Banner 2 VhE  

Zaterdag 4 maart 2023 - Het Aardhuis

Adres het Aardhuis: Aardhuis 1, 7346 AA, Hoog Soeren 

Programma: 

10:30 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblazers.

11.00 uur

1. Opening algemene ledenvergadering

2. Ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 2022

4. Secretarieel jaarverslag 2022 en goedkeuring

5. Toelichting financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

6. Rapportage kascontrolecommissie

7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

8. Benoeming leden kascontrolecommissie 2023

9. Voorstel verhoging contributies met ingang van 1 januari 2024:

 • Jaarlijkse contributie gewoon lidmaatschap € 30,- (nu € 25,-)
 • Jaarlijkse contributie gewoon lidmaatschap leden buiten Nederland € 40,- (nu € 28,50)
 • Jaarlijkse contributie jeugd lidmaatschap € 20,- (nu € 17,-)
 • Contributie lidmaatschap voor het leven € 450,- (nu 375,-)

10. Bestuursleden 

 • Verstrijken 1e termijn en herkiesbaar: Floris Leyssius (voorzitter). Het bestuur draagt Floris Leyssius voor tot benoeming voor een 2e periode van 4 jaar.
 • Vacature nieuw bestuurslid (penningmeester). Het bestuur draagt Karel Wiecherink voor tot nieuw bestuurslid.
 • Overige kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen schriftelijk worden aangemeld tot 10 dagen vóór de vergadering gesteund door minimaal 5 leden van de Vereniging overeenkomstig art. 9 lid 5 van de statuten van de Vereniging.

11. Geplande activiteiten 2023

12. Rondvraag

13. Sluiting

12:30 uur Lunch 

13:30 uur Middagprogramma

 • Marieke Reisinger & Jan ten Hoopen (ARK Natuurontwikkeling), ‘Rewilding de Veluwe – Routes naar een veerkrachtige, wildere Veluwe’.
 • Rik Schoon, ‘Damherten in Nederland’ (van de hand van de spreker verscheen recentelijk het tevens van prachtige foto’s voorziene boek, Het damhert – observeren en herkennen (2022). Door de auteur gesigneerde exemplaren zijn tegen betaling ter vergadering verkrijgbaar!)

14.30 – 15.30 uur: Wandeling

Na de wandeling wordt de dag afgesloten met een borrel.

 • Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 20,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert o.v.v. ALV 2023.
 • Per lid is een introducé toegestaan waarvoor eveneens bovenstaande betaling dient plaats te vinden.
 • Indien u als lid alleen de vergadering wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden per e-mail aan: secretaris@hetedelhert.nl.
 • Het secretarieel en financieel jaarverslag 2022 zijn ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder inzien, dan kunt u deze per e-mail aanvragen vanaf 10 februari 2023 via secretaris@hetedelhert.nl.