Jaarverslag 2006 Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert

Het jaar 2006 is een feestelijk jaar voor de vereniging geweest. Opgericht op 21 december 1946 vierde zij in 2006 haar 60-jarig bestaan. Allereerst kon de vereniging eindelijk haar nieuwe voorzitter kiezen, Philip Salm. Vervolgens werd het jubileum op 28 oktober uitgebreid gevierd. Tijdens deze viering werd het unieke boek ‘Dama Dama, het Damhert in Nederland’, geschreven door oud-voorzitter Dick van den Hoorn, gepresenteerd. Onze leden kregen dit boek cadeau in verband met het jubileum. Veluws Hert heeft zich weer het hele jaar kunnen manifesteren door de inspanningen van al zijn vrijwilligers, te weten bestuur, adviseurs, info- en standmedewerkers, rasteraars en de fietsers Deelerwoud. Zij worden hierin gesteund door een groeiend aantal leden. Het ledenbestand bedraagt ca. 1580 leden. Wij zijn verheugd over hun betrokkenheid bij het mooiste wild in Nederland, het edel- en damhert!

Helaas was er ook treurig nieuws: Reina Westermann, oud-secretaris van het Veluws Hert, overleed in juli 2006.  

Algemene ledenvergadering maart 2006
Op 4 maart verwelkomde de Jachthoornblazersgroep Het Aardhuis ons op Het Aardhuis te Hoog Soeren. De sneeuw gaf de bijzondere locatie van onze jaarvergadering extra sfeer. Paul Buitenhuis opende de vergadering in zijn rol als interim-voorzitter. In zijn speech besprak hij de activiteiten van het Veluws Hert, onder meer met betrekking tot de Oostvaardersplassen, militaire oefeningen en robuuste verbindingen. Daarnaast benadrukte hij het belang van de vrijwilligers, zij dragen essentieel bij aan de doelstellingen van de vereniging. De ledenvergadering stemde in met de benoeming van Philip Salm als voorzitter met een hartelijk applaus. Paul Buitenhuis had het laatste jaar extra tijd en energie gestoken in VH als interim-voorzitter. Veluws Hert is hem daar bijzonder dankbaar voor. Het volledige verslag van deze ledendag vindt u in het zomernummer 2006 van Het Edelhert.

Oostvaardersplassen
In januari heeft minister Veerman van LNV een commissie, het International Committee on the Management of the Oostvaardersplassen (ICMO), ingesteld om de situatie in de OVP te onderzoeken en advies uit te brengen over het beheer, dit mede op verzoek van Veluws Hert. Een afvaardiging van het bestuur van Veluws Hert heeft in mei met de voorzitter van deze commissie, drs. Gabor, een goed gesprek gehad en haar standpunten beargumenteerd. Eind juni werd het rapport gepresenteerd met de antwoorden op de vragen zoals die geformuleerd waren bij de opdracht en met aanbevelingen. In het najaarsnummer van Het Edelhert 2006 werd u hierover al geïnformeerd. Begin december heeft Veluws Hert gesproken met het management van Staatsbosbeheer, de heren Vriesman, algemeen directeur en Winterman,  directeur regio Oost. Doel hiervan was kennismaking en het bespreken van de implementatie van de aanbevelingen van het ICMO. Veluws Hert heeft hierbij aangegeven zijn expertise graag aan te bieden in het te vormen kernteam van deskundigen voor onderzoek en monitoring in de OVP.
 
Robuuste Verbindingen
De planvorming en realisatie (inrichting) van de robuuste verbindingen hebben de voortdurende aandacht van het Veluws Hert. Provincie Overijssel stuurt op dit moment aan op uitstel van realisatie van de verbinding om budgettaire redenen. De verbinding OVP-Veluwe is veel in het nieuws geweest. Veluws Hert is er voorstander van deze verbinding alleen open te stellen voor herten en niet voor runderen en paarden in verband met de gevolgen die dit heeft op de ontwikkeling, inrichting en draagvlak voor deze zones. De verbindingen dienen met zomin mogelijk rasters ingericht te worden. Veluws Hert volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft hierover contacten op provinciaal niveau. Sommige herten wachten deze ontwikkelingen niet af en gaan zelfstandig op pad; zo zijn er twee herten bij Enschede gesignaleerd, zijn er herten de IJssel overgestoken en is er één uit de OVP in het Horsterwold waargenomen. 

Militaire Oefeningen
In 2006 heeft Defensie weer militaire oefeningen gehouden, ook in het najaar tijdens de bronst. In samenwerking met de grote terreinbeheerders op de Veluwe heeft Veluws Hert goed overleg gevoerd met het departement. Hieruit is voortgekomen dat aan Defensie is gemeld waar de bronstgebieden gelegen zijn door deze op kaart aan te geven. Deze plaatsen zijn door haar ontzien bij laagvliegoefeningen. Meldingen van verstoring zijn er gelukkig dan ook niet of nauwelijks geweest. Over deze succesvolle samen- en medewerking is Veluws Hert zeer verheugd!

Radio Kootwijk
De plannen die er waren voor exploitatie van de ‘Kathedraal’ zijn afgekeurd door de Stuurgroep, onder meer omdat de uitwerking m.b.t. de kernwaarden van Veluwe zoals rust, stilte en duisternis onvoldoende was. Er is nog niets te melden over de herbestemming van Radio Kootwijk. Veluws Hert is er voorstander van de gebouwen terug te geven aan de natuur of er een zodanige bestemming voor te vinden dat er niet meer overlast voor de omgeving zal ontstaan.

Info- en winkelstand
De zeer betrokken info- en standmedewerkers hebben zich dit jaar weer op verschillende fairs en manifestaties ingezet. Hierbij dragen zij op een belangrijke wijze bij aan de naamsbekendheid van Veluws Hert. Ook de ledenaanwas komt voor een belangrijk deel via de info- en winkelstand. Daarnaast weten zij door de verkopen inkomsten te verwerven voor Veluws Hert. 

Website
De site weet steeds meer bezoekers aan zich te binden door actualiteit, professionaliteit en diversiteit aan hertgerelateerde onderwerpen. De site is onlangs vernieuwd waardoor deze overzichtelijker is geworden en moderner oogt.

Het Edelhert
Het tijdschrift is vier keer verschenen in 2006. Het streven is door een gevarieerd aanbod van artikelen het tijdschrift voortdurend boeiend te houden. Soms met meer wetenschappelijke artikelen en soms luchtiger met mooie verhalen of bijzondere waarnemingen.

Excursies
Ook in 2006 zijn er diverse excursies georganiseerd, niet alleen op de Veluwe maar ook in de Amsterdamse Waterleiding Duinen en zelfs over de Duitse grens in Forst Bentheim.

Ledendag 2006
Op 28 oktober 2006 vierde Veluws Hert zijn 60-jarig jubileum in het Politievormingscentrum te Vaassen. Drs. H.J. Ormel, dierenarts en Tweede-Kamerlid voor het CDA, kreeg als eerste het woord. Na zijn felicitaties aan Veluws Hert sprak hij o.m. over een doorgeslagen dierenliefde door vermenselijking van dieren.
De heren A. Heineman (regiodirecteur van Natuurmonumenten), S. Klingen (adviseur bosbouw) en G. Groot Bruinderink (onderzoeker van Alterra) bespraken het hert vanuit hun eigen invalshoek. In de middag nam Dick van den Hoorn ons mee door de geschiedenis van Veluws Hert. Ook daaruit kon geconcludeerd worden dat er bedreigingen blijven komen voor het edel- en damhert, bijv. door het openstellen van wildviaducten voor recreanten. Daarna was er een unicum: het eerste Nederlandse boek over het damhert werd uitgereikt. Dick van den Hoorn, eveneens auteur van ‘Koning in Ballingschap’, heeft het boek ‘Dama Dama, Het Damhert in Nederland’, geschreven na jaren van intensieve research. Dit boek is een jubileumcadeau van de Vereniging voor haar leden en is mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Jan Paulides/Mata Kunststoffen BV en Buitenhuis Pensioen Consultancy.

Rasterwerkzaamheden
De rasteraars zijn volop bezig geweest in 2006. Er zijn weer kilometers aan rasters beveiligd met manchet van dubbeltjesgaas. Waar mogelijk zijn rasters verwijderd. In 2006 is gewerkt op terreinen van SBB in Nunspeet en Hoenderloo, op de Zuidoost-Veluwe bij Natuurmonumenten en op Terlet bij Arnhem. De groep van rasteraars is niet constant qua samenstelling, maar in de regel zijn er toch zo’n 24 enthousiastelingen die graag aan de slag gaan. Ze sloten het jaar af  met een gezellige en smakelijke boerenkoolmaaltijd in december.

Grofwildbeheertentoonstelling
De opzet was in 2006 anders dan andere jaren. Niet alle geweien of tanden maar een selectie daarvan werd getoond en in de middag was er een symposium over de ecologische poorten van de Veluwe. Dit symposium, met o.a. bestuurslid Bas Worm als spreker, ondervond grote waardering. Daarnaast blijft er behoefte om alle geweien tentoon te stellen om zo inzage te geven in de afschotrealisatie; aan de betrokken faunabeheerders én aan het grote publiek.

Monitoringsproject zichtbaarheid Deelerwoud
Sinds 2001 is Natuurmonumenten gestopt met populatiebeheer van ree, dam- en edelhert in het Deelerwoud. Een van de doelen hiervan is het verhogen van de zichtbaarheid van deze dieren voor het publiek. Vier vrijwilligers van Veluws Hert doen de monitoring van de zichtbaarheid. In tegenstelling tot het aantal aanwezige dieren, is het aantal waarnemingen van vooral damherten gedaald. Hier is (nog) geen verklaring voor. De komende vijf jaar wordt het project voorgezet.

Algemeen
Verscheidene organisaties dienen de belangen van het edel- en damhert, direct of indirect. Met deze organisaties zoekt Veluws Hert de dialoog op, bijvoorbeeld met de Zoogdiervereniging VZZ. Kennismaking en het onderhouden van de contacten is belangrijk om als vereniging gehoord te worden en om elkaar aan te vullen en te versterken. Zo zijn er bijvoorbeeld ook gesprekken geweest met de beleidsbepalers van grote terreineigenaren, met de vice-voorzitter van de Veluwecommissie en met politieke vertegenwoordigers. Bas Worm is namens de vereniging spreker geweest in het Bosdebat in juni. Daarnaast draagt Veluws Hert financieel bij aan de Grofwildbeheertentoonstelling en Stichting Zweethonden en is het de organisator van de verkorte Grofwildcursus.
Woningbouw op of aan de randen van de Veluwe vormt een bedreiging voor het edel- en damhert. Zo heeft Veluws Hert bezwaar ingediend tegen woningbouw Rhederhof te Rheden, bij de Sysselt in Ede en tegen de uitbreiding van hotel Stakenberg te Elspeet.
Kortom, het was een druk en veelbewogen jaar met veel positieve ontwikkelingen. In 2007 staan we weer voor ‘uitdagingen’ en met uw steun kunnen we veel bereiken!