FINANCIEEL JAARVERSLAG
VERENIGING HET EDELHERT
2017

Toelichting bij de Winst & Verliesrekening


OPBRENGSTEN
Contributies
Ondanks een groot aantal royementen wegens wanbetaling voor het jaar 2017, is er uiteindelijk voldoende aanwas van nieuwe leden geweest waardoor de opbrengst over 2017 nauwelijks lager is dan het voorgaande jaar. Voor 2018 worden diverse plannen ontwikkeld om ook in dat jaar ten minste een stabilisatie van het ledenbestand te bereiken.
Giften
Twee belangrijke giften moeten hier worden vermeld:
Een legaat van mevrouw E.L. van Baarle te Maarssen € 2.000, te besteden aan het welzijn van herten in de Oostvaardersplassen;
Mevrouw J.H.C. Liekens-Goris € 500 ter vrije besteding binnen de doelstellingen van de vereniging. Dit laatste bedrag is mede besteed aan het laten vervaardigen van de Tekenkaart, die met het decembertijdschrift aan alle leden is toegezonden.
De overige giften van € 982 zijn het resultaat van extra betalingen boven het contributiebedrag. Aan alle gevers: hartelijk dank!
Advertenties
Het aantal adverteerders is nog steeds zeer beperkt. Een wervingsactie begin 2017 heeft nauwelijks enig resultaat opgeleverd.
Ontvangen rente
Ondanks dat een fors bedrag op de reserveringsrekening bij de Rabobank staat, is door het geringe percentage (0,05% !) nauwelijks sprake van enig resultaat.
Winkelverkopen
Dit betreffen de inkopen via de infostand. Alhoewel het verstrekken van informatie aan belangstellenden het primaire doel is, is de bijkomende verkoop van artikelen van belang om de kosten van staangeld te bestrijden. Helaas heeft onze infostand in het afgelopen jaar door ziekte weinig kunnen functioneren. Hopelijk kunnen in 2018 weer de nodige activiteiten worden opgepakt.
Webwinkelverkopen
Via onze webwinkel www.winkelhetedelhert.nl worden regelmatig bestellingen geplaatst. Een belangrijk artikel is de Wildobservatiegids. Ondanks de toename van de verkoop is de gemiddelde opbrengst afgenomen omdat steeds meer wordt verkocht via wederverkopers. Inmiddels is de voorraad vrijwel uitgeput en wordt aan een (bijgewerkte) herdruk gewerkt.

Deelname ALV en Ledendag
Dit zijn de bedragen die zijn ontvangen van de deelnemende leden.
Vergoeding inzet vrijwilligers
Onze rasterploeg is ook in 2017 weer zeer actief geweest. De terreinwerkzaamheden worden voor diverse terreineigenaren uitgevoerd. Hiervoor worden afspraken gemaakt voor vergoedingen. Het bedrag van € 2.643 is het resultaat van gedeclareerde werkzaamheden.
Vergoeding porto
Voor bestellingen die op de webwinkel worden geplaatst worden verzendkosten in rekening gebracht. Om het resultaat niet te vertekenen worden die kosten uit het totaalbedrag van de bestelling gehaald en afzonderlijk geboekt.
Cursus
In 2017 is de organisatie van cursussen voortgezet. De cursus Wildzichtbaarheid is een succes geweest en zal ook zo mogelijk in 2018 worden herhaald. Ook wordt een cursus Aanspreken voorbereid. Dit is nog in een prematuur stadium en kan dan ook uitsluitend globaal worden begroot. Wel is het uitgangspunt van het bestuur dat de cursus kostendekkend dient te zijn.

KOSTEN
Juridische kosten OVP
De eerder genoemde schenking bij Giften te besteden aan het welzijn van de herten in de OVP.
Dat hebben we natuurlijk ook uitgevoerd! Zo zijn een tweetal bijeenkomsten georganiseerd om samen met de politiek en medestanders onze policy te bepalen inzake onze acties. Ook hebben we twee maal juridisch advies ingewonnen over de haalbaarheid en valkuilen van onze activiteiten.
Dat het juridisch een ingewikkeld verhaal is blijkt wel doordat de Provincie Flevoland ook een extern juridisch bureau heeft ingeschakeld die met een lijvig rapport is gekomen en ook zijn de Statenleden door ons op een vergadering bijgepraat.
Portokosten
Dit betreffen hoofdzakelijk de kosten voor verzending van het tijdschrift. Door teruglopend aantal leden in het eerste deel van het jaar zijn ook minder tijdschriften verzonden. In de loop van het jaar heeft zich dit weer hersteld. Ook is het aantal pagina’s standaard gesteld op 28, waardoor het gewicht in een lagere klasse valt en daarmee op verzendkosten kon worden bespaard. Helaas zit in de post portokosten ook de verzendkosten van aanmaningen aan niet tijdig betalende leden, waarvan geen emailadres bekend is.
PR en representatie
Dit bedrag betreft een deel van de kosten voor het vervaardigen van de tekenkaart, die eind 2017 aan alle leden is toegezonden.

Tijdschrift
Door verandering van de drukker van het tijdschrift kon een scherpere prijs worden bedongen. Ook is de oplage verminderd: er werden steeds een fors aantal tijdschriften extra gedrukt voor PR doelen. Het is gebleken dat steeds teveel exemplaren overbleven. Dit is nu in een betere verhouding aangepast.
Inkoop winkel
De Atlas van Wildobservatieplaatsen is een dusdanig succes dat ook de 2e druk vrijwel is uitgeput. Op dit moment vindt herziening plaats en zal binnenkort een nieuwe oplage worden gedrukt.