Provincie Flevoland
t.a.v. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Flevoland
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

 Amerongen 24 februari 2016.


Betreft: Medewerking vergunningverlening Flora- en faunawet

Geacht college en Statenleden,

Ons schrijven van 2 januari aan de Provincie Flevoland afdeling Ruimte en Economie werd beantwoord op  9 februari 2016 met kenmerk 1855957.
Deze brief geeft geen antwoord op alle vragen en niet de duidelijkheid die wij van de Provincie Flevoland hadden verwacht.
Daarom deze brief met de herhaling van de vragen die wij graag door het College concreet beantwoord willen zien.

In uw brief geeft u wel een summiere reden aan voor het geven van deze ontheffing maar de gevraagde werkelijke noodzaak ontbreekt voor het verlenen van deze ontheffing betreffende de Flora en Faunawet?

Wordt deze toegezegde ontheffing eenmalig of het jaarrond en/of voor onbepaalde tijd verstrekt?

Bij een te hoge begrazingsdruk gaat het altijd over meerdere of vele herten. In uw antwoord wordt gesproken over het verjagen van enkele herten bij een te hoge begrazingsdruk. Aan hoeveel herten denkt de provincie bij het woord ‘enkele’? Wordt het aantal herten in de ontheffing genoemd?

Ziet de Provincie Flevoland de tunnelverbinding tussen het Oostvaardersveld (OVV) en de Oostvaardersplassen (OVP) als een wettelijke verbinding tussen beide gebieden, dit ondanks het niet voldoen aan de richtlijnen van ProRail en RWS?

Op diverse plaatsen in het Beheerplan Oostvaardersveld wordt gesproken over het openen en sluiten van de onderdoorgang voor herten. Enige citaten uit het beheerplan OVV:  

Sturen van de begrazingsdruk:
Begrazing door edelherten wordt gerealiseerd via het openzetten van de onderdoorgang tussen OVV en de OVP
Bij een te grote druk van edelherten op het OVV kan de onderdoorgang onder het spoor worden afgesloten
Dit beheer bestaat uit het beheren van de kudden konikpaarden en het wel of niet openzetten van de doorgang naar de OVP voor edelherten.
Het risico op de vestiging van een ongewenste subpopulatie edelherten (in het OVV)

Deelt u onze mening dat deze citaten aangeven dat de tunnel alleen een soort ‘hertensluis’ voor edelherten is en niet de functie zoals bedoeld in de Flora- en Faunawet met een onbelemmerde vrije doorgang visa versa tussen de twee gebieden?

Het citaat in uw brief:  “Er zal in ieder geval geen sprake zijn van een blijvende afsluiting van het Oostvaardersveld.”… vraagt om nadere definiëring door de Provincie van het begrip blijvend?
 
Het moge duidelijk zijn dat wij als Vereniging het Edelhert het belang en dierenwelzijn van het edelhert nastreven, dat doen we inmiddels 70 jaar. De dieren hebben in Nederland gelukkig ook een wettelijke bescherming gekregen door de Flora- en Faunawet, laten we ons daar dan ook aan houden!

Bijgesloten zijn ook, ter informatie onze evaluaties van het Beheerplan Oostvaardersveld 2015-2020 en van het Monitoring Rapport Oostvaardersplassen periode 1 mei 2014 t/m 30 april 2015.  De vragen in beide stukken zullen aan SBB voorgelegd worden.

Wij rekenen op een spoedige beantwoording van alle bovenstaande vragen en danken u bij voorbaat voor de genomen moeite. Voor een toelichting op deze vragen zijn wij natuurlijk gaarne bereid.


Hoogachtend,

Jozef H.M. Linthorst


Voorzitter VhE
lid Werkgroep Leefbaar OVP
Tel: 06 30447359

Copie aan: N. de Snoo SBB, Stakeholders OVP