Alternatief voorstel voor het (begrazings-)beheer van unieke natuurgebied Oostvaardersplassen.

Download alternatieve beheersvisie OVP als pdf

Download alternatieve beheersvisie OVP als doc

Vereniging Het Edelhert heeft een rapport samengesteld waarin de resultaten staan van 14 jaar experimenteren in de Oostvaardersplassen. Ook geeft zij voor de toekomst een mogelijkheid aan voor een alternatief, diervriendelijk beleid. Een gedeelte van de samenvatting uit dit goed onderbouwde, actuele rapport staat hier onder beschreven.

Samenvatting Rapport Oostvaardersplassen 1-11-2010

Het gevoerde begrazingbeheer van de afgelopen 14 jaar in de Oostvaardersplassen (OVP) heeft geleid tot:
•    Afname van broedvogelsoorten met 30%.
•    Afname met 50% van overgebleven vogelsoorten.
•    Afsterven van vlier en wilg met circa 6% per jaar.
•    Aanzienlijke afname in de variatie in vegetatiestructuur.

Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dan:
•    Door het ‘hands-off’-beheer van de grote grazers (achteraf) prioriteit te geven worden de beoogde oorspronkelijke, prioritaire doelsoorten verwaarloosd.
•    Hierdoor voldoet het gevoerde beleid van de laatste 14 jaar op geen enkele manier aan de eigen, interne, beheersdoelstelling van SBB  uit 1995 en aan de doelstellingen vanuit Natura2000 (vooral op basis van de vogelrichtlijn).
Het huidige ‘hands-off’-beheer van de aanwezige grote grazers kent hoofdzakelijk negatieve effecten voor overige (prioritaire) soorten en over het geheel zijn de gevolgen voor de totale biodiversiteit ook negatief.

Voorgesteld wordt daarom een andere weg in te slaan, en wel die van lerend beheren, met als uitgangspunt: regulatie van de populaties grote grazers door middel van beheer (actief ingrijpen) van de dieren op basis van streefstanden. De streefstanden worden voortdurend gecontroleerd of ze bijdragen aan de gewenste doelen, dit via het concept van lerend beheren (hanteren van de plan – do – check –  cyclus).

Download alternatieve beheersvisie OVP als pdf

Download alternatieve beheersvisie OVP als doc

Vereniging Het Edelhert ontleent haar bestaansrecht aan het bevorderen van het welzijn van bestaande en mogelijk toekomstige populaties edelherten en damherten. Zij is sinds 1946 actief met alleen vrijwilligers en met succes!

Graag tot verdere uitleg bereid!
J.H.M. Linthorst - 0630447359
J.P.R. Paulides - 0654217121

Met volledige steun van Vereniging Het Reewild