Wegens ziekte van Bas Worm is het middagprogramma aangepast. 

                           Banner 2 VhE

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging het Edelhert op 3 maart 2018 in

“het Koetshuis Heuven”

Heuvenseweg 9, 6991 JE Rheden

(Routebeschrijving: op N785 in Rheden bij rotonde Schietbergseweg (noordelijk) op, Parkeren bij Bezoekerscentrum, dan lopend naar het Koetshuis. Uitsluitend auto's met invalidekaart mogen doorrijden tot het koetshuis.)

 

Het programma is, onder voorbehoud als volgt:

10:00 uur Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblazers.

10:20 uur

 1. Opening vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergaderingen
 4. Goedkeuring jaarverslag 2017
 5. Toelichting financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
 6. Rapportage kascontrolecommissie
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
 8. Benoeming leden kascontrolecommissie
 9. Geplande activiteiten in 2018
 10. Bestuursverkiezing:
  De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen:
  R. Strijbis en F. Assink.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk aangemeld worden voor 20 februari 2018
 11. Rondvraag

12:00 uur Lunch

14:00 uur

Het middagprogramma voor de ALV van 3 maart a.s. bestaat uit 2 presentaties.

  1e spreker: Hugh Jansman, wolvenspecialist van WUR Wageningen

    Presentatie: Actuele stand van zaken over de wolf in Nederland.

  2e spreker: Luc Berris, Provinciaal Ambassadeur/ Gelderland en Utrecht van Natuurmonumenten

    Presentatie: mogelijk toekomstig wildbeheer Deelerwoud

15:00 uur Wandeling met aansluitend borrel.

Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ALV 2018.

Per lid is een introducé toegestaan. Indien u als lid alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is deze betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via e-mail naar secretariaat@hetedelhert.nl   correctie: secretaris@hetedelhert.nl of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn.

Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester zijn ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder inzien, dan kunt u dit aanvragen via info@hetedelhert.nl

Toelichting op agendapunten zijn vroegtijdig op de website www.hetedelhert.nl te lezen. Ook de inhoud van het middagprogramma wordt op de site gepubliceerd.

NB: door een vergissing mijnerzijds is er in de aankondiging in het blad een foutieve naam vermeld bij de kandidaat bestuursleden. Het betreft F. van Asselt hetgeen moet zijn F. Assink

Nick van Adrichem secretaris