Waarde leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging het Edelhert.

op zaterdag 9 maart 2024 - Het Aardhuis    Adres: Aardhuis 1a, 7346 AA, Hoog Soeren

Programma:

10:30 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblazers.

11.00 uur :

1. Opening algemene ledenvergadering

2. Ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 2023

4. Secretarieel jaarverslag 2023 en goedkeuring

5. Toelichting financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024

6. Rapportage kascontrolecommissie

7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024

8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2024

9. Bestuursleden

    • Verstrijken 2e termijn (niet herkiesbaar): Bas Worm, vice-voorzitter. Het bestuur draagt Bas Worm voor als adviseur voor de periode van 1 jaar.

    • Verstrijken 2e termijn (niet herkiesbaar): Hennie Degen (bestuurslid). Het bestuur draagt Hennie Degen voor als bestuurslid voor de periode van 1 jaar.

    • Overige kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen schriftelijk worden aangemeld tot 10 dagen vóór de vergadering gesteund door minimaal 5 leden van de Vereniging overeenkomstig art. 9 lid 5 van de Statuten van de Vereniging.

10. Geplande activiteiten 2024

11. Rondvraag

12. Sluiting

12:30 uur Lunch

13:30 uur Middagprogramma

  • 13.30 – 13.50 Een nieuwe visie: de vervanging van de Nota Populatiebeheer 2010, inclusief de update van 2017. Presentatie van de toekomstvisie op hoofdlijnen door Bas Worm.

Special: Kroondomein Het Loo

  • 13.50 – 14.20 Presentatie van slides door Jan Huttinga, faunabeheerder, Kroondomein Het Loo.
  • 14.20 – 14.50 Presentatie, ‘Roodwild en meer in Kroondomein Het Loo’, door Frederik Bunt, faunabeheerder, Kroondomein Het Loo.

 14.50 – 15.50 uur: Wandeling

 Na de wandeling wordt de dag afgesloten met een borrel.

• Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 20,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert o.v.v. ALV 2024.

 • Per lid is een introducé toegestaan waarvoor eveneens bovenstaande betaling dient plaats te vinden.

 • Indien u als lid alleen de vergadering wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden per e-mail aan: secretaris@hetedelhert.nl.

 • Ter vermijding van onnodige printkosten wordt het secretarieel en financieel jaarverslag 2023 spoedig ter inzage op de website van de vereniging geplaatst.

Wij zien u graag op 9 maart!