Onze vereniging staat kritisch tegenover een klein gedeelte van het gevoerde beleid door Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen. Klein, maar o zo belangrijk. Kort gezegd: SBB doet geen getalsmatig beheer en laat de natuur bepalen hoe met name de stand zich verder ontwikkeld.  Een heel mooi streven, totdat honger het instrument wordt om de populatie te beteugeld. Want dan komt de dierenwelzijn in het gedrang. Onze vereniging wil voorkomen dat de grazers door voedselgebrek en dus door de honger doodgaan. Beter is het aantal grazers afstemmen op het voedselaanbod.

Met deze geladen ondertoon hebben we, SBB en het Veluws Hert, een ledendag gepland, waarin ruimte,  en tijdens de busrit zelfs veel ruimte gemaakt is om SBB de achtergronden van hun beleid en visie toe te lichten. Kritische kanttekeningen werden gemaakt door de heer Prof. Dr. M.Th Frankenhuis, ouddirecteur van Artis, voorzitter raad van Toezicht en de heer H.Jager CDA-kamerlid.

Aansluitend was er een forumdiscussie onder leiding van Bart de Boer met de twee laatst genoemde en met de heer Dr. F.W.M. Vera van Staatsbosbeheer. Tevens werd er gelegenheid geboden om vanuit de leden vragen te stellen, waar dan ook graag gebruik van gemaakt werd. Aan het woord kwamen o.a. de heren T.Vullink, J. van Haaften, drs. W.J. Smit, P. Zijlstra, T.Saat,  die allen fel gekant waren tegen het gevoerde beleid, waarbij de herten uiteindelijk van de honger bezwijken.

De leden keken zonder uitzonmdering terug op een informatieve en interessante dag.  Er is meer begrip ontstaan voor het principe achter het gevoerde beheer door SBB, wat echter niet wegnam dat men vond dat SBB met twee maten mat. Sommige dieren wel bijvoeren (visarend, zeearend, vossen, torren enz.) en andere (grote grazers) niet. Op zich geen probleem, zolang het  op een dierwaardige manier gebeurd.

Wij hopen dat SBB het beleid zo weet aan te passen, dat populatiebeheer  niet wordt bepaald door het ontbreken van voldoende voedsel.

Image
Ir. P. Winterman, regiodirecteur van
Staatsbosbeheer verwelkomt de leden van Het Veluws Hert

Image
Ruim 180 aanwezig

Image
Prof. Dr. M.Th Frankenhuis, ouddirecteur van Artis,
voorzitter Raad van Toezicht Zodiac Zoos

Image
H.Jager CDA-kamerlid.

Image
Bart de Boer  (r) leidt de discussie.

Image
Het panel bestaande uit de heren:
Dr. F.W.M. Vera Staatsbosbeheer
Prof. Dr. M.Th Frankenhuis
H. Jager

Image
T.Vullink (RIZA):
"Stop het academische geklets"

Image
Drs. W.J. Smit: 
"Er staat een hek omheen, de grazers kunnen niet weg"

Image
P.Zijlstra: 
"Beperk de aantallen zodat die op een dierwaardige manier kunnen overleven"

Image
Tom Saat:
"Jaarrondbegrazing werkt niet"