1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Het is niet te geloven: de provincie Drenthe houdt vast aan het nulstandbeleid voor edelhert, damhert en wild zwijn in haar provincie.
De provincie heeft dat bekend gemaakt. Een en ander is hier na te lezen. De provincie stelt: "Conform het rijksbeleid zijn vrij levende populaties damherten, edelherten en wilde zwijnen in Drenthe ongewenst, mede gelet op de verkeersveiligheid en de diergezondheid."
Niet te geloven, en wel om meerdere redenen. Allereerst: sinds de inwerkingtreding van de Flora- & faunawet is er geen rijksbeleid meer dat nulstand regelt, maar is dat gemandateerd aan de provincies zelf. Die mogen dus hun eigen beleid daarop ontwikkelen. Die kans wordt dus niet gegrepen, men verschuilt zich achter oud beleid uit Den Haag.
Tweede reden: vorig jaar, in 2012, mocht Vereniging Het Edelhert een lezing geven in het NP Drents-Friese Wold. Onderwerp: de (mogelijke) rentree van edelhert (en damhert) in Drenthe. Vanwege de aanwezigheid van grote aaneengesloten natuurgebieden in combinatie met een lage bevolkingsdichtheid herbergt Drenthe prima potentiële leefgebieden voor edelherten (en damherten).
Het NP heeft de komst van grote grazers als edelhert en wisent nota bene opgenomen in het concept-BIP (Beheer- en Inrichtingsplan) als wensbeeld voor 2022! Dat besef is goed aanwezig bij de terreinbeherende instanties in Drenthe die daarom ook bezwaar gemaakt hebben binnen de officiële termijn.
Helaas bereikte ons dit signaal te laat voor een reactie binnen de gestelde termijn, maar wij zullen in ieder geval binnenkort ook (aan)gepast reageren!