Digitaal inspreken bij de Provincie Flevoland

VhE had zich aangemeld als inspreker voor het onderwerp 'Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen' dat de commissie RND op 18 maart jl. zou behandelen in een beeldvormende sessie. Echter door beperkingen vanwege het Corona-virus is deze commissie uitgesteld. 

 Inmiddels heeft de Provincie Flevoland bericht ontvangen van de Rijksoverheid dat er een noodwet komt, die het mogelijk maakt om als commissie digitaal te gaan vergaderen. De Provincie is van plan om van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken. Daarom staat een nieuwe commissievergadering in digitale setting gepland op 15 april a.s. om 15:30 uur. Deze behandeling is openbaar en te volgen via de livestream-verbinding op de website van Provinciale Staten. Helaas kunnen wij hier niet persoonlijk, als inspreker, aan deelnemen. VhE kan wel de inspraakreactie digitaal insturen, zodat deze ter beschikking komt van de commissieleden. Onderstaande tekst is op 29 maart ingestuurd naar de Provincie Flevoland. 

Inspreektekst Vereniging het Edelhert, 15 april 2020

Evaluatie literatuuronderzoek Anticonceptie bij edelherten

Geachte leden van Provinciale Staten van Flevoland, 

Als u het rapport goed gelezen hebt zult u zich ook afvragen waarom nog langer gewacht met vermindering van het aantal edelherten door afschot!

In de huidige situatie is het aantal edelherten 1500 stuks en dat moeten er 490 worden. Dit aantal komt uit het door u goedgekeurde Rapport van Geel. Echter, uit het rapport van de Universiteit Utrecht blijkt dat anticonceptie ongeschikt is om de huidige populatie edelherten te verminderen, het is in principe alleen geschikt om een kleine populatie edelherten niet meer te laten groeien!

Wat leren we wel van dit onderzoek?

We lezen duidelijk dat: mocht Provinciale Staten van Flevoland nu beslissen om anticonceptie toe te passen de eerst povere resultaten pas in juni 2022 zichtbaar zullen zijn, dus over 2 jaar!

Maar veel erger is dat in die 2 jaar de populatie edelherten van 1500 naar meer dan 3000 dieren is gegroeid! Het tegenovergestelde van het doel!

Wat staat er niet in dit literatuur onderzoek?

Of het mogelijk is om jaarlijks een paar honderd tot wel 1000 vrouwelijke edelherten in 4 maanden te darten.

Dit is echter wel de vraag waar het allemaal om draait!

Dat het niet voorkomt in de literatuur  is natuurlijk niet zo vreemd want… iets wat onmogelijk is kan niet beschreven worden.

De dierenarts en dartexpert in Nederland, drs. Mark Hoyer geeft klip en klaar aan dat een poging anticonceptie toe te passen d.m.v. darten, in welke vorm dan ook, meer stress geeft dan afschot en alleen al vanwege de aantallen en leefomgeving onmogelijk is.

 

Conclusie:

Alle vertragende acties, bezwaren en rechtsgangen van actievoerders en politieke partijen hebben in de laatste 2 jaar alleen maar geleid tot meer runderen, paarden en herten met de herhaling van dierenleed in de OVP.

 

Provinciale Staten van Flevoland, AUB maak een eind aan dit getreuzel en voer uit wat u 2 jaar geleden hebt goedgekeurd en zorg eindelijk voor een extra stuk prachtige natuur in uw Provincie Flevoland!

Jozef H.M. Linthorst 

06-30447359

 

Vereniging het Edelhert

Evaluatie v/h literatuuronderzoek anticonceptie bij edelherten, april 2020

Conclusie1: Anticonceptie is geen alternatief voor populatieverkleining bij edelherten. Het kan wel de groei van een populatie edelherten min of meer beperken, mits minstens 75% v/d hinden te darten is! 

Deze tabel laat zien wat de populatiegroei zal zijn van de aanwezige edelherten in de OVP tot januari 2022 met  toepassing van anticonceptie (in rood weergegeven)

*Seks-ratio herten: 1 hert op 4 hinden (blz. 39), de aanwas is daarom (laag) ingeschat op minstens 50% p/j. van de populatie.

(Normaal is de verhouding 1 hert op 1 hinde waarbij een populatie groei wordt waargenomen van 30%.) 

**De OVP is een Natura 2000 gebied, verstoring in broedseizoen niet gewenst/geoorloofd

*** In de 4 wintermaanden van 20/21 moet 75% van de aanwezige hinden gedart worden met Improvac, (> 1000 dieren)

**** Eerste, voorzichtige resultaat van de anticonceptie wordt pas zichtbaar in mei 2022 en mei 2023 (blz. 63). 

**** De geplande anticonceptie, uitgevoerd  2020-2021 heeft geen invloed op de worp van 1125 kalveren in mei/juni 2021(blz. 63).

**** De populatie edelherten zal in 2022 gegroeid zijn naar minstens 3300 dieren, tussentijds dreigen weer voedseltekorten.

Conclusie 2, mede door raadpleging van dierenarts en dartexpert Mark Hoyer: 

  1. Door de grote aantallen vrouwelijke herten en de terreinomstandigheden is het darten praktisch onmogelijk 
  2. Het jaarlijks darten en markeren van de herten geeft veel meer stress dan bij populatiebeheer door afschot!

 

Vereniging het Edelhert,   J.H.M. Linthorst 06 30447359