Alle geweien van afgelopen seizoen in kasteel Middachten in de Steegh.
Op zaterdag 24 maart 2007 zal op kasteel Middachten in de Steegh de trofeeënshow of beter gezegd de geweienshow plaatsvinden.

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de samenwerkende Wildbeheereenheden op de Veluwe met medewerking van Vereniging tot Behoud vanhet Veluws Hert. Alle geweien van het afgelopen jaar zullen hier worden getoond.

Een kleine selectie van deze geweien zal een week later getoond worden op de Grofwilddag in het Aardhuis

Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom op kasteel Middachten. Behalve de geweien zullen op deze dag ook diverse stands aanwezig zijn van ondermeer het Veluws Hert.

De entree bedraagt E 3,00 p.p.

Voorafgaande aan deze dag zullen de geweien en kaken van 9:00 tot 13:00 uur worden gekeurd door de keuringscommissie.
Aanmelden voor de keuring van 21 maart is niet meer mogelijk i.v.m. het bereiken van het maximale aantal aanmeldingen.

Routebeschrijvingen kasteel Middachten.

Kasteel Middachten is bereikbaar vanaf het verkeersplein Velperbroek (A12) richting Zutphen. Na ongeveer 7 kilometer neemt u de afslag de Steeg, Bij het binnenrijden van het dorp ziet u de borden kasteel Middachten die u naar de parkeerplaats leiden.

Kasteel Middachten is ook bereikbaar via de provinciale weg van Dieren naar Velp.
Na het verlaten van het dorp Ellecom neemt u, nadat u de weilanden links voorbij bent, de eerste openbare weg links, de Smidsallee. U vindt dan na ca. 500 meter links de parkeerplaats.

Kasteel Middachten is ook goed bereikbaar per openbaar vervoer.
NS: station Arnhem, Rheden of Dieren, en per bus: Connexxion lijn 43.

BIJZONDERE GEWEIENTENTOONSTELLING IN BIJZONDER KASTEEL

Voor het faunabeheer op de Veluwe staat er een uniek evenement op het programma: een geweiententoonstelling op 23 en 24 maart in het prachtige kasteel Middachten in de Steegh.

De geweiententoonstelling in kasteel Middachten is een gezamenlijk initiatief van de wildbeheereenheden op de Veluwe. Alle mannelijke geweien (gewei bij hert en ree en tanden bij wild zwijn) die in het jachtseizoen 2006/2007 in dit gebied zijn geschoten, worden in het kasteel tentoongesteld. Door deze opzet kunnen de faunabeheerders de resultaten van hun beheer verantwoorden naar de vergunningverlener en belangstellenden en tevens vergelijken met die van hun overige collegas op de Veluwe.

Op woensdag 21 maart is er een centrale keuring van het wild in het kasteel. Op vrijdagavond 23 maart kunnen de faunabeheerders van de Veluwe van 19.00-22.00 uur de tentoonstelling bezichtigen. Op zaterdag 24 maart is het kasteel van 10.00-16.00 uur voor het grote publiek geopend.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het beheer van het grofwild op de Veluwe is de geweiententoonstelling een unieke kans om een kijkje in de keuken van de jacht te krijgen. Het is tevens de enige mogelijkheid om aan de hand van de geweien en kaken  onder meer aan de weet te komen welke dieren het afgelopen jaar zijn geschoten.

Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de expositie te praten met de mensen uit de praktijk: de faunabeheerders die dagelijks in de bossen op de Veluwe zijn en het populatiebeheer uitvoeren. Daarnaast zijn er die dag presentaties van wildbeheereenheden, belangengroepen en aanverwante bedrijven.

Kasteel Middachten stelt haar huis voor het eerst open voor de geweiententoonstelling. De familie Ortenburg-Bentinck is hierbij nauw betrokken en werkt er graag aan mee, om hiervan een groot succes te maken. Jacht hoort van ouds bij een landgoed als Middachten en vormt een prachtig decor voor de jaarlijkse keuring van het jachtresultaat.

Middachten denkt zelf actief mee over de wijze van faunabeheer en speelt ook een rol bij de samenwerking tussen de diverse terreineigenaren op de Zuidoost-Veluwe. Hierbij is voor Middachten integratie van het faunabeheer in het totale beheer van bos, landbouw en natuurgebied van groot belang. Daarnaast is Middachten al jaren actief betrokken bij de realisatie van de Havikerpoort. Binnen deze plannen is een ecopassage onder de snelweg A348 voorzien, waardoor fauna weer vrij kan uitwisselen tussen het Veluwse bos en de uiterwaarden.

Meer informatie: Ger Verwoerd, tel. 06 51 36 21 05


FAUNABEHEER

Er leeft veel wild in de Veluwse bossen. Het edelhert, wilde zwijn en ree zijn het bekendst. Om deze dieren zo natuurlijk mogelijk te kunnen laten leven, hebben ze ruimte en rust nodig. Veel ruimte, vooral aaneengesloten. En nog meer rust, zeker van zonsondergang tot zonsopgang.

Vroeger zijn overal wegen aangelegd en gronden voor de landbouw ontgonnen en omrasterd. Met als gevolg dat het leefgebied voor het wild is versnipperd. Bovendien ontdekken steeds meer toeristen de Veluwse bossen, waardoor de rust ernstig wordt verstoord.

Om het tij te keren en het wild zijn rust en ruimte weer terug te geven, is men in de bosgebieden begonnen met het afsluiten van paden en wegen voor auto's. Ook worden er andere barriëres als hoge hekken en rasters weggehaald. Edelherten mogen in alle rust grazen op de landbouwgronden. En er worden bij snelwegen zelfs speciale oversteekplaatsen voor het wild aangelegd, zogeheten ecoducten.

Op deze manier wordt het leefgebied voor het wild ieder jaar steeds weer een stukje groter en natuurlijker. Met als uiteindelijk streven dat het wild niet alleen van de hele Veluwe gebruik kan maken, maar zelfs de oversteek kan maken naar de grote Duitse natuurgebieden, zoals de Eifel.

Deze plannen hebben effect. De wildpopulaties worden groter en groter. Zo groot zelfs dat er meer edelherten, wilde zwijnen en reeën zijn dan goed voor mens en dier is. De keerzijde van deze medaille: als er te veel dieren zijn, dan is sterfte door hongersnood en ziekte het gevolg.

Maar ook het bos zelf kan een te grote populatie edelherten en reeën niet aan. Het wild eet graag jonge boompjes. Ook vegen ze hun gewei het liefst aan jonge boompjes die daardoor dood gaan. Met als gevolg dat de verjonging van het bos zodanig wordt verstoord, dat het voortbestaan van het bos op het spel staat.

Tot slot stuit de mens, ongewild, op het wild. Als er te veel dieren in de bossen leven, is er onvoldoende leefruimte voor met name de jonge dieren. Deze worden, als ze groot genoeg zijn, door hun ouders en andere volwassen soortgenoten verjaagd. Op zoek naar een eigen leefgebied worden ze vaak doodgereden door auto's. Door het plaatsen van een nieuw soort wildspiegels kan het aantal aanrijdingen aanzienlijk worden verminderd.

Om problemen met het wild te voorkomen, moet de wildstand door de mens in goede banen worden geleid. Faunabeheer heet dat. Uitgangspunt is dat wordt gekeken naar de zogeheten draagkracht van een bepaald gebied: hoeveel dieren kunnen er maximaal leven zonder dat er problemen voor mens en dier ontstaan.
Als er ergens te veel dieren leven, worden er van te voren geselecteerde dieren gedood. Dit wordt gedaan door speciaal hiervoor opgeleide en aangestelde faunabeheerders.

Er wordt geprobeerd de natuur na te bootsen. Dat betekent dat er vooral zwakke, zieke en oude dieren worden gedood. En een deel van de jonge dieren. De volwassen dieren die voor het nageslacht moeten zorgen - bij de edelherten bij voorbeeld zijn dat de dieren tussen vijf en twaalf jaar - worden met rust gelaten.


Meer informatie: Nico Melkert, tel. 06 -53 42 84 32

HISTORIE KASTEEL MIDDACHTEN

Middachten was strategisch gelegen aan de Veluwezoom temidden van moerassig land in een lus van de IJssel. Het wordt voor het eerst genoemd in 1190 als vrij goed van Jacobus de Mithdac.

Everardus van Middachten, stamvader van alle latere Heren en Vrouwen van Middachten droeg de bezitting in het begin van de veertiende eeuw uit oogpunt van bescherming over aan Reinald Graaf van Gelre en ontving het van deze wederom in leen terug. Nadien vererfde het goed ook in vrouwelijk lijn. Het kwam zo in handen van de geslachten Steenre, Raesfelt, Reede, Bentinck en nu Ortenburg. Naast het kasteel met zijn voorburcht en zijn tuinen omvat het landgoed bossen en boerderijen.

Alle tot het landgoed Middachten gehorende gebouwen zijn gemakkelijk te herkennen aan de rood-wit geschilderde luiken; rood en wit zijn de kleuren van het wapen van de familie van Middachten. Dit is echter niet altijd het geval geweest, zoals onder andere in het jaar 1673 toen de Franse troepen zich al plunderend terugtrokken nadat Stadhouder Willen III (1650-1702) met behulp van het Spaanse en het Oostenrijkse leger Bonn veroverd had op de Fransen.

Gezien de goede contacten tussen Godard van Reede (1644-1703) en Willem III hadden vooral Middachten en Amerongen te lijden van deze plunderingen.
Amerongen was in bezit van de vader van Godard van Reede.
Middachten was eigendom van zijn echtgenote Ursula van Raesfelt.

De binnenplaats van de middeleeuwse burcht werd omgebouwd tot een trappenhal, afgesloten door een rijk met stucwerk versierde koepel. Het in de jaren 1694-1697 ontstane bouwwerk is sindsdien niet meer wezenlijk veranderd.
Wel heeft er door de eeuwen heen een aantal restauraties in het interieur plaatsgevonden die hun sporen hebben achtergelaten. De indeling van het onderhuis is meerder malen aan de eisen van de tijd aangepast.

Historie Kasteeltuin

Na het gereedkomen van de bouw van het kasteel in 1698, is met de aanleg van de tuin begonnen. Geïnspireerd dor de tuinen van Versailles is in de periode van 1700-1725 het grondplan van muren, grachten en lanen tot stand gekomen, waarbinnen een strikt formele tuin werd gecreërd met geschoren hagen, vormbomen en steile taluds. De achterliggende gedachte van deze formele tuinen was dat men wilde laten zien dat de mens zelf de natuur naar zijn hand kon zetten.

Na een beperkte verlandschappelijking van de tuin conform de aan het einde van de 18de eeuw in de mode geraakte Engelse landschapstuinen, hebben Graaf en Gravin Bentinck-van Heeckeren van Wassenaer in 1900 Hugo Poortman, een leerling van de franse tuinarchitect E. André, opdracht gegeven tot het wederom aanleggen van een formele tuin waarin echter duidelijk aspecten van de Engelse landschapstuin te herkennen waren.
De zuidparterre bestond in 1900 uit een 'parterre de broderie' een borduurwerk van sierlijke buxusheggetjes waartussen zich gekleurde steenslag bevond. De zuidparterre wordt geflankeerd door hoog geboomte dat de geleiding vormt voor een zichtas over de IJssel en de Liemers. Deze zichtas is helaas door de aanleg van de snelweg in de jaren zeventig bedorven.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vond een sterke versobering van de Middachter tuinen plaats. Hierbij is onder andere de grote 'parterre de broderie' opgeruimd. Ook andere onderdelen van de tuin verdwenen zodat de aanleg steeds meer gereduceerd werd tot een aaneenschakeling van grasparterres.
Het oorspronkelijke grondplan is echter altijd intact is gebleven.

De grote restauratie van het kasteel in de jaren 1967- 1971 was de aanleiding tot het opstellen van een eerste herstelplan voor de tuinen. Begin van de jaren tachtig is een aanvang gemaakt met een renovatie waarvan men de resultaten nu kan zien.

Interessante elementen in de tuin zijn behalve het openluchttheater o.a. de rozenleiding waarlangs oude kleurrijke geurende rozen klimmen en de voor Nederland unieke treillage: een latwerk in rococostijl dat de tennisbaan omsluit.

Voorts bevinden zich in de Middachten tuinen zeldzame boomsoorten zoals de Libanon ceder en de Ginkgo biloba. Via de interactieve plattegrond kunt u een impressie krijgen van de huidige inrichting van de kasteeltuin.

Middachter Allee

In 1640 is met de aanleg van de huidige 'Middachter Allee' de van oudsher bestaande verbindingsweg 'de Grote Allee' tussen de middeleeuwse burcht met de Oude Arnhemseweg doorsneden.
De Oude Arnhemseweg, hoog gelegen in de Middachter bossen, verbond tot dat moment de steden Arnhem en Zutphen.

Omstreeks 1760 was de Middachter Allee voor de tweede maal beplant, nu met beuken in plaats van eiken.
Aan het begin van de twintigste eeuw bestond de Middachter Allee wederom uit beuken die toen de eerbiedwaardige leeftijd van circa 130 jaar bereikt hadden.
In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog is een deel van de bomen opgeblazen.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is de laan in twee fasen vernieuwd.
Op het moment zijn de kruinen al weer met elkaar verbonden en is de koepel van weleer hersteld.

Middachten is nog steeds een particulier bewoond landgoed. Op het landgoed wordt geleefd en gewerkt. Naast de traditionele landbouw, bosbouw en jacht ontwikkelt het landgoed ook nieuwe activiteiten zoals erfgoedlogies en evenementen zoals een hippisch concours en een kasteelfair onder de naam Outdoor Gelderland. De hiermee ontvangen gelden worden ingezet om het landgoed in goede staat van onderhoud te houden. Zo is de oprijlaan naar het kasteel onlangs opnieuw ingeplant. Verder participeert Middachten actief in het provinciale project Havikerpoort, dat voorziet in hertstel van een ecologische verbinding tussen Veluwe en uiterwaarden.

Meer informatie: Age Fennema, rentmeester Middachten, tel. 026-4954389