Privacyverklaring Vereniging het Edelhert


Uw privacy

Vereniging Het Edelhert (Hierna VhE) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, (nieuwsbrief)abonnees, bezoekers van bijeenkomsten en van onze website(s). Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij dit doen.

VhE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. VhE houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

VhE verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iiii) geven van cursussen en organiseren van bijeenkomsten. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten. Tot slot kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen VhE, en haar leden, bestuur en vrijwilligers.


In het kader van onze dienstverlening registreren we uw persoonsgegevens:

1. Wanneer u een regulier lidmaatschap, of een proef-, of cadeaulidmaatschap afsluit: om u te kunnen informeren over zaken die de vereniging, het lidmaatschap of abonnement betreffen, om u het tijdschrift Het Edelhert in papieren en/of digitale vorm te kunnen toezenden, en om uw contributie te kunnen incasseren. We registreren uw naam en adres, en indien u deze informatie met ons deelt ook uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, voor zover door u verstrekt. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar waarin uw lidmaatschap is beëindigd.
2. Wanneer u in onze webwinkel, via e-mail of telefonisch een product (bijvoorbeeld een boek) bestelt: om dit product aan u te kunnen leveren en om u te informeren over vergelijkbare producten of diensten. We registreren uw naam, adres, uw geslacht en e-mailadres. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar waarin uw bestelling is geleverd.
3. Wanneer u zich aanmeldt als abonnee van onze gratis nieuwsbrieven: om deze per e-mail aan u toe te kunnen sturen. We registreren uw e-mailadres. U kunt uw abonnement te allen tijde intrekken via de afmeldlink. Uw gegevens worden dan per direct verwijderd uit onze administratie.
4. Wanneer u meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, gebruikmaakt van formulieren op onze website of ons via sociale media benadert, registreren we uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om op uw bericht te kunnen reageren. Deze gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VhE, gevestigd in Apeldoorn.


Gebruik door derden en beveiliging

VhE laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om onze verplichtingen jegens u te kunnen nakomen.
Met deze verwerkers heeft VhE een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Vereniging het Edelhert, postbus 981, 7301 BE Apeldoorn, of e-mail: secretaris@hetedelhert.nl.


Wijzigingen VhE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien VhE een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop VhE uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in ons tijdschrift Het Edelhert.

Apeldoorn, 24 mei 2018