Jaarverslag

 

Vereniging het Edelhert

 

2021

Fotograaf niet kunnen achterhalen

 

Inhoudsopgave

 

 1. Voorwoord
 1. Bestuurssamenstelling
 1. Bestuur algemeen
 1. Actie punten bestuur 2021
 1. Dick van den Hoorn fonds
 1. Stand van de VhE op manifestaties
 1. Monitoring
 1. Rasterploeg
 1. Excursies
 1. Tijdschrift
 1. Sociale media: Facebook, Twitter en Instagram
 1. Website
 1. Adverteerders in het tijdschrift
 1. Andere sponsoren
 1. Agenda belangrijke VhE data 2022

 

 1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging het Edelhert (VhE). Het was een veelbewogen jaar waarbinnen de vereniging ernstig beknot werd in haar activiteiten door toedoen van het Corona-virus en de beperkingen die dat met zich meebracht. 

 

 1. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt:

 • Jhr. Drs. F.F. Leyssius: voorzitter
 • Ir. P.B. Worm: vicevoorzitter
 • Drs. N.P.H. van Adrichem: secretaris
 • R. Strijbis: penningmeester
 • H. Degen: voorlichtingsstand, organisatie bijeenkomsten, contact vrijwilligers
 • P. Buitenhuis: webwinkel, realisatie uitgaven (Frederik boek, kalender)
 • R. Hoegen: advertentie acquisitie tijdschrift.

 

Nick van Adrichem heeft besloten zijn functie als secretaris neer te leggen.

Vanaf september draait Gerard Kreijen met het bestuur mee als aspirant bestuurslid en als beoogd opvolger van Nick van Adrichem als secretaris van Vereniging het Edelhert (VhE). Het bestuur zal Gerard voordragen als nieuw bestuurslid in de ALV van 2022

 

Verder waren in 2021 adviseurs van het bestuur:

 • Janoh de Groot: PR, website, Sociale media, eindredacteur en opmaakredactie van het tijdschrift Het Edelhert
 • Jan Paulides: website en opmaakredactie van het tijdschrift Het Edelhert
 • Rik Schoon: faunabeleid en damherten

Als vaste redacteur van het blad trad op Jozef Linthorst. 

 

Erelid

 • Z.H. Prins F.F.M. van Oranje-Nassau, van Vollenhoven

 

Erelid van verdienste

 • P. Buitenhuis

 

 1. Bestuur algemeen

Tussen 20 januari en 7 april werd 5 maal vergaderd via Teams waarvoor Bas Worm steeds de link aanmaakte. Dit alles ivm het Corona virus. Nadat de lockdown tijdelijk was opgeheven is het bestuur nog viermaal bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Vanzelfsprekend zijn de Coronamaatregelen steeds nauwkeurig nageleefd.

 

De jubileumfestiviteiten die gepland waren om te vieren dat de vereniging 75 jaar bestaat werden ivm Corona restricties een jaar opgeschoven. Momenteel wordt er hard aan het jubileumprogramma gewerkt.

 

 1. Actiepunten bestuur in 2021:
 • Er is een nieuw boekhoudprogramma in gebruik genomen nl e-boekhouden. Dit geeft een gemakkelijker overzicht en kost dus minder tijd van de penningmeester. Ook is het overzichtelijker met betrekking tot de ledenadministratie.
 • De ledendag die was georganiseerd in Mariënwaerdt als jubileumactiviteit kon op het laatste moment niet doorgaan omdat de Coronaregels weer werden aangescherpt. Op een later tijdstip naar wij hopen eind 2022 zal de ledendag alsnog plaats vinden. Alle inschrijvingsgelden zijn gerestitueerd TZT zal berichtgeving volgen.
 • Het kinder(voorlees)boek 'de avonturen van Frederik' werd voltooid en het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Prins Friso van Oranje-Nassau, van Vollenhoven in Emma’s Oord op het Kroondomein. De uitreiking vond plaats in een klein gezelschap onder strikte Corona condities.

Op 14 september werd het boek uitgereikt op de basis Heuvellaanschool te Apeldoorn en is het verspreid over alle basisscholen in de provincie Gelderland.

Onze leden konden inschrijven op dit boek tegen een gereduceerde prijs € 10,-, een korting dus op de winkelprijs van € 19,95.

Als afgeleide van dit boek werd een kalender vervaardigd met een aantal afbeeldingen hieruit en werd deze toegezonden aan alle betalende leden met het winter-jubileumnummer.

 • Er is een fotowedstrijd gehouden waarbij de opdracht was om ongebruikelijke foto’s van edel- en/of damherten in te sturen. De prijsuitreiking zal op de ALV 2022 plaatsvinden.
 • Helaas gaan ook dit jaar de faunadagen op Middachten in 2022 niet door, Jozef Linthorst onderhoudt het contact.
 • Het Ecoduct Terschuur. Nadat in 2020 door het bestuur van de VhE een bijeenkomst is georganiseerd met stakeholders heeft de politiek dit onderwerp ook aangepakt. In de Provinciale Staten van Utrecht is een motie aangenomen, ingediend door de fractie van D66, die het college van Gedeputeerde Staten oproept om een verbinding te maken tussen de provincie Gelderland en de Utrechtse heuvelrug. Deze motie is aangenomen. Een soortgelijke motie werd ingediend door de PvdD in de provincie Gelderland maar helaas heeft deze motie het niet gehaald. Op dit moment is de fractie van D66 in Utrecht actief om de Gedeputeerde Staten aan deze motie te houden.
 • Sika herten. In de provincie’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant zijn Sika herten waar genomen. Gezien het feit dat het Sika hert in Nederland niet thuishoort en het Sika hert kan kruisen met het edelhert heeft het bestuur een brief naar de Provinciale Staten van deze provincies gestuurd met het advies de Sika herten te verwijderen
 • Cursus aanspreken edel- en damherten. Het lag in de bedoeling in 2021 weer een cursus aanspreken te organiseren waarbij ook het damhert zou worden meegenomen. Door de Corona-pandemie is dit verschoven naar 2022, tenminste als de pandemie dit toelaat. Deze cursus wordt geleid door Bas Worm, ook damwilddeskundige van de VhE Rik Schoon heeft zijn medewerking reeds toegezegd almede de docenten Johan Wensink en Ton Heekelaar.

 

 1. Dick van den Hoornfonds

Over dit Fonds zal in het financieel jaarverslag verantwoording worden afgelegd. Het wordt als reservefonds aangehouden. Voor het uitbrengen van het kinder(voorlees)boek 'De avonturen van Frederik' heeft het fonds EUR 5.000,- bijgedragen. 

 

 1. Stand van de VhE op manifestaties

De stand wordt beheerd door Hennie Degen. In verband met de Corona-pandemie werden de meeste activiteiten in het land afgelast. Eerst in september heeft de stand 3 dagen (24 – 26 september) op de Jacht- en Buitenbeurs te Liempde gestaan om belangstellenden van informatie over te voorzien.

Op zaterdag heeft Peter van Oppenraaij Hennie Degen terzijde gestaan, waarvoor dank, en op zondag 26 september heeft onze voorzitter vergezeld van Gerard Kreijnen tezamen met Hennie Degen de stand bemand. Ook hebben wij op deze manifestaties nieuwe meerdere leden mogen begroeten. 

Het bestuur wil Hennie Degen danken voor zijn inzet om de VhE onder de aandacht van het publiek te brengen.

 1. Webwinkel

De webwinkel wordt beheerd door Paul Buitenhuis. Er is een doorlopend aanbod van ca. 100 artikelen. Artikelen die dit jaar werden toegevoegd waren onder meer de nieuwe uitgave van het kinderboek 'De avonturen van Frederik het edelhert' en als afgeleide hiervan de kalender 2022, een jubileum postzegel, zowel per vel van 10 stuks als op rol van 100 stuks. Een succes verkoop door de jaren heen is de wildobservatie gids.

 

 1. Monitoring

Ook dit jaar hebben de maatregelen rond Corona gelukkig maar een beperkte impact gehad op de vijf door veldwerkers van onze vereniging uitgevoerde monitoring projecten. 

Met deze vijf monitoringprojecten hebben we in 2021 ook weer een mooie bijdrage geleverd aan het grofwildbeheer op de Veluwe.   

 

De monitoring van de wildzichtbaarheid rond Hoog Buurlo, dat nu voor het achtste jaar werd uitgevoerd, heeft bijna wekelijks plaatsgevonden. Hierbij waren zeven leden van VhE betrokken.

Na het nodige analysewerk heeft ook het trendverslag 2014-2020 het licht gezien. Op basis van onze waarnemingen kon worden onderbouwd dat die wildzichtbaarheid door de jaren heen licht is verbeterd.     

 

In het najaar werd de inspectieronde in het kader het langjarig graasdrukonderzoek op de Veluwe uitgevoerd door een zevental leden van onze vereniging. Het was best weer een pittige klus om alle inspectie binnen het aangegeven tijdblok af te ronden.   

 

De meeste energie werd door betrokken 25 leden van onze vereniging is gestoken in de monitoring van grofwildpassages op een negental ecoducten op de midden Veluwe. Dit is een samenwerking van onze vereniging met Staatsbosbeheer en het Kroondomein. Een relevant onderdeel in dit project is het registreren van passages van wolven. Dit jaar hebben we een spectaculaire ontwikkeling waargenomen. Van de circa 25 passages in 2020 komen we in 2021 rond de 900 passages uit. Deze gegevens worden gedeeld met de beide terreinbeheerders, de provincie en met de stichting 'Wolven in Nederland'. Naast vele mooie beelden van het grofwild zijn er ook nog meer vage beelden, met name in de nacht. Die leveren regelmatig een puzzel op voor de uitwerkers van deze beelden. De beelden worden met behulp van het programma Agouti uitgewerkt. Een programma mede ontwikkeld door de Wageningen Universiteit (WUR). Voor de uiteindelijke integrale analyse hopen we t.z.t. één of meerdere studenten te interesseren. Momenteel werkt een studente al wel de vraag uit: 'wat is de impact van de wolf op het gebruik van de ecoducten door hoefdieren'. Eind januari 2022 hoopt ze met haar antwoord op die vraag te komen. 

 

Dan nog twee onderwerpen waarbij ook veldwerkers van de vereniging betrokken waren.

 

 • De inspectie van 35 km wild-kerend raster langs de N310, de A1 en A50, voor zover gelegen aangrenzend aan het beheersgebied van SBB, werd uitgevoerd door 12 vrijwilligers en kon 'gewoon' doorgaan. Dat leverde geen opzienbarende zaken op. Wel werden hier en daar kleine reparaties door ons uitgevoerd.

     

 • Wat de projecten betreft had het virus de meeste invloed op de publieksbegeleiding tijdens de bronst bij de WOP Alverschotenseweg. Analoog aan vorig jaar is er weer gewerkt met een reserveringssysteem met tijdsloten om zodoende het aantal mensen bij het kijkscherm te beperken tot maximaal 20. Werd dit vorig jaar door het publiek na een weekje geaccepteerd en gewaardeerd, dit jaar waren er enkelingen die gedurende de 4 weken dat het speelde zeer opstandig bleven reageren. Wat dat betreft leek dit een afspiegeling van wat zich dit jaar ook afspeelde in onze maatschappij.
  Gelukkig waardeerde het merendeel van het publiek onze aanpak wel. Helaas was de bronstactiviteit ook dit jaar niet erg spectaculair. Het plaatshert had wederom amper concurrentie en kon zijn ding zonder teveel inspanning doen.

 

 1. Rasterploeg

In 2021 treed Henk Ruiterkamp definitief terug als organisator en coördinator van de rasterploeg. Henk heeft vele jaren leiding gegeven en acquisitie gedaan voor deze ploeg. Hij zal worden opgevolgd door Hennie Degen momenteel bestuurslid. 

Het bestuur wil Henk zeer hartelijk bedanken voor al de werkzaamheden die hij door de jaren heen voor de vereniging heeft gedaan en spreekt de hoop uit hem nog lang in ons midden te mogen hebben.     

Door Corona was het tot juni 2021 niet mogelijk om de maandelijkse rasterdag te organiseren. Nadat de Coronamaatregelen waren versoepeld was de eerste klus in Wolfheze 'het verwijderen van bestaande rasters'. Een vrij omvangrijke klus waar wij twee maanden aan hebben gewerkt.

Augustus en september 2021 heeft de rasterploeg gewerkt voor de gemeente Epe met het controleren en herstellen van rasters en boomkokers, dit in het kader van de bescherming van jonge en nieuwe aanplant.

In oktober 2021 zijn drie weiden voorzien van een veiligheidsmanchet voor SBB en de gemeente Putten.

In november 2021 is voor de schaapskudde Epe - Heerde een weide voorzien van een beveiliging tegen de wolf. Er werd een raster geconstrueerd met zes stroomdraden zodat de herder zijn kudde 'veilig' kon laten overnachten.

In december 2021 is een wolf-beveiliging voor de schaapskudde Elspeet hersteld en in Vierhouten een veiligheidsmanchet aangebracht. 

 

Ook voor volgend jaar staan er al diverse klussen op onze agenda. Mochten leden van de VhE suggesties hebben voor werken die de rasterploeg kan uitvoeren dat horen wij dat graag en kan overlegd worden met de opdrachtgever hoe het werk uit te voeren. 

 

Het bestuur wil eenieder die op welke wijze dan ook zijn of haar handen uit de mouwen heeft uitgestoken bedanken voor hun inzet

Ook wil het bestuur degene die, om welke reden dan ook hun activiteiten voor de rasterploeg moesten beëindigen hartelijk danken voor hun inzet in de jaren dat men heeft deelgenomen aan de rasterploeg 

 

 1. Excursies

Ondanks dat er in 2020 veel excursies/wandelingen waren afgezegd ivm Corona, waren onze gidsen toch bereid om voor 2021 ook weer hun paden uit te zetten. Zodoende werden er vier excursies aangekondigd voor winter en voorjaar 2021. Helaas, door Corona waren we genoodzaakt deze eerste vier 

wandelingen/excursies van het jaar te cancelen. Er was veel interesse voor deze mogelijkheid om samen de natuur in te gaan. Helaas moesten we weer veel mensen teleurstellen. 

 

In de zomer konden we gelukkig de excursies weer hervatten. 

Voor de bronstexcursies was zoals ieder jaar weer veel belangstelling. Met een naar beneden bijgesteld aantal deelnemers per excursie (ivm Corona) heeft toch een groot aantal enthousiaste leden kunnen genieten van de edelhertenbronst 2021.

 

Olinda Paulides heeft aangegeven met ingang van 1 augustus 2021 te willen stoppen als coördinator excursies van onze Vereniging. Echter, aangezien de belangstelling voor de bronstexcursies altijd enorm is én er nog geen opvolging bekend was als coördinator heeft Olinda aangeboden om deze excursies nog te verwerken en de deelnemers op de hoogte te brengen of ze wel of niet ingeloot waren. 

Het bestuur wil Olinda Paulides hartelijk bedanken voor het coördineren van de excursies de afgelopen tijd.

 

Het verheugt het bestuur dat José Schuitemaker het coördinatorschap voor de excursies van Vereniging het Edelhert overneemt met ingang van 1 november 2021. Het bestuur wil José veel genoegen toewensen bij het coördineren van de excursies. Als er leden zijn die zich willen aanmelden als excursieleider kan dat natuurlijk altijd via het bestuur of bij José.

 

 1. Tijdschrift

De Redactie van Het Edelhert bestond in 2021 uit:

 • Janoh de Groot, hoofd- en eindredacteur
 • Jozef Linthorst
 • Jan Paulides
 • Rik Schoon

 

Het tijdschrift is in 2021 viermaal uitgegeven, met als afsluiter het dubbeldikke jubileumnummer. Deze editie had als thema: terugkijken en vooruitkijken. Jozef Linthorst was hiervan de projectleider, Janoh de Groot heeft de eindredactie gevoerd. 

 

Het bestuur is van mening dat ons tijdschrift een hoge kwaliteit heeft en bedankt redactie en schrijvers hartelijk. Een bijzondere vermelding ook voor de fotografen die hun foto's steeds opnieuw gratis ter beschikking stellen. Een tijdschrift zonder deze prachtige foto's is niet voorstelbaar.

Het wordt ook inmiddels ook digitaal verzonden naar ongeveer 300 landelijke en provinciale bestuurders / betrokkenen in de groene wereld die direct of indirect iets met herten te maken hebben. Daarnaast gaat het ook naar verschillende persdiensten. De reacties hierop zijn positief.

 

 1. Social media: Facebook, Twitter en Instagram

Vereniging het Edelhert heeft de drie sociale mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram actief bijgehouden. Facebook wordt gevolgd door 2781 personen en 2614 mensen hebben het kanaal geliked, Twitter heeft 2144 volgers en Instagram is met 765 volgers ons jongste kanaal. Het zijn kanalen waar de verenigingsstandpunten onder de aandacht kunnen worden gebracht als er iets bijzonders te melden valt over hertenbeleid. Aanverwante onderwerpen kunnen ook worden geplaatst. 

Daarnaast is de vereniging naar buiten toe met regelmaat zichtbaar. Om het kanaal interessant te houden worden mooie foto's en filmpjes over edelherten en damherten geplaatst, hiertoe worden fotografen benaderd die hun materiaal graag ter beschikking stellen, ook spontaan wordt er soms materiaal aangeboden. Voor de aanbieders een mooi podium, voor ons een levend kanaal en betrokken fotografen. Daarnaast levert het af en toe nieuwe leden op en foto's voor het tijdschrift. Het gebruik en inzetten van sociale media vraagt echter wel steeds aandacht en vraagt daarom het nodige van degene die dit voor de vereniging verzorgt. In 2021 zijn de social media kanalen bijgehouden door Janoh de Groot en Jan Paulides.

 

 1. Website

In 2021 is de website actief beheerd door Janoh de Groot en Jan Paulides. Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd op de website. Ook individuele leden kunnen artikelen en foto’s insturen voor de website. Deze worden beoordeeld en indien passend door de webmasters op de website geplaatst. Er worden ook mensen benaderd voor het schrijven van een artikel. De website is bereikbaar via website@hetedelhert.nl

 

 1. Adverteerders in het tijdschrift

In 2021 werd in het tijdschrift geadverteerd door:

 

 • Slagerij Ter Weele
 • Hamer Slijterij
 • Foto Hofma
 • Jachtboutique & Geweermakerij Elspeet
 • Swarovsky Optik en E. de Groot Gunmakers (gezamenlijke advertentie)

 

 1. Andere sponsoren

Mata Kunststoffen, het bedrijf van Jan Paulides sponsort veelal bijeenkomsten van de Vereniging. Gezien het feit dat alle bijeenkomsten dit jaar geen doorgang vonden was er niets te sponsoren. Het bestuur stelt echter de bereidwilligheid van deze sponsor zeer op prijs en spreekt de hoop uit dat, als de activiteiten van de Vereniging weer plaats vinden, wij weer mogen aankloppen.

 

 

 1. Agenda belangrijke data 2022

 

15 januari: Rasteren

 

Februari

1 februari: Sluiting kopij tijdschrift

11 februari: Winterwandeling gids Olinda Paulides

19 februari: Rasteren

 

Maart

5 maart: ALV

19 maart: Rasteren

 

April

16 April: Rasteren

 

Mei

1 mei: Sluiting kopij tijdschrift

14 Mei: Rasteren

 

Juni

3 juni Jubileumsymposium

Juli

16 juli: Rasteren

 

Augustus

1 augustus: Sluiting kopij tijdschrift

20 augustus: Rasteren

 

September

17 september: Rasteren

 

Oktober

15 oktober: Rasteren

 

November

1 november: Sluiting kopij tijdschrift

12 november: Jubileum leden- en vrijwilligers dag

19 november: Rasteren

 

December

12 december: Kerstdiner bestuur en adviseurs

17 december: Rasteren

 

2023

 

Januari 

21 januari: Rasteren

 

Februari

18 februari: Rasteren

 

Maart

4 maart: ALV

18 maart: Rasteren

 

Nick van Adrichem, secretaris.