Op een bijeenkomst op 1 oktober geïnitieerd door Wing Wageningen in opdracht van Ministerie van Economische Zaken is het concept wolvenplan besproken. Hierbij was ook Jozef Linthorst en Margriet Montizaan van Vereniging het Edelhert aanwezig. Dit conceptplan is door onderzoeksbureau Alterra in samenwerking met ‘Wolven In Nederland’ opgesteld. De Universiteiten van Tilburg en Maastricht leverden een bijdrage op juridisch vlak.

Een probleem bij het opstellen van dit conceptplan is de voorgenomen decentralisatie van de overheid en het faunafonds. De overheid zou zich moeten afvragen of met betrekking tot een dier als de wolf, die qua beslissingen op landoverschrijdend populatie niveau benaderd moet worden, decentralisatie van beleid naar de provincie wel gewenst is.

Na een toelichting van de schrijvers en een reactie van de stakeholders, was er een discussie met alle aanwezigen. Na de middag werd in groepen verschillende praktijkscenario’s besproken over wat er in voorkomende gevallen gedaan moeten worden. Waar is behoefte aan, wat moet geregeld zijn. Ook stonden juridische aspecten ter discussie: mag je wel of niet ingrijpen bij een echte probleemwolf; mag voor het bepalen van de Gunstige staat van Instandhouding naar de Europese populaties gekeken worden, of alleen nationaal; wanneer moet je een Natura 2000 gebied aanwijzen voor een gevestigde wolf, en welk deel van het leefgebied moet dan worden aangewezen; is actieve soortenbescherming verplicht en zo ja, wat moet men dan doen. Daarnaast de interpretatie van Europese Wetgeving, Europese Verdragen, Nederlandse Wetgeving en implementatie van EU-wetten in Nederlandse wetgeving geven veel stof tot discussie.

Als men niet oppast wordt de wolf het symbool van bureaucratie in plaats van het symbool voor biodiversiteit.

In het Conceptplan wordt een wolvenbureau genoemd als zijnde het eerste aanspreekpunt voor alles aangaande de wolf in Nederland. In één centraal punt dat 24 uur per dag bereikbaar is, konden de aanwezigen zich wel vinden. Maar wat de taken precies zouden moeten zijn moeten nog uitgewerkt worden. Evenals of meldingen via de politie- of dierenambulance meldkamer moeten lopen of liever via één centraal meldpunt.

Vanuit de schapen- en geitenhouders in Nederland is zorg uitgesproken. Welliswaar is er in Duitsland lange ervaring met wolven en schapen. Alleen is de wijze van schapen houden daar heel anders dan hier en ook de aantallen schapen zijn niet te vergelijken. Vandaar de vraag of je Duitse maatregelen hier kunt overnemen en wat dit voor het Nederlandse landschap zou betekenen, en of die maatregelen hier überhaupt uitvoerbaar zijn.