Programma Jubileumcongres Vereniging het Edelhert, 1946 - 2021

9.30 Ontvangst

10.00 Opening en welkom door Jhr. drs. Floris Leyssius, voorzitter Vereniging het Edelhert

Toelichting en aanvang symposium door dagvoorzitter Roelof Hemmen

10.15 Thema 1: Ecologie van herten ooit, nu en in de komende 75 jaren

Inleiding door drs. H. Jansman, dierecoloog WUR

Vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders

11.15 Thema 2: Win-win van recreatie en herten

Inleiding door ir. H. Dijkema, algemeen directeur Stichting Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

Vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders

12.15 Lunchpauze

13.15 Thema 3: Monitoring van damherten

Inleiding door ir. B. Worm, Vereniging het Edelhert

Vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders

14.15 Thema 4: aanleg en beheer van netwerken als biodiversiteitbooster

Inleiding door J. Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders

15.15 Thema 5: Leven met grote predatoren, waaronder de wolf

Inleiding door drs. G. Lelieveld, onderzoeker Zoogdierenvereniging

Vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders

16.15 Plenair met dagvoorzitter

16.45 Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 Borrel

17.30 Diner (BBQ)

21.00 Einde

Tussendoor zijn er koffie- en theepauzes.

 

Achtergrondinformatie over het symposium Hart voor het hert, met beleid de toekomst in

Doelstelling van het symposium is begrip te wekken bij de beleidsmakers en beslissers van nationale, regionale en lokale overheden. De Omgevingswet, die in 2022 wordt geïmplementeerd, delegeert veel bevoegdheden van de centrale naar de regionale en lokale overheden. Onderwerpen zoals de het gebruik en de regeneratie van landbouwgronden, die vanwege de EU-verordeningen actueel worden, vragen om geïntegreerde visies, samenhang in de uitvoering, praktisch beheer en verstandige benutting. Economie en ecologie zijn onderling afhankelijk en bepalen elkaars grenzen. Meer specifiek geeft ecologie de beperkingen van de economie aan. Herten, maar ook wolven, zijn toonaangevende indicatoren voor leefbaarheid in Nederland.

Hertachtigen hebben altijd in de nabijheid van de mens kunnen leven (thema 1). Ook in sterk verstedelijkte omgevingen, zoals Nederland kunnen ze zich handhaven en uitbreiden, wanneer er voorwaarden voor en afspraken over de ruimte worden gemaakt. De geürbaniseerde mens heeft toenemend behoefte aan recreatiemogelijkheden in zijn directe omgeving (thema 2). Gestructureerde inrichting van het buitengebied, waarbij elkaars levensbehoeften worden gerespecteerd, maakt het mogelijk de benutting van ruimte tot wederzijds voordeel te brengen. Damherten beschikken over een flexibel aanpassingsvermogen (thema 3). Onderbenutting van populaties leidt tot explosieve groei en hier en daar tot maatschappelijk schade. Het creëren van verbindingszones waarlangs herten en andere dieren kunnen migreren, uitwisselen en koloniseren biedt hen de gelegenheid het ruimtegebruik te optimaliseren (thema 4). De succesvolle ecoducten moeten daarvoor worden verlengd d.w.z. in aansluiting worden gebracht met de herstelde of nieuw aan te leggen biodiversiteit rijke buitengebieden d.m.v. corridors in de vorm van ecoducten, heggen, land- en waterwegen, teneinde het fysieke Nederlandse ecoweb te versterken. Met de komst van de wolf heeft zich een predator van hertachtigen in Nederland gevestigd (thema 5), die wellicht kan bijdragen tot regulatie van de populatie hertachtigen in Nederland.

Informatie over de sprekers

We zijn zeer vereerd dat 5 toonaangevende experts vanuit hun vakgebied de balans en de wederzijdse beïnvloeding tussen ecologie en economie komen toelichten:

  1. Ecologie van herten ooit, nu en in de komende 75 jaren, drs. H. Jansman, dierecoloog Wageningen University&Research
  2. Win-win van recreatie en herten, ir. H. Dijkema, algemeen directeur Stichting Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
  3. Monitoring van damherten: meten is weten, ir. B. Worm, Vice-voorzitter Vereniging het Edelhert
  4. Aanleg en beheer van netwerken als biodiversiteitbooster, J. Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  5. Leven met grote predatoren, waaronder de wolf, drs. G. Lelieveld, onderzoeker Zoogdierenvereniging

 

Hugh Jansman, werkt sinds 1999 als dierecoloog bij Alterra-Wageningen UR.

Hoe als soort te overleven in een sterk door mensen gedomineerde leefomgeving?”

Na de opleiding Biomedische Wetenschappen (RUL) heeft Hugh Jansman zich gespecialiseerd in de overleving van populaties en ecosystemen. Zijn expertise is het weer vitaal krijgen van bedreigde dierpopulaties. Belangrijke projecten waarin hij heeft meegewerkt zijn o.a. de herintroductie van de otter, behoud van het korhoen, duurzaam beheer van hoefdieren en hoe als maatschappij om te gaan met de terugkeer van de wolf. Hij publiceert regelmatig in internationale tijdschriften en spreekt op congressen. Rode lijn in zijn verhaal is steeds weer de veerkracht van de natuur en daarnaast het spannende werkveld in deze drukkere wereld: hoe als soort te overleven in een sterk door mensen gedomineerde leefomgeving.

Herre Dijkema is Algemeen directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

Herre Dijkema is afgestudeerd als econoom aan de WUR en naast zijn huidige directiefunctie maatschappelijk actief als toezichthouder, commissaris en bestuurslid. De organisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is gespecialiseerd in destinatiemanagement, -ontwikkeling en -marketing. Zij werkt voor en samen met zo’n 600 Gelderse ondernemingen in het toerisme, 33 gemeentes en met de provincie Gelderland. Gezamenlijk zorgen zij voor meer bezoekers die duurzaam aansluiten op de ambities van onze regio. Dat betekent dat zij zich inzetten voor bezoekers die graag tijd en geld bij ons willen spenderen. Die bezoekers spreiden we bovendien zoveel mogelijk over de regio en de seizoenen. De bronst van de herten in het najaar is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor veel enkel- en meerdaagse toeristen, met een belangrijke economische bijdrage.

Bas Worm is hydroloog en strategisch Adviseur Watersysteem/keten bij het Waterschap Vechtstromen en één van de expert van Vereniging het Edelhert.

Bas Worm is afgestudeerd op Integraal Waterbeheer en Dierecologie aan de WUR. Hij wil geïntegreerd veranderingen realiseren in het water- en bodemsysteem, waardoor dit beter functioneert en het ook in de toekomst duurzaam gebruikt kan blijven worden.

Hij is een man van de praktijk: zoveel mogelijk buiten in het veld, om daar ter plekke de omgeving te observeren en analyseren, nieuwe oplossingen te bedenken, hierover van gedachten te wisselen met studenten en/of samenwerkingspartners en te overleggen wat de mogelijkheden zijn om samen veranderingen te realiseren. Naast zijn passie voor het water- en bodembeheer heeft hij ook een grote passie voor de natuur, in het bijzonder de grote wilde hoefdieren, in Nederland.

Jaap Dirkmaat is directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Jaap Dirkmaat was vele jaren de voorzitter van de vereniging Das & Boom, voor het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden. In 2006 ging de vereniging over in de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, die zich inzet voor de landschapskwaliteit in Nederland. Dirkmaat is momenteel directeur van deze vereniging met 5500 leden. Sinds 1999 is hij ook voorzitter van de wAarde. Voor zijn werk bij Das & Boom werd hij opgenomen in de Duurzame 100 van het dagblad Trouw.

Glenn Lelieveld is onderzoeker/projectleider bij de Zoogdierenvereniging en coördinator bij het Wolvenmeldpunt.

Na zijn studies Wildlife Management en Ecology ging Glenn Lelieveld aan de slag bij het ecologisch adviesbureau Laneco. Samen met zijn vrouw heeft hij het adviesbureau Averti Ecologie opgericht. Binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, team Advisering Natuurwetgeving, heeft hij veel ervaring opgedaan met de ecologisch-jurtidische toetsing en advisering bij het verlenen van ontheffingen, met de uitvoering van bestuurlijke handhaving en met juridische procedures omtrent ruimtelijke ingrepen. Sinds juni 2017 is hij werkzaam bij de Zoogdiervereniging als projectleider op het gebied van vleermuizen, landzoogdieren en communicatie. In deze hoedanigheid is hij hoofdredacteur van het populairwetenschappelijk tijdschrift Zoogdier

Parallel aan zijn werkloopbaan is hij door onderzoek naar de wolf een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen Wolven in Nederland. Hij heeft nu een centrale rol binnen het Wolvenmeldpunt als coördinator.

 

Roelof Hemmen is radio- en TV-presentator, dagvoorzitter en presentatietrainer.

Roelof Hemmen studeerde Frans en Nederlands, waarna hij in de journalistiek aan de slag gaat als regio- en stadsverslaggever bij de Haagsche Courant en later de Telegraaf. In 1993 stapt hij over van de dagbladjournalistiek naar de televisie. Hij start als bureauredacteur bij RTL Nieuws – een programma dat hij later zelf zal presenteren. In 2016 zet hij zijn carrière voort op de radio en wordt hij de vertrouwde stem van BNR Nieuwsradio. Daarnaast richt hij zich bij het bureau Messagelab op het geven van mediatrainingen aan directies en woordvoerders. Als spreker, interviewer en dagvoorzitter op evenementen zorgt hij voor de nodige verdieping en interactie. Hij zet zich met regelmaat in voor goede doelen, waaronder de Tulpenrally en de Stichting KiKa.

 

Over Vereniging het Edelhert:

De vereniging is in 1946 opgericht. De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van de kwaliteit van het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en het damhert. Met ruim 1100 leden en vele vrijwilligers is zij dé expert op het gebied van edel- en damherten en is zij actief met cursussen, excursies, lezingen, cursus voor op scholen, beheer en beveiliging van leefgebieden, onderzoek en monitoring in samenwerking met Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) en de Wageningse University&Research (WUR).

De Vereniging streeft er nog steeds naar het voorkomen van edelherten en de rol die deze dieren spelen in de Nederlandse natuur onder de aandacht te brengen van de samenleving.

Deze rol is divers, het edel- en damhert is

  • een grote grazer en heeft daarmee invloed op vegetatie- en landschapsontwikkeling;
  • onderdeel van natuurlijke ecosystemen in onze klimaatzone;
  • een recreatief/toeristische trekker (lokale economie);
  • ambassadeur voor een bepaald type robuuste natuurkwaliteit, waar ook vele andere (bos)soorten van profiteren;
  • een zaadverspreider over grotere afstanden.

De vereniging is het aanspreekpunt voor de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek en beleidsmakers, TBO’s en maatschappelijke organisaties. Door middel van het schrijven van nota’s, zoals bijvoorbeeld de nota populatiebeheer, het alternatief beheerplan Oostvaardersplassen en het beleidsvoorstel damherten, deelt de vereniging haar kennis en gezichtspunten in een breder verband. Wij delen graag onze inzichten en expertise, om het in het complexe belanglandschap van Nederland tot de meest optimale afwegingen te komen.

AANMELDEN:  

De kosten voor de compleet verzorgde dag, inclusief een BBQ, bedragen € 40,-. Voor de dag alleen betaalt u € 20,-. Studenten betalen half geld.

Wij verzoeken u vriendelijk dat bedrag over te maken op rekeningnummer NL76ABNA0461930846 van Vereniging het Edelhert onder vermelding van uw naam, uw betaling geldt als bevestiging van uw deelname.