweede Kamer genomen besluit om het dierenwelzijn van de grazers in de OVP over te dragen aan de Provincie Flevoland? Een kostbaar jaar is hiermee verloren gegaan met ongetwijfeld weer veel extra dode dieren . De OVP is overigens het enig natuurgebied binnen Flevoland maar ook in heel Nederland wat onder curatele staat van dit ministerie, waarom?

Geachte Statenleden van Flevoland, nogmaals doen we een beroep op u. Net als de meesten van u willen de onderstaande organisaties en deskundigen een einde maken aan dit jaarlijks terugkerend “uithonger model”.

Wij verzoeken u vriendelijk toch dringend om snel te kiezen voor het ecologisch draagkracht model. Dit houdt in dat het aantal aanwezige dieren in overeenstemming moet zijn met de hoeveelheid voedsel c.q. begraasbare oppervlakte binnen de OVP, logisch toch!

Met vriendelijke groet,

J. Linthorst Voorzitter Vereniging het Edelhert (06 30447359)

Y. Bierman Voorzitter Stichting Welzijn Grote Grazers

N. Dijkshoorn Oud terreinbeheerder OVP

L. van Leeuwen Werkgroep Leefbaar OVP

J. Oosterbaan Dierenarts en lid van Vereniging het Edelhert

T. Jorna Dierenarts

F. van Beusekom Ecoloog en oud directeur SBB

P.S.

In het ICMO2 rapport van november 2010 wordt al de mogelijkheid gegeven om een einde te maken aan de komende, slechte situatie van de grote grazers! Citaat (blz.15):

The overall conclusion of ICMO2’s ethical considerations is that long periods of food restriction resulting in large scale unnecessary suffering and subsequent starvation of animals as a result of living conditions partially created by man is morally not acceptable, and has to be prevented.