De rechter heeft zich opnieuw gebogen over de vergunning voor het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP). Op 20 januari was de zitting en de vraag lag voor of de verleende vergunning voor het hertenafschot in de Oostvaardersplassen rechtmatig is verleend.

Even een kleine terugblik:

Eind 2019 werd met succes door o.a. Faunabescherming de afschotvergunning aangevochten bij de Rechtbank in Lelystad welke de Provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer had verleend. Deze vergunning gold voor een bepaald aantal edelherten uit de Oostvaardersplassen tot 31 december 2019. Na deze negatieve uitspraak over het afschot heeft de Provincie Flevoland aangekondigd hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State.

De rechter beoordeelde het door de Provincie aangevoerde Rapport van Geel niet als een ecologisch document maar meer als een bestuurlijk document! De volhardende tegenstanders van het nieuwe beleid onder aanvoering van Frans Vera hadden wel een ecologisch rapport gemaakt, gebaseerd op het oude beleid wat door de rechter wel als leidend werd gezien. 

Deze schorsing van het afschot was echter maar tot 31 december 2019. 

Per 1 januari 2020 is het hele herten-beheer in de OVP door Gedeputeerde Staten ondergebracht in het Faunabeheerplan 2019-2023 van de Faunabeheereenheid (FBE) van de Provincie Flevoland. 

Zoals in alle provincies coördineert de FBE de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in de provincie Flevoland. Ze regelt het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners, toeristen en ondernemers door te werken aan schadebestrijding en beheer van dierenpopulaties.Soms gaat het belang van het dier voor, soms leidt de overlast bij boeren of verkeer tot ingrijpen. Agrariërs, particuliere grondbezitters, jagers, natuurorganisaties en overheden werken hiervoor samen in de FBE (aldus de website FBE Flevoland).

De FBE had per 1januari 2020 de uitvoerende beheerder (SBB) de ontheffing verleend voor de nodige reductie van edelherten in de OVP, dit om te komen tot 490 edelherten als voorjaarstand. Dit aantal komt overeen met het genoemde aantal edelherten uit het Rapport van Geel wat weer is goedgekeurd door Provinciale staten van Flevoland.

Ook deze ontheffing voor afschot werd natuurlijk weer aangevochten door enkele zogenaamde dierenbeschermers die zich hebben verdeeld over diverse groeperingen. De rechtbank in Lelystad werd op 20 januari wederom gevraagd voor een voorlopige voorziening, om dit afschot tegen te gaan.

 

Het geheugen van deze aanhangers van het PvdD-beleid is blijkbaar erg kort want:

Als we dat allemaal toch nog vers in het geheugen hebben hoe kan het dan toch dat door de z.g. dierenbeschermers gekozen wordt voor het oude, destructieve, dieronvriendelijke beheer in de OVP? Waarom wordt er door deze mensen niet verder gewerkt aan de uitvoering van het diervriendelijke Rapport van Geel? Gaat het principe van niet doding van dieren boven het veroorzaken van ernstig dierenleed?