Aanleiding

De aanleiding voor dit document ligt in de voorwaarde die de belastingdienst vanaf 1 januari 2014 stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het ANBI nummer van de vereniging is 8156.97.673.

De maatschappij is voortdurend in verandering. De veranderingen lijken steeds sneller plaats te vinden. Dat geldt voor de doelstellingen op de Veluwe en andere (potentiële) leefgebieden van het edelhert* en eveneens voor die van de betreffende terreineigenaren.

Onze Vereniging is via diverse overlegstructuren betrokken bij het faunabeleid in Nederland in zijn algemeenheid en bij die op de Veluwe in het bijzonder. De vertegenwoordigers van onze Vereniging dragen het verenigingsbeleid uit. Via ons tijdschrift, de website en de media worden regelmatig de standpunten naar voren gebracht.

Doel en Bestaansrecht van de Vereniging

De Vereniging ontleent haar bestaansrecht aan het bevorderen van het welzijn van bestaande én mogelijk toekomstige populaties edelherten en damherten. Dit geldt zowel voor populaties als voor individuele dieren, waarbij opgemerkt dient te worden dat wij het welzijn op populatieniveau belangrijker achten dan dat op het individuele niveau.

Het bestuur realiseert zich ten volle dat de eerste leden en bestuurders van de Vereniging in 1946 bestonden uit jagers en natuurliefhebbers die zich het lot van de restpopulaties edelherten op de Veluwe aantrokken. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de indertijd gebrekkige maatschappelijke belangstelling voor de soort waren die sterk gedecimeerd en verkeerden in slechte conditie. Zij waren degenen die passende maatregelen bewerkstelligden om het grootste in het wild levende landzoogdier van Nederland te behouden. Het instellen van rustgebieden, de aanleg van wildakkers en –weiden, het invoeren van terrein- en jachttoezicht, het houden van tellingen en populatiebeheer (op Duitse leest geschoeid) waren de instrumenten die ervoor gezorgd hebben dat we heden ten dage gezonde populaties edelherten* op de Veluwe hebben.

De Vereniging streeft er nog steeds naar het voorkomen van edelherten en de rol die deze dieren spelen in de Nederlandse natuur onder de aandacht te brengen van de samenleving.

Deze rol is divers, het edelhert is

  • een grote grazer en heeft daarmee invloed op vegetatie- en landschapsontwikkeling;
  • onderdeel van natuurlijke ecosystemen in onze klimaatzone;
  • een recreatief/toeristische trekker (lokale economie);
  • ambassadeur voor een bepaald type robuuste natuurkwaliteit, waar ook vele andere (bos)soorten van profiteren;
  • een zaadverspreider over grotere afstanden.

Door middel van het schrijven van nota’s zoals bijvoorbeeld de nota populatiebeheer, het alternatief beheerplan Oostvaardersplassen en het beleidsvoorstel damherten deelt de vereniging haar kennis en gezichtspunten in een breder verband.

Financiering van de activiteiten

Om de verschillende activiteiten van de vereniging te kunnen uitvoeren vraagt de vereniging een jaarlijkse contributie van haar leden. Naast de contributie ontvangt de vereniging ook regelmatig giften van haar leden.
Uit de contributie worden de reguliere kosten van de vereniging zoals de uitgifte van het tijdschrift, de directe kosten voor de website, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, pr benodigdheden en dergelijke bekostigd.
Specifieke activiteiten vinden plaats door middel van kosten neutraal werken, voorbeelden hiervan zijn de ledendagen en de jaarlijkse ALV die de vereniging organiseert, waarbij van de deelnemers een bijdrage gevraagd wordt.
Voor grote projecten zoals bijvoorbeeld de film “Ambassadeur van de Natuur Het Edelhert in Nederland” die in 2010 door de vereniging is uitgebracht of specifiek onderzoek op het gebied van Edelherten zoals het mineralenonderzoek uit 2012 vindt sponsorwerving plaats.
De vereniging kent ruim 80 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor diverse activiteiten binnen de vereniging. Zij houden zich onder meer bezig met het verwijderen van rasters, beveiligen van rasters, monitoring, educatie op scholen, geven van informatie via een informatiestand, beheren van de website en redactie werkzaamheden voor het tijdschrift.

Het vermogen van de vereniging

Het Bestuur van de Vereniging stelt vanuit haar leden een penningmeester aan die belast is met de uitvoering van het financiële beleid van de vereniging. De penningmeester hanteert ten aanzien van het vermogen het bestuursbesluit dat deze een omvang dient te hebben ter grootte van de jaar contributie van alle leden. Met het (resterende) vermogen van de vereniging worden schommelingen in de jaarbegroting van de vereniging opgevangen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de vereniging kent de volgende samenstelling:

  • de heer Floris Leyssius, voorzitter
  • de heer Nick van Adrichem, secretaris
  • de heer Rens Strijbis, penningmeester

Het bestuur kent geen bezoldiging.  Het bestuur laat zich bijstaan door adviseurs, die belangeloos advies uitbrengen.

* daar waar in dit document “edelhert” geschreven staat, wordt ook het damhert bedoeld.

Gepubliceerd: 3-1-2014

*Bijgewerkt door Jan Paulides 26-10-2021