De vereniging heeft zich ingespannen om ecoduct Terschuur als verbinding voor Veluwe en Utrechtse Heuvelrug weer op de politieke agenda te krijgen. Het edelhert van de Veluwe zou daarmee zijn gebied fors zien uitgebreid. Het bestuur constateerde dat er best enige haast mee was om dit te kunnen realiseren. Afgelopen juli is er een bijeenkomst gehouden waarover in het tijdschrift Het Edelhert uitgebreid is geschreven. Daarna zijn er brieven geschreven en telefoontjes gepleegd en op 10 maart j.l. stond het onderwerp op de Provinciale agenda in Utrecht. De motie is aangenomen met 31 voor en 16 tegen. Voor: D66, GL, CU, PvdA, SP, 50plus, en JA21. Tegen: VVD, CDA, PVV, SGP. Hier volgt de motie. 

Motie Groene Loper voor een Robuuste Verbinding met de Veluwe

kop motie kln

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 17 maart 2021, voor de behandeling van het voorstel omgevingsvisie en interim-omgevingsverordening,

constateren dat:

 • De provincie Utrecht de ambitie heeft om een robuust natuurnetwerk van hoge kwaliteit te realiseren. Een ‘robuust netwerk met aaneengesloten gebieden van hoge kwaliteit’ (blz 111 ontwerp omgevingsvisie).
 • De provincie Utrecht aangeeft dat verbindingen in allerlei vormen van belang zijn om het NNN robuust te maken en hiermee de biodiversiteit te verhogen en dat zij daartoe kansen verkent, waaronder de aanleg van faunapassages (blz 112 ontwerp omgevingsvisie)
 • Aaneensluiting van de Utrechtse Heuvelrug op de Veluwe een belangrijke verbinding is voor robuuste natuur.
 • Deze verbinding niet expliciet is vermeld in de omgevingsvisie.

overwegen dat:

 • De ontwikkeling van een robuust natuurnetwerk is uitgewerkt in beleidsdoel 2.1.
 • Robuuste natuurverbindingen ook over onze provinciegrenzen heen lopen.
 • Provinciale Staten Gelderland bij de vaststelling van hun omgevingsvisie een amendement hebben aangenomen om ook gebieden over provinciegrenzen heen robuust te verbinden met oog op biodiversiteit.
 • In de toelichting van dit Gelderse amendement de verbinding tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug expliciet is benoemd.
 • Het Faunabeheerplan 2019-2025 in hoofdstuk 5 Edelhert vermeldt: “De robuuste verbinding Hoevelaken-Terschuur, waar het edelhert een doelsoort is, is echter in 2010 door het rijk geschrapt. De provincies hebben nog wel de ambitie om hier een ecologische verbindingszone te creëren. (Provincie Gelderland, 2017)”. Opgemerkt dat hier wel expliciet naar de provincie Gelderland wordt verwezen, maar niet naar de provincie Utrecht.
 • De Provincie Utrecht zich positief uitlaat over de komst van het Edelhert in de nabije toekomst
 • De provincie Utrecht de oostelijke kant van de provincie heeft aangewezen als doortrekgebied en vestigingsgebied voor het edelhert.
 • Flora en fauna niet stoppen bij de provinciegrenzen, wel bij autowegen. Robuuste verbindingen tussen belangrijke natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe de Utrechtse flora en fauna sterker en rijker maken, en versterken de populaties van soorten zoals van boommarter.
 • De provincie Utrecht zich wel expliciet uitspreekt over de verbinding via de Lek, maar niet via de noordelijke route
 • Een heldere uitspraak over de wens voor een noordelijke verbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en Veluwe gewenst is voor concrete doorontwikkeling en invoeging bij ruimtelijke en mobiliteitsplannen.
 • Er mogelijk kansen liggen nu:
  • knooppunt Hoevelaken opnieuw aanbesteed moet worden
  • de A1/A28 Knooppunt Hoevelaken deel uitmaakt van de bredere stikstofafweging.
  • Het creëren van een faunapassage een bijdrage kan leveren aan het stikstofdossier.

spreken uit dat:

 • De noordelijke (oude EHS) verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe een gewenste robuuste verbinding is.

verzoeken Gedeputeerde Staten om

 • De oude noordelijke EHS verbinding tussen Heuvelrug en Veluwe nadrukkelijk in gedachten te hebben waar het gaat om robuuste verbindingen voor natuur.
 • Deze verbinding bij komende gelegenheden expliciet in de omgevingsvisie te benoemen en op de bijbehorende kaart aan te geven.

verzoeken Gedeputeerde Staten voorts om

 • Met de provincie Gelderland in overleg te treden en zo mogelijk samen op te trekken om
  • Van beide zijden uit de Groene Loper naar de A1 uit te leggen
  • Partijen bijeen te brengen aan weerszijden vd A1 voor een conferentie over deze faunapassage
  • Het ecoduct en mogelijke andere technische voorzieningen voor uitwisseling van soorten als edelhert, boommarter en das over en onder de (toekomstige) A1 bij Terschuur bij de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen.

en gaan weer verder met de vergadering.

De complete motie is op de pagina van Provinciale Staten Utrecht te downloaden, op deze pagina is het motie 12.