Themamiddag in Kasteel Doorwerth

Edelherten in Nederland: tot hier en niet verder?


De vriendencommissie van Het Nederlands Jachtmuseum nodigt u van harte uit voor

de themamiddag ‘Edelherten in Nederland: tot hier en niet verder?’ De belangrijkste

vraag tijdens deze middag is: “Is er wel genoeg natuur voor de herintroductie van het

edelhert?” De themamiddag zal worden gehouden op zondag 25 februari 2007, om

13.00 uur in kasteel Doorwerth te Doorwerth, in de Jac. P. Thijssezaal.


De heer ing. Ger Frenken, directeur Limburgs Landschap, de heer ir. Bas Worm, bestuurslid

Vereniging Veluws Hert en de heer ir. Flores Boom, beleidsmedewerker Directie Regionale

Zaken, ministerie van LNV, zullen dit interessante thema vanuit verschillende gezichtspun-

ten belichten en hun opvattingen met u te delen.Programma

Als eerste onderdeel van deze themamiddag houdt Ger Frenken een voordracht over de

herintroductie van het edelhert in Limburg. Aan de hand van een praktijkproef belicht hij hoe

complex de herintroductie is met name op het verkrijgen van een draagvlak in de omgeving

onder meer bij agrariërs en bosbouwers.

Vervolgens zal Bas Worm ingaan op de kansen en mogelijkheden van verspreiding van het

edelhert in Nederland. Als we aan edelherten in Nederland denken, denken we meestal

direct aan de Veluwe. Het edelhert dus als bewoner van het Veluwse bos- en heideland-

schap. Daarnaast komen edelherten in de Oostvaardersplassen voor. Maar is ons referen-

tiebeeld over wat nu leefgebied van edelherten is wel juist of compleet? En in hoeverre kun-

nen toekomstige ontwikkelingen hier nog een bijdrage aan leveren...?

Tot slot het edelhert in het natuur- en faunabeleid. Flores Boom belicht het overheidsbeleid

en -regelgeving t.a.v. de herintroductie van het edelhert in Nederland.