Vereniging het Edelhert roept de Provincie Gelderland op het besluit om de Ecopassage Renkums Beekdal / N225 te schrappen te heroverwegen! De Vereniging heeft met schrik kennisgenomen van het voornemen om betreffende Ecopassage te schrappen omdat dit een enorme gemiste kans zou zijn.

De door de provincie aangevoerde reden om te schrappen: de passage zou i.p.v. de geraamde 3 miljoen nu 10 miljoen euro gaan kosten. 

De Vereniging betreurt dit besluit ten zeerste omdat al jaren gewerkt wordt aan het realiseren van verbindingen van de hoge, droge Veluwe naar de uiterwaarden van de Rijn, de IJssel, het Veluwe Randmeer en de Gelderse Vallei. Provincie Gelderland heeft dat tot speerpunt van haar natuurbeleid verheven in het beleidsdocument ‘Veluwe 2010’. Uit dat beleid komt ook de gewenste ecologische ontwikkeling van de zogenoemde poortgebieden voort. Deze gebieden aan de rand van het Veluwemassief zijn bedoeld om ecologische verbindingen vanaf de hoge en droge Veluwe richting de nattere en rijkere randen van die Veluwe mogelijk te maken. Voorbeelden van deze gewenste verbindingen zijn de Renkumse Poort, de Soerense Poort en ook de Voorthuizense Poort. Dergelijke verbindingen zijn noodzakelijk voor behoud en ontwikkeling van de al sterk onder druk staande biodiversiteit op en rond de Veluwe. 

Door deze verbindingen in de vorm van die volledige gradiënten (hoog en droog naar laag en nat) aan te bieden wordt dieren en planten de gelegenheid geboden mee te kunnen migreren met veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering en verzuring (die door de hoge stikstofbelasting nog een aantal jaren zal blijven aanhouden, zelfs als maatregelen hiertegen op korte termijn genomen zouden worden). 

In de Renkumse Poort, met het Renkumse Beekdal als belangrijk onderdeel daarin, zijn afgelopen jaren al flinke maatregelen genomen en dus investeringen gedaan. Dat is fantastisch: het is toch doodzonde om deze verbinding dan nu niet af te maken!! Nu niet voltooien, herbergt het risico dat ‘uitstel’ gaat leiden tot ‘afstel’. 

Vereniging het Edelhert heeft de ervaring dat eenmaal geschrapte intenties/ambities maar moeilijk terugkomen op de politieke agenda. Voorbeeld hiervan zijn de ooit voor de Nederlandse natuur geplande en gewenste robuuste verbindingen. Deze zijn in 2010 o.l.v. Staatssecretaris Bleeker geschrapt en het is zeer moeizaam gebleken om indertijd overhaast geschrapte cruciale robuuste verbindingen, zoals die tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via een ecoduct bij Terschuur over de A1, weer op de politieke agenda te krijgen. 

Kortom: Vereniging het Edelhert roept de Provincie Gelderland op het besluit tot het ‘schrappen’ van de Ecopassage Renkums Beekdal te heroverwegen; hetzij door meer geld vrij te maken, of te zoeken naar andere, minder dure, oplossingen.  

Als bovenstaande toch niet mogelijk is, dan benadrukt Vereniging het Edelhert het belang om de middelen die voor deze passage gereserveerd waren wel degelijk voor de noodzakelijke ontsnippering van de Veluwe te blijven inzetten. Een waardevolle variant op laatstgenoemde optie is de gereserveerde 3 miljoen als co-financiering aan te bieden voor dat andere in dit bericht vermelde ontsnipperingsknelpunt, namelijk ten behoeve van het missende ecoduct over de A1 bij Terschuur.